Τοπικές Ειδήσεις

Ελλοχεύουν κίνδυνοι σε αιρετούς του Δήμου Ρόδου από τυχόν “αναδοχή” οφειλών 7 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ

Περιπλέκεται ολοένα και περισσότερο η προσπάθεια, που καταβάλλει η δημοτική αρχή Ρόδου, για την τακτοποίηση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών των υπό εκκαθάριση εταιρειών ΑΔΕΚΑΜ του πρ. Δήμου Πεταλούδων, συνολικού ποσού 2.917.290,20 ευρώ και ΑΔΕΚΤ Α.Ε. του πρ. Δήμου Ρόδου, συνολικού ποσού 4.110.962,08 ευρώ, αφού διαπιστώνεται ότι τυχόν βεβιασμένη εξόφληση τους δεν αποκλείεται να φέρει μέλη της υπόλογα για απιστία.
Πιο συγκεκριμένα ο ΕΦΚΑ έχει δεσμεύσει τα ΑΦΜ υπόλογων των διοικήσεων των δύο ως άνω εταιρειών, δεν έχει προχωρήσει σε αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος τους και στην πορεία κίνησε την διαδικασία καταλογισμού των ίδιων ποσών στον Δήμο Ρόδου.
Δεν προχώρησε σε αναγκαστική εκτέλεση στον Δήμο Ρόδου καθώς στο μεταξύ εξασφαλίστηκε με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, το έτος 2017, η αναστολή τους.
Πιο συγκεκριμένα με την αρ. πρωτ. 1777/26-01-2017 ατομική ειδοποίηση του Δ/ντή του Περιφ. Υποκ. Ε.Φ.Κ.Α. Μισθωτών Δωδ/σου (αρ. πρωτ. εισ. 2/11377/15-02-2017) ζητήθηκε από τον Δήμο Ρόδο , με απειλή διαφορετικά κατασχέσεων μετά από 20 ημέρες, η καταβολή συνολικού ποσού 7.028.252,28 ευρώ για οφειλές κυρίως εισφορών και πρόσθετων τελών των ως άνω υπό εκκαθάριση δημοτικών επιχειρήσεων.
Η βεβαίωση κατά του Δήμου Ρόδου της παραπάνω οφειλής, έγινε με την υπ’αρ. πρωτ. 21109/18-11-2013 απόφαση συνυπευθυνότητας της Δ/ντριας του Περιφ. Υποκ/τος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Ρόδου, δηλαδή έγινε σαν να είναι υποχρεωτική – εκ του νόμου- αναδοχή χρέους του Δήμου Ρόδου, με επίκληση των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012.
Σύμφωνα με τη νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου οι παραπάνω διατάξεις των νόμων είναι υποχρεωτικές για τους οικείους Δήμους μόνο για λυθείσες και τελούσες υπό εκκαθάριση έως 31-12-2010 δημοτικές επιχειρήσεις που έχουν μορφή αμιγών επιχειρήσεων του Π.Δ. 410/1995 ή κοινωφελών και παρέχουν επιπλέον μάλιστα προβλέπεται και απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις.
Υποστηρίζεται ακόμη ότι για τις οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία λυθεισών δημοτικών επιχειρήσεων με μορφή ανωνύμων εταιρειών, δεν είναι εκ του νόμου υποχρεωτική η συνυπευθυνότητα του Δήμου που ανήκουν, αλλά είναι στη δυνητική ευχέρεια του Δήμου να τις αποδεχθεί με δύο προϋποθέσεις: Αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αιτία που αποδέχεται την οφειλή και απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.
Η νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου θεωρεί ότι ακύρως εκδόθηκαν τόσο η παραπάνω πράξη συνυπευθυνότητας του Δήμου Ρόδου, όσο και η παραπάνω πράξη ατομικής ειδοποίησης, διότι ο Δήμος Ρόδου δεν έχει με την ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναλάβει την πληρωμή των οφειλών της ΑΔΕΚΑΜ Α.Ε. και της Α.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε. προς το Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ και ήδη ΕΦΚΑ.

Επί πλέον υφίστανται και ζητήματα παραγραφής, καθώς μέχρι της ισχύος της διάταξης του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015 που ανέστειλε τον χρόνο παραγραφής, έχουν περάσει 5 χρόνια, που ισχύει για το Δημόσιο και αναλογικά για τους Δήμους από τότε που παρασχέθηκαν οι ασφαλιστικές εργασίες, άλλως έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που παρασχέθηκαν οι ασφαλιστικές εργασίες.
Επί πλέον ακόμη και αν θεωρούνταν αμιγείς ή κοινωφελείς επιχειρήσεις οι συγκεκριμένες ανώνυμες εταιρείες ΑΔΕΚΑΜ Α.Ε. και ΑΔΕΚΤ Α.Ε. και πάλι οι σχετικές διατάξεις, επιβάλλουν την πληρωμή μέσω της κυρίας εισφοράς χωρίς πρόσθετα τέλη εκτός αν προσφύγει στο Δικαστήριο οπότε δεν απαλλάσσεται, ενώ στην προκειμένη περίπτωση η μεν πράξη συνυπευθυνότητας δεν ορίζει αόριστα και παρανόμως τίποτα σχετικό, η δε υπ’αρ. 1777/26-01-2016 ατομική ειδοποίηση του Δ/ντη του ΕΦΚΑ Δωδ/σου, καταλόγισε στο Δήμο Ρόδου, και πρόσθετα τέλη συνολικού ύψους 2.744.833,04 τα οποία συνάθροισε στο ποσό των 7.028.252,28 ευρώ.
Ο Δήμος Ρόδου έχει ασκήσει προσφυγή για το θέμα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου που έχει προσδιορισθεί για να δικαστεί, όπως έγραψε η “δημοκρατική”, την 23η Ιανουαρίου 2020.
Στο μεταξύ στο μεσοδιάστημα υπήρξε ακόμη μια εξέλιξη:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 παρ.9.β.ββ του Ν. 3852/2010, όπως σήμερα αυτές ισχύουν ύστερα και από τις τελευταίες τροποποιήσεις (αρ. 16 παρ.1.3 και 18 του Ν. 4575/2018), ορίζεται ότι οφειλές δημοτικών ανωνύμων εταιρειών που τελούν υπό εκκαθάριση μέχρι 31-10-2018 προς το Ελληνικό Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, τρίτους περιλαμβανόμενων και δεδουλευμένων αποδοχών μεταφερόμενου προσωπικού, μπορούν να καταβληθούν από τον οικείο Δήμο, μετά όμως από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- συνεπώς και αντίστοιχη ευθύνη των μελών του- η οποία μάλιστα απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
Συνεπώς η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, λαμβάνοντας στοιχεία από τον Εκκαθαριστή θα πρέπει να συντάξει πλήρως αιτιολογημένη Μελέτη-Έκθεση-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία θα βεβαιώνεται ποιες από τις παραπάνω οφειλές είναι εξοπλισμένες με πλήρως εκκαθαρισμένους και ληξιπρόθεσμους τίτλους που δικαιολογούν απόλυτα τις υποχρεώσεις και δεν τελούν σε δικαστικές εκκρεμότητες, ποινικούς ελέγχους οργάνων της εταιρείας επί των λόγων που δημιουργήθηκαν κ.λπ., προκειμένου έτσι να δικαιολογείται αλλά και να προκύπτει απόλυτα ότι είναι συμφέρον για το Δήμο Ρόδου η ανάληψή των υποχρεώσεων αυτών.
Στην αιτιολόγηση μιας απόφασης “αναδοχής” των οφειλών των δύο υπό εκκαθάριση εταιρειών βρίσκεται ακριβώς και το “αγκάθι” στις προθέσεις της νέας δημοτικής αρχής.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο συγκεκριμένα να αιτιολογήσει το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση, που πρέπει να λάβει με απόλυτη πλειοψηφία, γιατί ο Δήμος Ρόδου, θα πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση εξόφλησης των οφειλών, που προκλήθηκαν με υπαιτιότητα, ανεξαρτήτως αν οφείλεται σε αμέλεια ή κακή διαχείριση, απελθουσών διοικήσεων τους, όταν μάλιστα η άποψη είναι ότι δεν είναι υποχρεωτική δια νόμου η ανάληψη της ευθύνης για την αποπληρωμή του χρέους, που έχει ήδη βεβαιωθεί, σε πρώην αιρετούς ή και ιδιώτες μέλη των διοικήσεών τους.
Μια τέτοια απόφαση, για την αποπληρωμή ενός τόσο μεγάλου ποσού, θα μπορούσε να οδηγήσει σε δικαστική περιπέτεια όσους την συνυπογράψουν, να κατηγορηθούν για απιστία και πιθανότατα να τους καταλογιστούν οι δαπάνες μετά από κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Οι ίδιοι λόγοι είναι εξάλλου αυτοί, που οδήγησαν τις δύο προηγούμενες δημοτικές αρχές, να μην προχωρήσουν στην εξόφληση των οφειλών, να μην αναλάβουν την ευθύνη και πολύ περισσότερο να μην προκαλέσουν καν την προβλεπόμενη από τις ως άνω διατάξεις συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής αποφάσεως.
Στο μεταξύ ακόμη ένα θέμα στην όλη διαχείριση της σοβαρής αυτής εκκρεμότητας υφίσταται από το γεγονός ότι με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που εκδόθηκε την 11η Φεβρουαρίου του 2011, απορρίφθηκε η αγωγή που υπέβαλαν στρεφόμενοι κατά του Δήμου Ροδίων και του Δήμου Χάλκης, μετόχων της υπό εκκαθάριση δημοτικής επιχείρησης ΑΔΕΚΤ ΑΕ, δύο πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου της.
Αξίωσαν αρχικώς να ακυρωθεί η απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στο σκέλος που αφορά την πώληση των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων στην εταιρεία ΡΟΔΩΝ ΑΕ.
Από την αγωγή τους αυτή παραιτήθηκαν στην πορεία και δίκασαν τη δεύτερη με την οποία ζήτησαν να αναγνωριστεί ότι υπόχρεοι προς καταβολή του οφειλομένου στο Iδρυμα Kοινωνικών Ασφαλίσεων ποσού 2.144.822,1 ευρώ (τότε) από την εταιρεία, πέραν αυτής είναι και οι Δήμοι Ροδίων και Χάλκης απεριόριστα κατά το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιό της. 
Είχαν υποστηρίζει ότι επειδή η ανώνυμη εταιρεία αποτελεί αποκεντρωμένη δημοτική υπηρεσία των εναγομένων Δήμων και εφόσον κατά τη λύση της είχε παθητικό οι εναγόμενοι Δήμοι είχαν απεριόριστη ευθύνη να εξοφλήσουν τις προς τρίτους οφειλές τους και από την ιδιωτική τους περιουσία κατά την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Ζήτησαν έτσι να αναγνωριστεί ότι την υποχρέωση καταβολής των οφειλών δεν έχουν οι ίδιοι αλλά οι δήμοι Ροδίων και Χάλκης.
Η αγωγή τους απορρίφθηκε ωστόσο από το δικαστήριο.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου