Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου έχει προσδιοριστεί για να συζητηθεί την 26η Σεπτεμβρίου 2019 αγωγή αποζημίωσης κατά του Δήμου Ρόδου για την μη καταβολή του αντίτιμου συγκοινωνιακού έργου που εκτέλεσε, την οποία υπέβαλε η Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών Ρόδου.
Η δημοτική επιχείρηση ζητά από το δικαστήριο να υποχρεωθεί ο εναγόμενος Δήμος Ρόδου, να της καταβάλει το ποσό των 143.604,75 ευρώ, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο Δήμος στη δικαστική της δαπάνη και δικηγορική αμοιβή.
Στην αγωγή αναφέρονται εισαγωγικά τα εξής:
«Η επιχείρησή μας υφίσταται σαν ίδιος συγκοινωνιακός δημοτικός οργανισμός από το έτος 1951, με εγκεκριμένο συγκοινωνιακό έργο, με την επωνυμία “Ροδιακός Οργανισμός Δημοτικών Αυτοκινήτων (ΡΟΔΑ)”.
Το έτος 1955, δυνάμει της υπ αριθμόν 130/09.04.1955 αποφάσεως του τότε δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ροδίων, μετατράπηκε σε αμιγή δημοτική επιχείρηση συγκοινωνιών, με την επωνυμία, “Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ”, με σκοπό την δια καταλλήλων λεωφορείων εξυπηρέτηση της πόλεως Ρόδου και των χωριών της νήσου Ρόδου.
Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με την έκδοση του σχετικού Βασιλικού Διατάγματος και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 250/09.09.1955 ΦΕΚ, απετέλεσε δε έκτοτε μέχρι και την 25.05.2011, το καταστατικό λειτουργίας της επιχείρησής μας, όταν δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1, του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό και με την με αριθμό 154Α/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ. 992/26.05.2011) συγχωνεύθηκε με τις κοινωφελείς επιχειρήσεις των πρώην δήμων νήσου Ρόδου και εγκρίθηκε το νέο καταστατικό της, σαν μοναδικής κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης του νέου Δήμου νήσου Ρόδου.
Η δυνατότητα της Δ.Ε.Σ ΡΟΔΑ να αναλαμβάνει συγκοινωνιακό έργο στην πόλη της Ρόδου, παρέχεται προς αυτήν, εκτός από το καταστατικό της και από:
1.- την αριθ. 201179/16.1.1952 απόφαση του τότε υπουργού Συγκοινωνιών, με την οποία χορηγείται το δικαίωμα στην επιχείρηση αποκλειστικής εκμετάλλευσης συγκοινωνιακού έργου στην πόλη της Ρόδου και σε καθορισμένες περιοχές της νήσου Ρόδου και την έγκριση εκτέλεσης εκδρομών.
2- την με αριθμό Σ-3181/25.07.1983 απόφαση της Νομαρχίας Δωδεκανήσου, που αφορά στον επαναχαρακτηρισμό αστικής περιοχής (Πόλη της Ρόδου ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη της Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ)
3.- τις σχετικές διατάξεις: α) του Ν. 2446/1996, για τη διενέργεια μεταφορικού έργου από τη Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ, β) του Ν. 2621/1998, για τη δυνατότητα μεταφοράς μαθητών και γ) Ν. 2963/2001 για τη νόμιμη εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου και τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκηση (Ο.Τ.Α.) για εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου.
4.- το από 16.04.2003 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. να συνάπτουν συμβάσεις με τους συγκοινωνιακούς φορείς για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου.
Με βάση το άνω ισχύον νομοθετικό καθεστώς, τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και τις αποφάσεις της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, η “Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ” είναι ο νόμιμος και εγκεκριμένος αστικός συγκοινωνιακός φορέας, που εκτελεί κατ’ αποκλειστικότητα δρομολόγια στην πόλη της Ρόδου και που έχει τη δυνατότητα, να αναλαμβάνει την εκτέλεση συγκεκριμένου συγκοινωνιακού έργου που της ανατίθεται από τους Ο.Τ.Α.
Με την ιδιότητά της αυτή, του νόμιμου και αποκλειστικού συγκοινωνιακού φορέα της πόλης της Ρόδου, η Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ συνήψε σύμβαση με τον εναγόμενο Δήμο Ρόδου, με σκοπό, τόσο τη δωρεάν μεταφορά δημοτών του, όσο και τη μεταφορά τους με μειωμένο αντίτιμο εισιτηρίου, με λεωφορεία της, μέσα στα όρια της πόλης».
Όπως τονίζεται στη συνέχεια παρότι εκτέλεσε, καθ όλη τη χρονική διάρκεια της ισχύος της σύμβασης και δη από 01.11.2008 μέχρι και 31.12.2009, το αναληφθέν εκ μέρους της συγκοινωνιακό έργο, για την κάλυψη των μεταφορικών αναγκών του εναγόμενου Δήμου Ρόδου, συνολικού τιμήματος 347.766 ευρώ, δεν εξοφλήθηκε.
Από το συνολικό ποσό 7 πιστοποιήσεων εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου, ο εναγόμενος Δήμος εξόφλησε ήδη 185.047,68 ευρώ, εναπομένει δε καθαρό υπόλοιπο οφειλής του 143.604,75 ευρώ.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ