Ειδήσεις

Αποκαλυπτική εισήγηση για τη γέφυρα Κρεμαστής από τον Δ. Σκιαδά! Επιβεβαιώνεται η “δημοκρατική”

Ανεπίτρεπτες είναι οι διαδικασίες που ακολούθησε προεκλογικώς και υπό το βάρος της καθολικής δυσαρέσκειας για τους θανάτους και τις καταστροφές που προκάλεσε η θεομηνία στη Ρόδο, η απελθούσα περιφερειακή αρχή για την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του έργου της γέφυρας Κρεμαστής.

Ακρως αποκαλυπτική και «επιβεβαιωτική» των όσων απεκάλυψε μέχρι σήμερα η «δημοκρατική», είναι και η εισήγηση επί του θέματος, του εκτελεστικού γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Δημήτρη Σκιαδά, ενώπιον του περιφερειακού συμβουλίου.
Σύμφωνα με την εισήγηση:
Το έργο για την κατασκευή της Γέφυρας της Κρεμαστής  προκηρύχθηκε με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό και προϋπολογισμό 3,5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στις 5.12.2013, με ημερομηνία διεξαγωγής 14.1.2014, και κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «3Κ Τεχνική» με το υπ’ αρ. 38/4.2.2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΝΑ, με τίμημα 2,625 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ήτοι μια έκπτωση της τάξης του 34%. Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 20.5.2014.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου αυτού είναι η οριοθέτηση-διευθέτηση του τμήματος του ρέματος του Κρεμαστενού ποταμού στο οποίο θα κατασκευαστεί η γέφυρα, για τους εξής λόγους: α) προστασία των βάθρων τη νεας γέφυρας από τα ορμητικά νερά του χειμάρρου κατά τις πλημμυρικές περιόδους, β) εξομάλυνση της ροής του νερού ανάντη και κατάντη τόσο της νέας γέφυρας όσο και της παλαιάς (ήδη υφιστάμενης Ιταλικής) γέφυρας ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα υπερχείλισης τα επόμενα χρόνια στο σημείο αυτό, γ) εν γένει προστασία της ευρύτερης περιοχής και κυρίως του οικισμού Κρεμαστής και του γύρω οδικού δικτύου από πιθανές υπερχειλίσεις κατά τη διάρκεια πλημμυρών. Η οριοθέτηση – διευθέτηση έχει δυο πτυχές, τη διοικητική και την τεχνική. Η διοικητική αφορά στη διαδικασία οριοθέτησης-διευθέτησης του τμήματος του ρέματος Κρεμαστενού ποταμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η τεχνική αφορά στις εργασίες που πρέπει να γίνουν για να γίνει η οριοθέτηση – διευθέτηση. Αυτές οι εργασίες οριοθέτησης – διευθέτησης αποτελούν άλλο, διακριτό, έργο, από το έργο κατασκευής της γέφυρας.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η προϋπόθεση αυτή ήταν γνωστή στην Δνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δωδ/νήσου, καθώς με το υπ’ αρ. 3430/2.7.2014 έγγραφο της, γνωστοποιεί στην ανάδοχο εταιρεία ότι η σχετική διαδικασία οριοθέτησης-διευθέτησης του ρέματος είναι σε εξέλιξη και ότι θα την ενημερώσει για το θέμα αυτό.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, για το έργο «Γέφυρα Κρεμαστής», ως ΜΠΕ που να ικανοποιεί την ως άνω  νομική προϋπόθεση/απαίτηση, χρησιμοποιήθηκε η ΜΠΕ που αφορούσε το έργο «Λειτουργική Βελτίωση της Επαρχιακής Οδού Ρόδου-Αεροδρομίου», η οποία μελέτη είχε εκπονηθεί το 2005, η δε συνακόλουθη ΑΕΠΟ είχε εκδοθεί το 2006 (Αρ. Πρωτ. 789/25.8.2006). Το συγκεκριμένο έργο μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί.
Όπως προέκυψε και από την αλληλογραφία με τη Δνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δωδ/νήσου), συνολικά, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα νομιμότητας στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «οριοθέτηση-διευθέτηση του τμήματος του ρέματος Κρεμαστενού ποταμού» και του έργου «Γέφυρα Κρεμαστής», η θεραπεία των οποίων απαιτεί πολύπλοκες διαδικασίες και χρόνο.
Τα δύο έργα είναι προαπαιτούμενα για την κατασκευή της γέφυρας.
Η ΜΠΕ για τα δυο έργα, είτε θεωρείται ότι δεν υπάρχει ακόμη, είτε θεωρείται ότι δεν είναι πλήρης, και επεστράφη για περαιτέρω επεξεργασία από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Το πρόβλημα που τίθεται, με την υφιστάμενη κατάσταση, είναι ένα πρωθύστερο σχήμα, στο οποίο ενώ υπάρχει ανάληψη ακόμη και νομικής δέσμευσης για την υλοποίηση του έργου «Γέφυρα Κρεμαστής» (με κατακύρωση και υπογραφή σύμβασης), δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προαπαιτούμενες κατά τη νομοθεσία – όπως επισημαίνει η αρμόδια Δνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δωδ/νησου) – διαδικασίες οριοθέτησης-διευθέτησης του αντίστοιχου τμήματος του ρέματος Κρεμαστενού ποταμού, η ολοκλήρωση των οποίων προϋποθέτει ακόμη και την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.
Για να εκκινήσει δε η διαδικασία έκδοσης του εν λόγω Διατάγματος απαιτείται η ολοκλήρωση της ΜΠΕ και η έκδοση ΑΕΠΟ, κατόπιν διαδικασίας διαβούλευσης και συμμετοχής τόσο των συναρμοδίων φορέων (π.χ. αρχαιολογική υπηρεσία, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω) όσο και των ενδιαφερομένων κατοίκων της περιοχής. Πρόκειται για διαδικασίες χρονοβόρες, ενώ σε όλο αυτό το διάστημα υπάρχει σύμβαση με ανάδοχο, η οποία δεν εκτελείται ακριβώς λόγω αυτών των ελλείψεων.
Επιπλέον τίθεται ζήτημα εάν είναι δυνατή η εκ των υστέρων θεραπεία αυτών των ελλείψεων.
Η δε διαδικασία που έχει εκκινήσει από τη Δνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δωδ/νησου για την εκ των υστέρων θεραπεία του νομικού ελαττώματος της έλλειψης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εμφανίζει τις ελλείψεις και τα σφάλματα που κατέγραψε η Δνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δωδ/νήσου).
Ολα τα ανωτέρω στοιχεία εγείρουν σαφώς ζήτημα νομιμότητας για την από 20.5.2014 σύμβαση του έργου «Γέφυρα Κρεμαστής».
Συνεπώς, με βάση όλα τα ανωτέρω, το έργο «Γέφυρα Κρεμαστής» έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) δεν υπάρχει οριοθέτηση-διευθέτηση του αντίστοιχου τμήματος του ρέματος Κρεμαστενού ποταμού, για την επικύρωση/ολοκλήρωση της οποίας απαιτείται Προεδρικό Διάταγμα. Για να προχωρήσουν τόσο το έργο «οριοθέτηση-διευθέτηση του αντίστοιχου τμήματος του ρέματος Κρεμαστενού ποταμού» όσο και το έργο «Γέφυρα Κρεμαστής», πρέπει να εκδοθεί το εν λόγω Διάταγμα.
β) είναι σε εξέλιξη η διοικητική διαδικασία οριοθέτησης-διευθέτησης του αντίστοιχου τμήματος του ρέματος Κρεμαστενού ποταμού, η οποία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Εκπονείται η υδραυλική μελέτη, ως στοιχείο της διαδικασίας οριοθέτησης, η οποία ανατέθηκε με βάση το υπ’ αρ. 12/31.7.2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Εν συνεχεία θα αποσταλεί ο σχετικός φάκελος στη Δνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δωδ/νησου) για να προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.

γ) δεν υπάρχει ΜΠΕ και ΑΕΠΟ σε ισχύ για το έργο «Γέφυρα Κρεμαστής», όπως αυτό προκηρύχθηκε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ούτε στο τεύχος διακήρυξης ούτε στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων του συγκεκριμένου έργου, δεν γίνεται αναφορά ούτε καν στην ΑΕΠΟ υπ’ αρ. πρωτ. 789/25.8.2006 του έργου «Λειτουργική Βελτίωση της Επαρχιακής Οδού Ρόδου-Αεροδρομίου», η οποία θεωρήθηκε ότι καλύπτει το έργο «Γέφυρα Κρεμαστής».
δ) Αφού εγκριθεί η ΜΠΕ των έργων «οριοθέτηση-διευθέτηση του αντίστοιχου τμήματος του ρέματος Κρεμαστενού ποταμού» και «Γέφυρα Κρεμαστής» από την Δνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δωδ/νησου) ως πλήρης, θα πρέπει να υπάρξει διαδικασία διαβούλευσης με όλους τους δημόσιους αρμόδιους φορείς (π.χ. αρχαιολογική υπηρεσία) και το κοινό της περιοχής, τα αποτελέσματα της οποίας θα αποσταλούν εκ νέου στη Δνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δωδ/νησου) για να δει εάν υπάρχουν επιφυλάξεις και σε θετική περίπτωση επιφυλάξεων να ξαναρχίσει η διαδικασία για τη ΜΠΕ ή σε αρνητική περίπτωση επιφυλάξεων να προβεί στη διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ.
ε) Επισημαίνεται ότι όλες αυτές οι διαδικασίες λαμβάνουν χώρα ΜΕΤΑ την ανάληψη νομικής δέσμευσης (κατακύρωση του έργου και υπογραφή σύμβασης), κατά παράβαση του σχετικού εθνικού και ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

  • Silvic    20.11.2014 08:01

    γιατί δεν πέρασε από προσυμβατικό έλεγχο αφού είναι πάνω από

    1.000.000 ευρώ;

  • εγώ    19.11.2014 23:40

    Η φωτογραφία είναι από τον συνεταιρισμό ξυλουργών, και όχι από τη γέφυρα Κρεμαστής.

Σχολιασμός άρθρου