Τοπικές Ειδήσεις

“Καθάρισε” ο Φώτης Χατζηδιάκος από οφειλές της ΑΔΕΚΤ ΑΕ που του βεβαίωσε ο ΕΦΚΑ

Με απόφαση, που εξέδωσε το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο της Ρόδου έγινε δεκτή η ανακοπή που άσκησε ο πρώην δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος κατά του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφαλίσεως Μισθωτών (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.)» και ήδη Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΦΚΑ) και ακυρώθηκαν τρεις ατομικές ειδοποιήσεις με τις οποίες του γνωστοποιήθηκαν βεβαιώσεις οφειλών της υπό εκκαθάριση δημοτικής επιχείρησης ΑΔΕΚΤ Α.Ε.!
Πιο συγκεκριμένα στον πρώην δήμαρχο είχαν βεβαιωθεί εργοδοτικές εισφορές συνολικού ποσού 519.910,35 ευρώ οφειλόμενες από την υπό εκκαθάριση τελούσα δημοτική εταιρεία της οποίας ο Δήμος είναι αποκλειστικά μέτοχος.
‏Οι οφειλές είχαν προκύψει από εκτέλεση δημοσίων έργων από την επιχείρηση και συγκεκριμένα από εργολαβίες κατασκευής του καμπαναριού Αγίου Γεωργίου Κάτω, ανάπλασης του Πάρκου Βύρωνος και ανάπλασης όψεων καταστημάτων της εισόδου της τάφρου, στα οποία κύριος του έργου ήταν ο Δήμος Ρόδου για ποσό οφειλής 100.128,23 ευρώ, 324.764,05 ευρώ και 95.018,07 ευρώ αντίστοιχα.
Στην έκδοση των πράξεων αυτών προέβη το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών του ΕΦΚΑ μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 21109/18-11-2013 πράξης της διευθύντριας του περιφερειακού υποκαταστήματος μισθωτών Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο, με την οποία αποφασίστηκε η συνυπευθυνότητα του Δήμου Ρόδου για τις οφειλόμενες έως την 31η Δεκεμβρίου 2010 ασφαλιστικές εισφορές έξι δημοτικών επιχειρήσεων που τελούν σε εκκαθάριση μεταξύ των οποίων και η ΑΔΕΚΤ Α.Ε. και βεβαίωσε τις οφειλόμενες εισφορές σε βάρος του κ. Χατζηδιάκου με την ιδιότητα του δημάρχου Ρόδου.
Ο κ. Χατζηδιάκος προέβαλε ότι δεν φέρει προσωπική ευθύνη ως δήμαρχος για οποιαδήποτε οφειλή του Δήμου έναντι του Δημοσίου και των λοιπών ν.π.δ.δ. και ακόμη για τις οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων του Δήμου που αναλήφθησαν ή μη από αυτόν σε εφαρμογή του ν. 4071/2012.
‏Το δικαστήριο έκρινε ότι από καμιά διάταξη δεν προκύπτει προσωπική ευθύνη του Δημάρχου για την καταβολή των υποχρεώσεων του Δήμου προς το Δημόσιο και τα ν.π.δ.δ. και είναι ανεπίτρεπτη η διασταλτική ερμηνεία της διάταξης των ενεχόμενων προσώπων στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, συνεπώς η βεβαίωση σε βάρος του ανακόπτοντος των οφειλών της ΑΔΕΚΤ Α.Ε. δεν είναι νόμιμη.
Επιπλέον με το ν.4071/2012 όπως συμπληρώθηκε με το ν.4170/2013 θεσπίσθηκε η διαγραφή των χρεών των δημοτικών επιχειρήσεων και η ταυτόχρονη βεβαίωση αυτών σε βάρος των οικείων ΟΤΑ και συνεπώς η διαγραφή των οφειλών στο όνομα των δημοτικών επιχειρήσεων συνεπάγεται και την απαλλαγή των διοικούντων τις δημοτικές επιχειρήσεις από την προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη τους διότι δεν μπορεί να υφίσταται ευθύνη των διοικούντων τη δημοτική ‏επιχείρηση ενόσω ο αρχικός και κύριος υπόχρεος παύει να ευθύνεται.
Τονίζεται δε, ότι σε επίρρωση των ανωτέρω ο μεταγενέστερα εκδοθείς νόμος 4575/2018, ο οποίος δεν περιλαμβάνει την κρινόμενη υπόθεση σχετικά με την αποδοχή από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφειλών των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεών τους σύμφωνα με τον οποίο με την έκδοση της απόφασης του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου περί ανάληψης των υποχρεώσεων καταβολής οφειλών της υπό εκκαθάριση επιχείρησης επέρχεται αυτοδικαίως στερητική αναδοχή των οφειλών που αναλήφθησαν και ο οικείος ΟΤΑ, ο οποίος αναδέχθηκε τις οφειλές της υπό εκκαθάριση επιχείρησης προς το Δημόσιο καθίσταται πλέον ο μοναδικός υπόχρεος για την καταβολή τους και η επιχείρηση και τα συνυπόχρεα με αυτήν πρόσωπα απαλλάσσονται από οποιαδήποτε υποχρέωση καταβολής των οφειλών που αναδέχθηκε ο ΟΤΑ.
Θυμίζουμε εξάλλου ότι έχει αναβληθεί για την 18η Ιουνίου 2020 η συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου της Ρόδου της ανακοπής που άσκησε ο Δήμος Ρόδου για την ακύρωση των από 24 Ιανουαρίου 2017 πινάκων βεβαιώσεως ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών των υπό εκκαθάριση εταιρειών ΑΔΕΚΑΜ του πρ. Δήμου Πεταλούδων, συνολικού ποσού 2.917.290,20 ευρώ και ΑΔΕΚΤ Α.Ε. του πρ. Δήμου Ρόδου, συνολικού ποσού 4.110.962,08 ευρώ, που με τις προσαυξήσεις σήμερα αγγίζει τα 9 εκατ. ευρώ.
Στον Δήμο Ρόδου είχε ανακύψει, όπως έγραψε η “δ”, μείζον θέμα μετά την αρχική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου να απορρίψει την αίτηση του για χορήγηση προσωρινής διαταγής με την οποία θα αναστέλλονται κάθε είδους καταδιωκτικά μέτρα καθώς και η απαγόρευση έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας, μετά και την νέα απόφαση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, διαδόχου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, να κινήσει διαδικασίες για την είσπραξη 7.028.252,28 ευρώ για οφειλές, κυρίως εισφορών και πρόσθετων τελών των ως άνω, υπό εκκαθάριση, δημοτικών επιχειρήσεων.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ο Δήμος Ρόδου ζήτησε την αναστολή εκτέλεσης των πιο πάνω πράξεων, ισχυριζόμενος, ότι αδυνατεί να καταβάλει το πιο πάνω ποσό.
Ενόψει αυτού υποστηρίζει στη συνέχεια, ότι η λήψη σε βάρος του οποιουδήποτε αναγκαστικού μέτρου είσπραξης του πιο πάνω ποσού θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη καθώς θα αδυνατεί να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις ανάγκες του, όπως πληρωμή μισθοδοσιών, δάνεια, καύσιμα γραφική ύλη κτλ αλλά και να εκτελέσει το τεχνικό του πρόγραμμα για έργα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ακολούθως δέχτηκε την έκδοση προσωρινής διαταγής κατόπιν δεύτερης αιτήσεως αναστολής.
Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου εκτιμώντας την οικονομική κατάσταση του Δήμου Ρόδου και συγκεκριμένα το ό,τι το αποθεματικό το οποίο προβλέπεται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών ανέρχεται στο ύψος του 1.069.580 ευρώ και ήδη εκτιμάται ότι θα μειωθεί σε 546.503 ευρώ, τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τρίτους καθώς και το ύψος του καταλογισθέντος σε βάρος του ποσού με τις προσβαλλόμενες πράξεις, έκρινε ότι, η άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων θα του επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη η οποία δε θα μπορεί να αποκατασταθεί σε περίπτωση ευδοκίμησης της ανακοπής.
Περαιτέρω, όπως έκρινε η στέρηση της ασφαλιστικής ενημερότητας θα οδηγήσει στο πάγωμα εξαιρετικά σημαντικών έργων του Δήμου καθώς και σε απώλεια χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ, ενώ, η δέσμευση της, ακίνητης περιουσίας του θα του αποκλείσει κάθε δυνατότητα αξιοποίησης της και κατ’ επέκταση θα θέσει σε περαιτέρω κίνδυνο την εκπλήρωση του ρόλου του ως ενεργού φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης που μεριμνά για την κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι ως άνω οφειλές έχουν ήδη ρυθμιστεί με επιφύλαξη.
Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η υποβολή της αιτήσεως για ρύθμιση των οφειλών στον ΕΦΚΑ και η υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 κατηγορηματικώς δεν συνιστά αναγνώριση συνυπευθυνότητας ή άλλης ευθύνης, ούτε αναδοχή, ούτε αποδοχή της οφειλής των ως άνω υπό εκκαθάριση δύο ανωνύμων εταιρειών εκ μέρους του Δήμου, ούτε επίσης αναγνώριση μη ύπαρξης και μη απόδοσης ευθυνών των οργάνων των ως άνω εταιρειών που βαρύνονται με τη γέννηση τους, σε περίπτωση δε ευδοκίμησης της ανακοπής και ακύρωσης των πράξεων συνυπευθυνότητας θα αναζητηθούν από τον ΕΦΚΑ τα καταβληθέντα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και κατά τον αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου