Για την 22α Απριλίου 2019 προσδιορίστηκε τελικά από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου κ. Ευάγγελο Μανδρακό, η συζήτηση της πορείας της «εκκαθάρισης» της πολύπαθης δημοτικής επιχείρησης «ΡΟΔΩΝ ΑΕ».
Όπως έγραψε η «δημοκρατική» ο εκκαθαριστής δικηγόρος κ. Μάριος Μαραβέλιας πέραν των ισολογισμών θα αιτηθεί από το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει την επίσπευση της εκκαθάρισης.
Ακρως αποκαλυπτική της πορείας της εκκαθάρισης είναι γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, που έχει συμπεριληφθεί στην εισήγηση του δημοτικού συμβουλίου, για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Στην γνωμοδότηση αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:
«Επί του θέματος κατ’ αρχήν επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’αρ. 97/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η νομική υποστήριξη των εκκαθαριστών της πιο πάνω λυθείσας και υπό εκκαθάριση δημοτικής επιχείρησης, ανατέθηκε (μαζί με τη διοικητική και λογιστική υποστήριξη) στη μόνη πλέον ενεργή δημοτική επιχείρηση ανώνυμη εταιρεία «Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.», Και τούτο διότι όπως η νομοθεσία ορίζει «η παροχή νομικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις Ο.Τ.Α είναι αυτοτελής, μη εξαρτώμενη από την ύπαρξη ή μη αντίστοιχης υπηρεσίας του οικείου Ο.Τ.Α.» (άρθρο 268 παρ. 6 του Ν. 3463/2006).
Συνεπώς κατά το μέρος της εσωτερικής λειτουργίας της εκκαθάρισης δεν έχουμε  ούτε αρμοδιότητα, ούτε γνώση, προκειμένου να εκφράσουμε ειδική άποψη εκτός  βέβαια της γενικής και κατά την εκ του επαγγέλματος μας εμπειρία, ότι υπάρχει μεγάλη  και αδικαιολόγητη καθυστέρηση όχι μόνο από πλευράς ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης,
αλλά και από πλευράς ολοκλήρωσης ή γνωστοποίησης αιτηθέντων – είτε από το Δήμο Ρόδου είτε και μη – εσωτερικών ελέγχων (Οικονομικών Επιθεωρητών, Ορκωτών
Λογιστών, Σ.Δ.Ο.Ε., Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποτελέσματος Προκαταρκτικής Εξέτασης (κ.λπ.).
Επίσης δεν υπάρχει πληροφόρηση-ενημέρωση για την εξέλιξη ποινικών υποθέσεων και διώξεων κατά οργάνων διοίκησης της εταιρείας παρελθουσών χρήσεων και τον συσχετισμό αυτών με την υποχρέωση και δυνατότητα έγερσης αξιώσεων αποζημίωσης από γεννηθείσες από έκνομες ενέργειες υποχρεώσεις της εταιρείας.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον νόμο σε όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση της εταιρείας συνεχίζει να διατηρεί όλα τα δικαιώματά της ως ανώτατο όργανο διοίκησης της εταιρείας (αρ. 33 και 49.3 Κ.Ν. 2190/1920 και ήδη αρ. 116 και 168.2 του Ν. 4548/2018), επισημαίνουμε ότι αυτό κατά νόμο συνεπάγεται ότι επειδή ο Δήμος Ρόδου αποτελεί τον κύριο-βασικό μέτοχο της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας, ουσιαστικά ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο ως ανώτατο και αρμόδιο όργανο διοίκησης του Δήμου Ρόδου (άρθρο 93.1 Ν.3463/2006 ΔΚΚ), τυπικά δια του οριζόμενου και λογοδοτούντος σε αυτό εκπροσώπου του στη Γενική Συνέλευση, ασκεί την ανώτατη διοίκηση της υπό εκκαθάριση δημοτικής ανώνυμης εταιρείας ΔΗ.ΤΟΥΡ. ΞΕ. Α.Ε. (ΡΟΔΩΝ Α.Ε.).
Σύμφωνα συνεπώς με τα αμέσως παραπάνω ισχύοντα, κατά τη γνώμη μου οφείλεται με εισήγηση του Εκπρόσωπου του Δήμου Ρόδου στη Γενική Συνέλευση να εισαχθούν ως θέματα προς ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ληφθούν επ’ αυτών εάν απαιτείται και αποφάσεις στα εξής κρίσιμα αυτά ζητήματα:
Εάν σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία εκκαθάρισης των ανωνύμων εταιρειών (αρ. 49 του Κ.Ν. 2190/1920 και ήδη αρ. 168 του Ν. 4548/2018) υποβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση οι απαιτούμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα ετήσια αποτελέσματα εκκαθάρισης (ήδη επονομαζόμενα «ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις»), καθώς επίσης εάν υποβλήθηκαν οι απαιτούμενες Εκθέσεις «των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης».
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το στάδιο της εκκαθάρισης υπερέβη την πενταετία ως ανώτατη προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 49.6 του Κ.Ν. 2190/1920 και ήδη την τριετία που ορίζουν οι νέες πλέον διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018, εάν συγκλήθηκε από τον Εκκαθαριστή ως απαιτείται ειδική Γενική Συνέλευση με θέμα υποβολή «σχεδίου επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης» και εάν αυτό εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση και εάν παρακολουθείται κατά πόσο τηρείται.
Σύμφωνα και με παλαιότερες γνωμοδοτήσεις του υπογράφοντα Ν.Σ., με πλέον πρόσφατες τις περιεχόμενες στα με αρ. πρωτ. 2/38785/19-05-2016, 2/18309/14-03-2017 και 2/76047/10-12-2018 έγγραφα μας προς το Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Κτηματολογίου του Δήμου Ρόδου, εάν έχουν καθορισθεί ως απαιτείται από την Επιτροπή Εκποίησης Μίσθωσης Ακινήτων του Δήμου Ρόδου (αρ. 192.4.5 Ν. 3463/2006) και εάν αποδίδονται στο Δήμο Ροδίων τα δικαιούμενα (υπο) μισθώματα από τα παραχωρηθέντα στην ΔΗ.ΤΟΥΡ. ΞΕ. Α.Ε. (ΡΟΔΩΝ Α.Ε) προς οικονομική μισθωτική εκμετάλλευση ακίνητα του Δήμου Ρόδου («ξενοδοχείο Ρόδων»,» Έλλη», πάρκο «Δημοκρατίας», πρώην Κεντρική Λαχαναγορά Ρόδου, ακίνητα πλατείας Διαγόρα και μέχρι πρότινος πάρκο «Θέρμαι») και αν όχι, τότε άμεσα να καθορισθούν και να αποδοθούν με αναδρομικότητα.
Σύμφωνα επίσης με τις παραπάνω γνωμοδοτήσεις μας και λαμβάνοντας υπόψη μάλιστα ότι εξοφλήθηκαν οι υποχρεώσεις της υπό εκκαθάριση εταιρείας προς την Εθνική Τράπεζα βάσει δανείου αυτής για το οποίο παραχωρήθηκαν ως ενέχυρο τα μισθώματα του ξενοδοχείου «των Ρόδων» (όπως προκύπτει από τα πρακτικά της υπ αρ. 233/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου), εφόσον δεν υπάρχει και νομικό κώλυμα (π.χ. κατάσχεση του υπεκ-μισθώματος από άλλο δανειστή στα χέρια της μισθώτριας του ακινήτου ως τρίτου), να εξετασθεί εάν συντρέχει περίπτωση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ανακληθεί η* σχετική παραχώρηση και το σχετικό δικαίωμα υπεκμίσθωσης, ώστε σύμφωνα με ειδικό όρο που υφίσταται στο Μισθωτήριο Συμφωνητικό με την μισθώτρια ΚΑΖΙΝΟ. ΡΟΔΟΥ Α.Ε. να καταργηθεί η υπεκμίσθωση που ισχύει μεταξύ ΔΗ.ΤΟΥΡ.ΞΕ.Α.Ε. (ΡΟΔΩΝ Α.Ε) και αυτοδίκαια η μίσθωση να συνεχισθεί και να ισχύσει πλέον με τους ίδιους όρους μεταξύ Δήμου Ρόδου και Καζίνο Ρόδου Α.Ε. εισπράττοντας πλέον τα μισθώματα ο Δήμος Ρόδου.
Το ίδιο ως ανωτέρω ισχύει και για τα λοιπά ως άνω δημοτικά ακίνητα που τελούν ακόμη υπό τη μισθωτική εκμετάλλευση της υπό εκκαθάριση εταιρείας, ώστε να επανέλθουν και αυτά στην οικονομική εκμετάλλευση και όφελος του Δήμου Ρόδου.
Οι παραπάνω ανακλήσεις των παραχωρήσεων των δημοτικών ακινήτων από τη χρονίζουσα σε στάδιο εκκαθάρισης σε βάρος των συμφερόντων και με δέσμευση τη( περιουσίας του Δήμου Ρόδου πιο πάνω λυθείσα δημοτική επιχείρηση, θα πρέπει να γίνουν ύστερα από Μελέτη ώστε να μην θεωρηθούν καταδολιευτικές σε βάρος πιστωτών αυτής.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα πρακτικά της παραπάνω υπ’αρ. 233/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά ενημέρωση του εκκαθαριστή της εταιρείας κ. Μ Μαραβέλια, υπήρχαν ακόμη τότε (2016) ανοικτές οικονομικές υποχρεώσεις προς πληρωμή ως εξής:
α) Ποσό 786.060,10 ευρώ ως φορολογικές υποχρεώσεις επί των οποίων «εν μέρει κατεβλήθησαν και δεσμεύτηκαν ποσά ύψους 910.000 ευρώ.
β) Ποσό 202.747,95 ευρώ ως οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς (1.322.745,75 -1.119.997,80 = 202.747,95 ευρώ).
γ) Ποσό 108.770,20 ευρώ ως οφειλές προς εργαζόμενους (234.693,42 + 273.044,25 -398.967,47 = 108.770,20 ευρώ). δ) Ποσό 1.555.524,93 ευρώ ως οφειλές προς προμηθευτές.
Από την άλλη πλευρά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 παρ.9.β.ββ του Ν. 3852/2010, όπως σήμερα αυτές ισχύουν ύστερα και από τις τελευταίες τροποποιήσεις (άρ 16 παρ.1.3 και 18 του Ν. 4575/2018), ορίζεται ότι οφειλές δημοτικών ανωνύμων εταιρειών που τελούν υπό εκκαθάριση μέχρι 31-10-2018 προς το Ελληνικό Δημόσιο, Ασφαλιστικό Ταμεία, τρίτους περιλαμβανόμενων και δεδουλευμένων αποδοχών μεταφερόμενου προσωπικού, μπορούν να καταβληθούν από τον οικείο Δήμο, μετά όμως από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- συνεπώς και αντίστοιχη ευθύνη των μελών του- η οποία μάλιστα απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
Συνεπώς γνώμη μας είναι η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, λαμβάνοντας στοιχεία από τον Εκκαθαριστή να συντάξει πλήρως αιτιολογημένη Μελέτη-Έκθεση-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία θα βεβαιώνεται ποιες από τις παραπάνω οφειλές είναι εξοπλισμένες με πλήρως εκκαθαρισμένους και ληξιπρόθεσμους τίτλους που δικαιολογούν απόλυτα τις υποχρεώσεις και δεν τελούν σε δικαστικές εκκρεμότητες, ποινικούς ελέγχους οργάνων της εταιρείας επί των λόγων που δημιουργήθηκαν κ.λ.π., προκειμένου έτσι να δικαιολογείται αλλά και να προκύπτει απόλυτα ότι είναι συμφέρον για το Δήμο Ρόδου η ανάληψη των υποχρεώσεων αυτών κατά συνάρτηση με την ανάκληση των παραχωρήσεων των ακινήτων και την οικονομική εκμετάλλευση τους πλέον από τον Δήμο Ρόδου».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ