Διαστάσεις έχει προσλάβει η «αντιδικία» του Δήμου Ρόδου με την ανάδοχο του έργου της αποκομιδής των απορριμμάτων στο νησί της Ρόδου με εμπλοκή πλέον και της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου, μετά από έγγραφο που υπογράφει ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης.
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», η νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου, έχει αποστείλει αρμοδίως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου τις απόψεις της επί της ειδικής διοικητικής προσφυγής που ασκήθηκε για την ακύρωση της δυσμενούς αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου για την λειτουργία Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ W.A.T.T. Α.Ε. – ENACT ΑΕ – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΕ” και των τριών εταιρειών ατομικώς.
Οι απόψεις του Δήμου Ρόδου κοινοποιούνται μεταξύ άλλων στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων) και συνοδεύονται από 23 σχετικά έγγραφα.
Πέραν όμως του ελέγχου που έχει προκαλέσει από τρείς ελεγκτικές υπηρεσίες το όλο ζήτημα έφτασε και στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου δια της… πλαγίας και συγκεκριμένα με αφορμή την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για την χορήγηση εγγράφων!
Πιο συγκεκριμένα την 25η Σεπτεμβρίου 2020 η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε στην Εισαγγελία αίτηση και πέτυχε την έκδοση παραγγελίας για την χορήγηση σειράς εγγράφων επί της Κυρίας Σύμβασης και της Συμπληρωματικής Σύμβασης Καθαριότητας, με βάση στοιχειοθέτησης του εννόμου συμφέροντος ότι έχει αναλάβει «την αποκομιδή του 40% κατ’ ελάχιστον και 50% κατά μέγιστο της συνολικής ημερήσιας ποσότητας των αστικών στερεών αποβλήτων, όπως οι ποσότητες αυτές θα επιβεβαιώνονται σε μηνιαία βάση από τα ζυγολόγια του ΧΥΤΑ».
Σύμφωνα με την αίτηση τα ζυγολόγια του ΧΥΤΑ του Δήμου Ρόδου, είναι απαραίτητα «για τον προσδιορισμό του συμβατικού έργου» που αναλογεί στην ανάδοχο εταιρεία.
Επικαλείται εξάλλου ότι με την υπ’αρ. 617/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, δεν εγκρίθηκαν και δεν παρελήφθησαν οι παρασχεθείσες υπηρεσίες αποκομιδής για λόγους πλημμελούς εκτέλεσης και αντίθετα εγκρίθηκε η λήψη μέτρων περικοπής κατά 50% του τιμήματος της ως άνω Σύμβασης.
Ο Δήμος Ρόδου διατείνεται ότι σύμφωνα με την από 25-04-2020 Υπεύθυνη Δήλωση μετά βεβαίωσης γνησίου υπογραφής, του Προέδρου και Δ/νοντος Συμβούλου της αναδόχου υπάρχει ως ευθεία παραδοχή ότι υπήρξαν στο παρελθόν πρακτικές παράνομες και αντίθετες από τους κανονιστικής ισχύος όρους της Διακήρυξης του έργου ενώ υποστηρίζει ότι τα ζυγολόγια του ΧΥΤΑ δεν αποτελούν υποχρέωση του Δήμου Ρόδου αλλά του αναδόχου.
Ο Δήμος Ρόδου επισημαίνει ότι για το σκέλος της Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας (ΚΔΑΥ) και το οποίο επίσης αφορά την επί της αιτήσεως σύμβαση, όπου ο προσδιορισμός του ανταλλάγματος με φορέα αποκλειστικά τον ίδιο ανάδοχο της από τη συγκεκριμένη άνω διακήρυξη σύμβασης είναι σαφής… «δυστυχώς διαπιστώθηκαν εξαιρετικά σοβαρές κατά παράβαση του νόμου και της Διακήρυξης παράνομες χαριστικές πράξεις, επί των οποίων το Δημοτικό Συμβούλιο ήδη προέβη σε ανάκληση και σε αξίωση επιστροφής παρανόμως εισπραχθέντων και οφειλομένων, σύμφωνα με την υπ’αρ. 238/13-08-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, η οποία ήδη ως Αναφορά με αρ. πρωτ. 02/46664/18-09-2020 διαβιβάσθηκε σε ελεγκτικές και εποπτεύουσες Αρχές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»!!
Στο έγγραφο του προς την Εισαγγελέα ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης υποστηρίζει ακόμη ότι «κατά παράβαση απαγορευτικού όρου της Διακήρυξης» συνήφθη Συμπληρωματική Σύμβαση ύψους 1.542.252,94 ευρώ, η οποία «ως παράνομη χαριστική πράξη επίσης ανακλήθηκε με την υπ’αρ. 617/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής».
Διατείνεται ότι η ανάδοχος εταιρεία… «αναζητά δια της Εισαγγελικής Αρχής στοιχεία, που αυτή παρέθεσε ή όφειλε να παραθέσει νομίμως, τα οποία βρίσκονται σε πλήρη αταξία και αυθαιρεσία του περιεχομένου τους, με σαθρές διαδικασίες ζυγολόγησης (ενδεικτικά δοκιμαστικό ζυγολόγιο Ι.Χ οχήματος που βρέθηκε τρις το καθαρό βάρος του!!!), όπως κατά το άρθρο 4.2 (σελ. 144 Διακήρυξης) διαλαμβάνει το Πρακτικό 02/43424/02-09-2020 της Επιτροπής Παραλαβής και Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης περιληφθέν στο κεφάλαιο Γ’ του διατακτικού της υπ’αρ. 617/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ