Ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, προσφεύγει το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου κατά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της υπ’ αριθμ. Α455/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Πιο συγκεκριμένα στις 16.6.2010 διενεργήθηκε έκτακτος μερικός έλεγχος από κλιμάκιο επιθεωρητών περιβάλλοντος του Τομέα Νοτίου Ελλάδος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.), στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν παραβάσεις στην τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συντάχθηκε δε σχετικώς έκθεση αυτοψίας.
Ακολούθως, συντάχθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου οικ.3857/24.9.2010 έκθεση ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Τομεάρχη της παραπάνω Υπηρεσίας, με την οποία, μεταξύ άλλων, χορηγήθηκε στο νοσοκομείο δεκαήμερη προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί για τις αποδιδόμενες σε αυτό παραβάσεις.
Περαιτέρω, το νοσοκομείο υπέβαλε ενώπιον της Ε.Υ.Ε.Π. το με αριθμό πρωτοκόλλου 21470/18.10.2010 απολογητικό υπόμνημα, σύμφωνα με το οποίο προέβαλε ότι διέθετε την αρχική άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας αποτεφρωτήρα, η οποία δεν ήταν, κατά τον κρίσιμο χρόνο, σε ισχύ και ότι αναζητά νέα λύση για τη διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (Ε.Ι.Α.), καθόσον ο αποτεφρωτήρας δεν θα υποστηρίζεται τεχνικά στο άμεσο μέλλον, δεδομένου ότι η κατασκευάστρια εταιρεία με την επωνυμία «HOVAL» έχει διακόψει τη δραστηριότητά της.
Εξάλλου, δήλωσε ότι, μέχρι να προβεί σε νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η λειτουργία του αποτεφρωτήρα είναι επιτακτική, διότι η διαχείριση των αποβλήτων εκτός Ρόδου και η μεταφορά τους με ειδικά αδειοδοτημένα πλοία είναι εξαιρετικά δαπανηρή, ενώ συνομολόγησε ότι δεν τηρούνται τα ειδικά έντυπα αναγνώρισης, η δε μεταφορά των Ε.Ι.Α. παρακολουθείται και, αν και οι μετρήσεις εκπομπών στην ατμόσφαιρα δεν προβλέπονταν κατά την εγκατάσταση του κλιβάνου, ωστόσο εξετάζει τρόπους πραγματοποίησης τέτοιων μετρήσεων.
Κατόπιν τούτου, συντάχθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου οικ.4416/1.11.2010 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (Π.Β.Π.) του Γενικού Επιθεωρητή της ίδιας ως άνω Υπηρεσίας, με την οποία, αφού λήφθηκαν υπόψη οι ανωτέρω ισχυρισμοί του προσφεύγοντος, βεβαιώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις:
1. Κατασκευή και λειτουργία νοσοκομείου χωρίς προηγούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση (απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων).
2. Εγκατάσταση και λειτουργία του αποτεφρωτήρα χωρίς σχετική άδεια.
3. Μη τήρηση εντύπων αναγνώρισης για τα Ε.Ι.Α. 4. Μη παρακολούθηση εκπομπών αποτεφρωτήρα.
Εν συνεχεία, ο ως άνω Γενικός Επιθεωρητής με τη με αριθμό πρωτοκόλλου οικ.4418/1.11.2010 εισήγησή του, εισηγήθηκε την επιβολή προστίμου στο προσφεύγον Νοσοκομείο, ύψους 51.000 ευρώ, λόγω παράβασης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Ο Διοικητής του νοσοκομείου, αφού έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων, την παραπάνω Π.Β.Π. και την επακόλουθη εισήγηση, συνέταξε το με αριθμό πρωτοκόλλου 28559/21.12.2010 υπόμνημα, με το οποίο αντέκρουσε έκαστη των αποδιδόμενων στο Νοσοκομείο παραβάσεων.
Μετά ταύτα, ο τότε Νομάρχης Δωδεκανήσου, αφού συνεκτίμησε το υπόμνημα του Διοικητή του νοσοκομείου και το ότι αυτό έχει δρομολογήσει της δέουσες ενέργειες προκειμένου να συμμορφωθεί με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, εξέδωσε πράξη, με την οποία, επέβαλε στο προσφεύγον πρόστιμο συνολικού ύψους 30.000 ευρώ.
Το Δικαστήριο, εκτιμώντας το είδος και τη βαρύτητα των διαπιστωθεισών παραβάσεων, το γεγονός ότι από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει με βεβαιότητα ότι το νοσοκομείο είχε υποπέσει στο παρελθόν σε παρόμοιες παραβάσεις και τα εκ του νόμου όρια διακύμανσης του προστίμου (από 50 ευρώ έως 500.000 ευρώ), κρίνει ότι πρέπει να περιοριστεί στο ποσό των 15.000 ευρώ, κατά μερική αποδοχή του σχετικού αιτήματος του.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ