Τοπικές Ειδήσεις

Πράξη για λειτουργία Ειρηνοδικείου

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΟΥΚΙΑ ΔΑΜΑΛΑ

Αφού έλαβε υπόψη της :

1) την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320/13-03-2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών –Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 996/ 13-03-2021), με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη 04-03-2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 », σύμφωνα με την οποία θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας, μεταξύ άλλων, για τη λειτουργία των δικαστηρίων η οποία αναστέλλεται προσωρινά από 16-03-2021 και ώρα 06.00 π.μ. μέχρι 22-03-2021 και ώρα 06.00 π.μ., στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου,

2) ότι δεν υφίσταται Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του παρόντος Δικαστηρίου ( Ειρηνοδικείου Ρόδου), αλλά και του ότι τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των Δικαστηρίων ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών ( βλ. άρθρο τρίτο παρ. 4 εδάφιο β΄ της ανωτέρω απόφασης ) καθώς και, τέλος,

3) την προάσπιση κυρίως της δημόσιας υγείας αλλά και τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του

Ειρηνοδικείου Ρόδου καθώς και την προστασία της υγείας των κ. συνηγόρων, των συναλλασσομένων, των υπηρετούντων γραμματέων και ειρηνοδικών σε αυτό,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

1) Κατά το χρονικό διάστημα από την 16η Μαρτίου 2021 και ώρα 06.00 π.μ. έως και την 22η Μαρτίου 2021και ώρα 06.00 π.μ. ( 16-03-2021 – 22-03-2021), επιτρέπεται μόνο η χορήγηση και η ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας. Η συζήτηση τους θα λαμβάνει χώρα δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων, εκτός αν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον ειρηνοδίκη υπηρεσίας. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται με πράξη του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

2) Ο Ειρηνοδίκης υπηρεσίας δύναται να προσδιορίζει αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων με προφανώς εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα και μόνο καθώς και αιτήσεις χορήγησης προσωρινής διαταγής εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος.

3) Κατά τη δικάσιμο της 16ης Μαρτίου 2021 οι υποθέσεις (όλων των διαδικασιών) που είναι προσδιορισμένες για συζήτηση ματαιώνονται και θα επαναπροσδιορισθούν οίκοθεν.

4) Κατά τη δικάσιμο των ασφαλιστικών μέτρων της 17ης Μαρτίου 2021 οι προσδιορισμένες υποθέσεις ματαιώνονται. Σε όσες υποθέσεις έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή διατηρείται οίκοθεν με πράξη του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

5) Κατά τη δικάσιμο των υποθέσεων του Ν. 3869/2010 της 17ης Μαρτίου 2021, οι προσδιορισμένες υποθέσεις ματαιώνονται και θα μεταφερθούν σε επόμενες συνεδριάσεις οίκοθεν. Σε όσες υποθέσεις έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή διατηρείται οίκοθεν με πράξη του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

6) Οι προσδιορισμένες για συζήτηση προσωρινές διαταγές του ν. 3869/2010 και του ν. 4605/2019 κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής ματαιώνονται. Επίσης ματαιώνονται οι προσδιορισμένες για επανασυζήτηση προσωρινές διαταγές του ν. 3869/2010.

7) Η Γραμματεία του Δικαστηρίου δεν εξυπηρετεί κοινό και τους πληρεξουσίους δικηγόρους, πλην των προβλεπομένων εξαιρέσεων που

προβλέπονται στις σχετικές Κ.Υ.Α. και περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω υποθέσεων και μόνο, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

8) Αντίγραφα δημοσιευμένων αποφάσεων δεν χορηγούνται, πιστοποιητικά δεν παραδίδονται για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.

Επισημαίνεται ότι ρητά αναστέλλονται δυνάμει της ως άνω ΚΥΑ α) όλες οι δίκες που εκκρεμούν που εκκρεμούν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια δικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών του παρόντος Δικαστηρίου, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, γ) οι κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργεια πλειστηριασμών. Η αναστολή των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών, βάσει της ειρημένης ΚΥΑ, καταλαμβάνει πλέον από 16-03-2021 μέχρι 22-03-2021 και ώρα 06.00 πμ και τις προθεσμίες που προβλέπονται Ι) στα άρθρα 215, 237,238 ΚΠολΔ καθώς και ΙΙ) αυτές που προβλέπονται στα άρθρα 4Δ,4ΣΤ, 4Η, 4Θ, 4Ι, 4ΙΑ, 4ΙΒ, 4ΙΣΤ του Ν. 3869/2010 όπως προστέθηκαν με το άρθρο 1 του Ν. 4745/2020.

Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, συνιστάται στους πολίτες αλλά και στους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να ΜΗΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ τις υπηρεσίες της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Ρόδου, αλλά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να επικοινωνούν με το τηλέφωνο της Γραμματείας στον αριθμό ( 22410 22207), (2241028885) και να επισκέπτονται στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας στον ιστότοπο https://eirinodikeiorodou@hotmail.com , για την εξυπηρέτησή τους σε όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και όσον αφορά το σύνολο των υπηρεσιών που κατ’ εξαίρεση παρέχονται δυνάμει των σχετικών Κ.Υ.Α.

Προσέτι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 4ο πεδίο δραστηριότητας του άρθρου 1 της με αριθμό Δ1α / ΓΠ. οικ. 16320/13-03-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 996/ 13-03-2021), παρακαλούνται οι κ. Συνήγοροι, οι πολίτες και οι εργαζόμενοι στο Ειρηνοδικείο Ρόδου να τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις (1,5 μέτρο) και να φροντίζουν ώστε τα παρευρισκόμενα εντός του ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου άτομα να μην υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο αριθμό (15 ατόμων). ΕΞΥΠΑΚΟΥΕΤΑΙ ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλα τα προαναφερόμενα πρόσωπα.

Επιφυλασσόμαστε για την τροποποίηση των ως άνω κανόνων με νεότερη ανακοίνωση ενόψει των εξελίξεων.

Ρόδος, 13-03-2021

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΟΥΚΙΑ ΔΑΜΑΛΑ

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου