Ενώπιον του Εφετείου Δωδεκανήσου θα εξεταστεί σήμερα η έφεση του Δήμου Ρόδου για την ακύρωση απόφασης, που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την οποία έγινε δεκτό το αίτημα της ομόρρυθμης εταιρείας «Κάλμπεργκ Σιβ – Χορευτής Κωνσταντίνος Ο.Ε.» για την μείωση του καταβληθέντος μηνιαίου μισθώματος για το πάρκο του Θέρμαι, επιφάνειας 4.600 τ.μ. με υφιστάμενο κτίσμα επιφάνειας 172 τ.μ. στο ποσό των 7.199,12 ευρώ έως τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης.
Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται με ενδιαφέρον καθώς θα καθορίσει και το συνολικό ποσό που οφείλει η εταιρεία στην εκμισθώτρια «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» η οποία, όπως απεκάλυψε η «δημοκρατική», προχώρησε στην έξωσή της από το μίσθιο.
Η διάρκεια της μίσθωσης του ακινήτου με την δημοτική επιχείρηση «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» ορίστηκε δωδεκαετής, αρχόμενη την 01.12.2007 και λήγουσα την 31.11.2019, το δε μηνιαίο μίσθωμα, που συμφωνήθηκε να προκαταβάλλεται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα ορίστηκε για το πρώτο έτος στο ποσό των 8.000 ευρώ πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6%, αναπροσαρμοζόμενο στη συνέχεια ανά έτος κατά ποσοστό 4%.
Το μίσθιο συμφωνήθηκε ότι θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επισιτιστικό κατάστημα οποιασδήποτε φύσεως, ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόριο, καφετέρια, σνακ μπαρ, ζαχαροπλαστείο και για κάθε άλλη συναφή χρήση.
Την 16.02.2011, η εταιρεία απέστειλε προς την «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» επιστολή με αίτημα τη μείωση του μισθώματος (που κατά το χρονικό εκείνο σημείο ανερχόταν στο ποσό των 8.964,30 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου τέλους χαρτοσήμου), μεταξύ άλλων, λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα και της, συνεπεία αυτής, δυσμενούς μεταβολής των οικονομικών συνθηκών της επιχείρησής της.
Το αίτημα αυτό επανέλαβε και με νεότερες επιστολές της, με ημερομηνία 24.11.2011 και 01.02.2012, πλην όμως, η «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» ουδέποτε της απάντησε σχετικά.
Η τελευταία, πάντως, με την από 14.02.2013 εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκληση-δήλωση, που απηύθυνε προς την ενάγουσα, διαμαρτυρήθηκε για την αυθαίρετη, εκ μέρους της μισθώτριας, καταβολή μειωμένου μισθώματος (κατά ποσοστό 20%) για τους μήνες Φεβρουάριο έως και Ιούλιο του έτους 2012 και αιτήθηκε την καταβολή της διαφοράς μισθωμάτων για τους μήνες αυτούς.
Ακολούθως με την από 11.11.2013 παρόμοιου περιεχομένου εξώδικη δήλωση-όχλησή της, η εκμισθώτρια διαμαρτυρήθηκε εκ νέου για την αυθαίρετη εκ μέρους της ενάγουσας μείωση του μηνιαίου μισθώματος και ζήτησε την καταβολή της διαφοράς μισθωμάτων μέχρι και το μήνα Σεπτέμβριο του 2013.
Το πρωτόδικο δικαστήριο έκρινε ότι είναι πασίδηλο ότι από τις αρχές του έτους 2010, ήτοι κατά χρόνο μεταγενέστερο της κατάρτησης της ένδικης σύμβασης μίσθωσης, επήλθε δυσμενής μεταβολή της οικονομικών συνθηκών της χώρας κι επικράτησε η γνωστή από τα διδάγματα της κοινής πείρας οικονομική κρίση, που κατέστησε επιτακτική τη λήψη συνεχών μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής.
Όπως τονίζεται τα μέτρα των μνημονίων είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του ΑΕΠ της χώρας, κατά τα έτη 2011 και 2012. και τη συνεχιζόμενη ύφεση της οικονομίας της. Οι δυσμενείς αυτές συνθήκες για την οικονομία και την αγορά επηρέασαν τη λειτουργία όλων σχεδόν των εμπορικών επιχειρήσεων, με συνακόλουθη πτώση των εσόδων από τη λειτουργία τους Ιδιαίτερα δε επιχειρήσεις που παρείχαν υπηρεσίες «πολυτελείας» και δεν προσέφεραν είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, παρουσίασαν κάθετη πτώση στο τζίρο και μείωση της πελατείας τους κατά μεγάλο ποσοστό.
Σε άμεση συνάρτηση με τα ως άνω γεγονότα, η περιστολή της εμπορικής δραστηριότητας, η επιφυλακτικότητα των επαγγελματιών να αναλάβουν νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και να προβούν σ’ επενδύσεις που συνεπάγονται έκθεση σε οικονομικό κίνδυνο, αλλά και ο περιορισμός των δανειοδοτήσεων από τις Τράπεζες, επέφερε κένωση πολλών εμπορικών καταστημάτων και άρα, αυξημένη προσφορά στέγης για εμπορική χρήση και μειωμένη, αντίστοιχα, ζήτηση, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη μείωση της μισθωτικής αξίας των διαθέσιμων ακινήτων.
Οσον αφορά το συγκεκριμένο μίσθιο, αποδείχθηκε ότι ναι μεν αυτό βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης της Ρόδου, που παρουσιάζει έντονη εμπορική και τουριστική -κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες- κίνηση, πλην, όμως, η μισθωτική του αξία έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
Κρίθηκε ότι επιβάλλεται η αναπροσαρμογή του οφειλόμενου, κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής, μισθώματος των 8.998.90 ευρώ πλέον τέλους χαρτοσήμου, στο ποσό των 7.199, 12 ευρώ μηνιαίως, πλέον τέλους χαρτοσήμου (μείωση κατά ποσοστό 20%) το οποίο είναι δίκαιο υπό τις διαμορφωθείσες ήδη συνθήκες, αίρει τη δυσαναλογία μεταξύ παροχής και αντιπαροχής και αποκαθιστά τη διαταραχθείσα καλή πίστη.
Την εταιρεία εκπροσωπεί ο δικηγόρος κ. Μ. Κουτσούκος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ