Με την υπ’ αρίθμ. 50/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που δημοσιεύθηκε χθες, έγινε δεκτή εν μέρει η αγωγή που άσκησε το Ελληνικό Δημόσιο κατά 11 ημεδαπών για την αποκατάσταση της ιδιοκτησίας του σε δημόσιο ακίνητο που υφαρπάχθηκε με τη χρήση ανυπόστατης απόφασης εκποίησης, που φέρει πλαστή υπογραφή νομάρχη Δωδεκανήσου.
Το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά του προϊσταμένου του Κτηματολογίου Ρόου ενώ απέρριψε αντίθετη αγωγή που υπέβαλαν τρεις κάτοικοι της Ρόδου, καλόπιστοι αγοραστές, διεκδικώντας αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης από τη δικαστική εμπλοκή τους στην υπόθεση.
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την απόφαση του διατάσσει συγκεκριμένα την ακύρωση και διαγραφή καταφατικών διατάξεων του Κτηματολογικού Δικαστή για την καταχώρηση της ανυπόστατης απόφασης του νομάρχη Δωδεκανήσου στα κτηματολογικά βιβλία, τριών συμβολαίων αγοραπωλησίας του ακινήτου, μιας διατάξεως που αφορά στην ενοποίηση δύο κτηματολογικών μερίδων, δύο που αφορούν την καταχώρηση νέων κτηματομερίδων και σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας σ’ αυτές, αλλά κι ακόμη 4 συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων.
Με την ίδια απόφαση αναγνωρίζεται η κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου επί των ακινήτων με ΚΜ 1570Ε, 1570ΕΑ και 1570ΕΑΑ γαιών Ασκηπειού και επί των ανεγερθεισών επ’ αυτών οικοδομών.
Διατάσσει δε την απόδοση των ακινήτων μετά των επ’ αυτών κτισμάτων στο Ελληνικό Δημόσιο από τους σημερινούς νομείς και κατόχους και συγκεκριμένα από 8 ημεδαπούς, κατά το ποσοστό της κυριότητας τους έκαστος.
Το ιστορικό της ένδικης διαφοράς φέρεται να έχει ως εξής:
Δυνάμει αποφάσεων του νομάρχη Δωδεκανήσου, καταχωρίστηκαν στα βιβλία του Κτηματολογίου Ρόδου, μεταβιβάσεις λόγω εκποιήσεως ακινήτων υπέρ πλειόνων ιδιωτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 719/1977, οι οποίες, όπως προέκυψε κατόπιν γενόμενου σχετικού ελέγχου, ουδέποτε εκδόθηκαν και υπογράφηκαν από αυτόν.
Ακολούθησαν πλείονες καταφατικές διατάξεις του Κτηματολογικού Δικαστή Ρόδου, με τις οποίες διατάχθηκαν αρχικά μεν οι καταχωρήσεις των διαφόρων ακινήτων στον εκάστοτε φερόμενο ως δικαιούχο, εν συνεχεία δε ακολούθησαν διαδοχικές μεταβιβάσεις και εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών.
Κατά των ως άνω καταφατικών διατάξεων το Ελληνικό Δημόσιο έχει ασκήσει αγωγές κατά του προϊσταμένου του Κτηματολογίου, ιδιωτών και τραπεζών με τις οποίες ζητείται η αποκατάσταση της ιδιοκτησίας του σε ακίνητα που υφαρπάχθηκαν με τη χρήση των ανυπόστατων αυτών αποφάσεων.
Το Ελληνικό Δημόσιο εστράφη, στην προκείμενη υπόθεση, κατά του προϊσταμένου του Κτηματολογίου Ρόδου και κατά 11 κατοίκων της Ρόδου.
Οι 4 εξ΄αυτών είναι συγγενείς εκλιπόντος, στην ιδιοκτησία των οποίων είχε μεταγραφεί η κυριότητα προνομιακού ακινήτου στην Κ.Μ. 1570 μερίδα Γαιών Ασκληπείου, θέση «Κοκκινόγια» και οι υπόλοιποι άτομα που αγόρασαν τμήματα του ακινήτου αυτού και έχουν ανεγείρει βίλες.
Πιο συγκεκριμένα με την χρήση της υπ’ αριθμ. ΔΚ5065/78/1985 πλαστογραφημένης απόφασης εξαγοράς δημοσίου ακινήτου ενσωματώθηκε στην περιουσία του ενδιαμέσως εκλιπόντος τμήμα επιφάνειας 14.800 τ.μ. της ως άνω μερίδας.
Από την έρευνα που είχε διενεργηθεί στο αρχείο του Κτηματολογίου προέκυψε ότι έχουν εξαφανιστεί οι πράξεις του κτηματολογικού δικαστή και οι πλαστογραφημένες αποφάσεις του νομάρχη Δωδεκανήσου βάσει των οποίων μεταγράφηκε στα βιβλία του Κτηματολογίου στην περιουσία του εκλιπόντος το ακίνητο.
Εν πάση περιπτώσει τον Σεπτέμβριο του 1995 τμήμα του ακινήτου, εμβαδού 6.650 τ.μ. μεταβιβάστηκε σε 3 άτομα εξ’ αδιαιρέτου έναντι 10 εκατ. δρχ περίπου.
Με συμβόλαιο γονικής παροχής τον Ιανουάριο του 2006 το εναπομείναν τμήμα του ακινήτου μεταβιβάστηκε σε 2 παιδιά του εκλιπόντος αντί δηλωθείσας αξίας 7,8 εκατ. δρχ.
Ακολούθησαν προσαρτήσεις άλλων όμορων ακινήτων και η κατασκευή βιλών που πωλήθηκαν τα έτη 1997 και 1998 σε τρίτους.
Το Ελληνικό Δημόσιο με την αγωγή του ζήτησε να υποχρεωθούν οι κληρονόμοι του εκλιπόντος και οι 3 ιδιοκτήτες του ακινήτου να του καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος το ποσό των 591.000 ευρώ ως διαφυγόν κέρδος και το ποσό των 200.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση.
Ζήτησε ακόμη να αναγνωριστεί η ιδιοκτησία του δημοσίου στο ακίνητο και να του επιστραφεί, αφού ακυρωθούν όλες οι εγγραφές στο Κτηματολόγιο, που αφορούν μεταβιβάσεις τμημάτων του μετά τη μεταβίβασή του δυνάμει της πλαστής απόφασης στον εκλιπόντα.
Επικουρικά αν δεν γίνει δεκτό το αίτημα απόδοσης της μερίδας ΚΜ1570Ε να καταβάλουν το ποσό του 1,4 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στη θετική ζημία που υπέστη και όλως επικουρικά σε περίπτωση απόρριψης των κυρίων βάσεων της αγωγής να υποχρεωθούν οι κληρονόμοι να αποδώσουν στο δημόσιο τα 78.000 ευρώ περίπου που φέρονται να εισέπραξαν από την πώληση τμήματος του ακινήτου, δύο εξ΄αυτών το ποσό των 109.000 ευρώ από την πώληση άλλου τμήματος και ακόμη ένας το ποσό των 40.000 ευρώ για την πώληση άλλου τμήματος.
Με την αντίθετη αγωγή που ασκήθηκε από τρείς κατοίκους της Ρόδου και συνεκδικάστηκε ζητήθηκε χρηματική αποζημίωση συνολικού ύψους 400.000 ευρώ, λόγω ηθικής βλάβης που υπέστησαν από τη δικαστική εμπλοκή τους στην υπόθεση.
Οι ενάγοντες στρέφονται συγκεκριμένα κατά του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών και αιτούνται να αναγνωριστεί η κυριότητά τους επί ακινήτου εμβαδού 6.650 τ.μ. στον Ασκληπειό και επικουρικά ότι έχουν καταστεί κύριοί του, λόγω τακτικής χρησικτησίας.
Αιτούνται επιπλέον να υποχρεωθεί το δημόσιο να καταβάλει σε καθένα εξ’ αυτών όλως επικουρικά το ποσό των 890.000€ λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού.
Υποστηρίζουν ότι είναι καλόπιστοι αγοραστές και ότι βρέθηκαν ενώπιον δικαστικής περιπέτειας με υπαιτιότητα του Δημοσίου και των οργάνων του.
Την υπόθεση χειρίζονται οι δικηγόροι κκ Κ. Σαρρής, Παντελής Αποστολάς, Γιάννης Σκλάβος και Μάρα Αντωνιάδη. Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπήθηκε από την κ. Μαρία Ελευθερίου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ