Απόψεις

Κίμων Κωστής: Σχέδιο του Νέου Νόμου για την Εθνοφυλακή – 180 Χρόνια από την Ίδρυση της Εθνοφυλακής

Στις 13 Ιανουαρίου 2023 κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο νόμου με τίτλο: «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.», αλλά δεν έχει ξεκινήσει η συζήτησή τους στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. [1]

Σχετικά με την Εθνοφυλακή εκτιμώ ότι οι σημαντικότερες αλλαγές στο Σχέδιο νόμου που κατατέθηκε σε σύγκριση με το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση, [2] είναι οι παρακάτω και αφορούν διαγραφές τμημάτων άρθρων:

α. Είναι η διαγραφή από το Σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση της παραγράφου 9 στο Άρθρο 64 (έγινε 63) Στελέχωση Εθνοφυλακής – Εκπαίδευση προσωπικού που όριζε ότι «Η εκπαίδευση του προσωπικού των Μονάδων Εθνοφυλακής διεξάγεται τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα, ημέρα Κυριακή», με αποτέλεσμα να παραμείνει για την Εκπαίδευση μόνο η πρώην παράγραφος 10, ως 9, η οποία ορίζει: «Οι Εθνοφύλακες, κατόπιν έγκρισης του Γενικού Επιτελείου Στρατού, που παρέχεται ύστερα από πρόταση της μείζονος διοίκησης όπου ανήκουν οι Μονάδες Εθνοφυλακής, δύναται να συμμετέχουν, επί εθελοντικής βάσης, οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας σε παρελάσεις, ασκήσεις και κάθε άλλη δραστηριότητα εκπαιδευτικής φύσης, καθώς και σε λοιπές εορταστικές εκδηλώσεις και δράσεις κοινωνικής προσφοράς, χωρίς αποζημίωση. Η αρμοδιότητα έγκρισης δύναται να μεταβιβάζεται σε κατώτερα κλιμάκια.».

Στη διαβούλευση είχα προτείνει η παράγραφος 9 να τροποποιηθεί ως εξής: «Οι Εθνοφύλακες συμμετέχουν στην εκπαίδευση των Μονάδων Εθνοφυλακής που υπηρετούν, τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα με την Υπομονάδα τους, ημέρα Κυριακή, όπως ο

Στρατιωτικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εθνοφυλακής, οι Ειδικές Οδηγίες Εκπαίδευσης (ΕΟΕ) της Εθνοφυλακής και οι Διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού καθορίζουν.», διότι αφορά στην ημέρα διεξαγωγής της κύριας Εκπαίδευσης του προσωπικού της Εθνοφυλακής, που αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα επαύξησης της επιχειρησιακής ετοιμότητας και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Μονάδων Εθνοφυλακής.

Με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9, πρώην 10, θεσπίζεται η δυνατότητα εθελοντικής συμμετοχής και χωρίς αποζημίωση των Εθνοφυλάκων σε δραστηριότητες (εορταστικές εκδηλώσεις και δράσεις κοινωνικής προσφοράς) και εκπαιδεύσεις οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, με σκοπό την επαύξηση της επιχειρησιακής τους ικανότητας, ύστερα από πρόταση της Μείζονος Διοίκησης (ΜΔ), όπου ανήκουν οι Μονάδες Εθνοφυλακής και έγκρισης από το ΓΕΣ (αρμοδιότητα που μπορεί να μεταβιβάζεται σε κατώτερα κλιμάκια). Η δυνατότητα αυτή υφίσταται σήμερα, αλλά οι προτάσεις, που υποβάλλονται ιεραρχικά εγκρίνονται από τον κ.ΥΦΕΘΑ και θεσπίζεται για μείωση της γραφειοκρατίας και του χρόνου υποβολής των προτάσεων, προκειμένου να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Εθνοφύλακες σε αυτές τις δραστηριότητες. Εκτιμώ ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη της πρώην παραγράφου 9, τροποποιημένη σύμφωνα με την πρόταση, η οποία να καθορίζει την Κυριακή ως ημέρα εκπαίδευσης του προσωπικού της Εθνοφυλακής και αφορά το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΤΕΘ).

β. Είναι η διαγραφή από το Σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση του τμήματος της παραγράφου 2 στο Άρθρο 67 (έγινε 66) Δικαιώματα Εθνοφυλάκων που όριζε ότι «Η ιδιότητα του Εθνοφύλακα δεν συνεπάγεται απώλεια της ιδιότητας του αναζητούντος εργασία του άρθρου 16 του ν. 4921/2022 (Α ́ 75) ούτε αποστερεί το δικαίωμα εγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του άρθρου 18 του ν. 4921/2022. Η καταβαλλόμενη αποζημίωση δεν αποτελεί αμοιβή για παροχή υπηρεσιών υπό μορφή απασχόλησης ή εισόδημα από μισθωτή εργασία, απαλλάσσεται από κάθε είδους φόρο ή τέλος, υπόκειται δε σε ποσοστό κράτησης υπέρ του Ταμείου του οικείου

Κλάδου.» με αποτέλεσμα να τροποποιηθεί σε «Η εκτέλεση υπηρεσίας από τους Εθνοφύλακες δεν δημιουργεί σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Δημόσιο.». Εκτιμώ ότι είναι αναγκαίο να καθορίζονται ρητά τα αναγραφόμενα τα οποία διαγράφησαν στην παράγραφο 2, η οποία αντιμετωπίζει τα ασφαλιστικά και φορολογικά ζητήματα των Εθνοφυλάκων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

γ. Είναι η διαγραφή από το Σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση τμήματος της παραγράφου 19 στο Άρθρο 78 (έγινε 76) Εξουσιοδοτικές διατάξεις που όριζε ότι «εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος» με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χρονικό όριο για την έκδοση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας του Στρατιωτικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εθνοφυλακής, ο οποίος μαζί με το νόμο αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού.

Επιπλέον εκτιμώ ότι:

α. Η παράγραφος 3 το άρθρου 62 θα είναι πληρέστερη εάν γραφεί όπως παρακάτω: «Αποστολή της Εθνοφυλακής είναι:

α) Η συμβολή στην άμυνα της χώρας, η ενίσχυση και υποβοήθηση του Στρατού Ξηράς στην εκπλήρωση της αποστολής του, όπως αυτή καθορίζεται στο πλαίσιο της διακλαδικής λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων, σε περίοδο ειρήνης, επιστράτευσης (γενικής ή μερικής) και πολέμου.

β) Η συμβολή στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (όπως πυρκαγιές, θεομηνίες, σεισμοί).»

Με τη ρητή αναφορά στην Αποστολή της Εθνοφυλακής της συμβολής της στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (όπως πυρκαγιές, θεομηνίες, σεισμοί), για την ενίσχυση στην ειρήνη του κρατικού μηχανισμού, αντίστοιχη διάταξη της οποίας υπάρχει στο ν. 1295/1982, τονίζεται ο ρόλος και η σημασία της Εθνοφυλακής με το εύρος των αποστολών που δύνανται να ανατεθούν στην Εθνοφυλακή.

Επισημαίνεται για μία ακόμη φορά η αναγκαιότητα συγκρότησης ΤΕΘ Ειδικής Σύνθεσης στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στα μεγάλα αστικά κέντρα του εσωτερικού, όπως Λάρισα, Βόλο,

Χαλκίδα, Μεσολόγγι, Πάτρα, Καλαμάτα, Κόρινθο, κ.ά., με τομείς Ιατρικής/Νοσηλευτικής, Μηχανικού και Προστασίας, για την ενίσχυση στην ειρήνη του κρατικού μηχανισμού στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, στο πλαίσιο της αποστολής της Εθνοφυλακής. Η συγκρότησή τους είναι στο πλαίσιο της προσφοράς της Εθνοφυλακής και των Ενόπλων Δυνάμεων στην κοινωνία, ενώ θα ενδυναμωθούν οι δεσμοί με το κοινωνικό σύνολο. Σημειώνεται το μεγάλο ενδιαφέρον από τους Εφέδρους και τους Συνδέσμους τους για τη συγκρότηση των εν λόγω Μονάδων Εθνοφυλακής.

β. Είναι αναγκαίο να οριστούν διατάξεις που να καθορίζουν τη χορήγηση με διαταγή του ΓΕΣ ατομικού οπλισμού και πυρομαχικών στους Εθνοφύλακες κατά την ειρηνική περίοδο, για την εκπλήρωση της αποστολής των Μονάδων Εθνοφυλακής, διότι στο σχέδιο του νέου νόμου δεν γίνεται ουδεμία αναφορά. Το στοιχείο αυτό ελαχιστοποιεί τους επιχειρησιακούς χρόνους ανταπόκρισης των Μονάδων Εθνοφυλακής και της επιτυχημένης εκπλήρωσης των αποστολών τους.

Επομένως στο Άρθρο 65 Καθήκοντα, υποχρεώσεις και ευθύνη Εθνοφυλάκων, θα ήταν ακριβέστερο και πληρέστερο εάν προστεθούν οι παρακάτω παράγραφοι: «2. Για την εκπλήρωση της αποστολής των Μονάδων Εθνοφυλακής κατά την ειρηνική περίοδο με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού χορηγείται ατομικός οπλισμός και πυρομαχικά στους Εθνοφύλακες.

3. Ο ατομικός οπλισμός και τα πυρομαχικά που χορηγούνται στους Εθνοφύλακες, φυλάσσονται με προσωπική ευθύνη των ιδίων των Εθνοφυλάκων. Η διαδικασία χορήγησης και φύλαξης του ατομικού οπλισμού και των πυρομαχικών ρυθμίζονται με διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

4. Για λόγους επιχειρησιακούς ή ασφαλείας με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, δύναται να αφαιρείται ο ατομικός οπλισμός και τα πυρομαχικά που έχουν χορηγηθεί στους Εθνοφύλακες ορισμένων Μονάδων.

5. Η χρήση από τους Εθνοφύλακες του οπλισμού, των πυρομαχικών, των μέσων και των υλικών της υπηρεσίας επιτρέπεται μόνο κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.»

Επίσης είναι αναγκαίο να προστεθεί .στην παράγραφο 2, η οποία να γίνει 6 μετά την πρόσθεση των 4 προαναφερόμενων παραγράφων: «Κάθε τρία (3) έτη χορηγούνται στους Εθνοφύλακες είδη ιματισμού και υπόδησης.»

Η Εθνοφυλακή αποτελεί Εθνική Αναγκαιότητα και ο νέος νόμος, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ν.1295/1982, που μετά από 40 χρόνια είναι παρωχημένος και αναχρονιστικός, αποτελεί αποτέλεσμα εργώδους προσπάθειας 5 ολόκληρων ετών και πολύτιμο εργαλείο για την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού, προκειμένου αποτελεσματικά να συμβάλλει στην αμυντική θωράκιση της Πατρίδας μας και στην ενίσχυση στην ειρήνη του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως πυρκαγιές, θεομηνίες, σεισμοί, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Με την ευκαιρία σημειώνω ότι το 2023 συμπληρώνονται 180 χρόνια από την ίδρυση της Εθνοφυλακής το 1843, γεγονός το οποίο είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί κατάλληλα για την ανάδειξη της σημασίας και του ρόλου του θεσμού.

Η ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ αποτελεί ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ και έδωσα τη ζωή μου για να πραγματοποιηθούν όλες οι ενέργειες, δράσεις και πρωτοβουλίες για την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Μονάδων Εθνοφυλακής για να εκτελούν αποτελεσματικά τις εξαιρετικά σημαντικές αποστολές τους, μεταξύ των οποίων είναι οι αποστολές άμυνας.

Όχι με λόγια, αλλά με έργα!!!

Όχι χαλαρά, αλλά με σκληρή δουλειά!!!

Με πάθος και προσωπικό κόστος!!!

Οι Εθνοφύλακες κυριολεκτικά «μάχονται υπέρ βωμών και εστιών» και όπως το λες, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό!!!

Είμαι υπερήφανος για ότι πραγματοποιήθηκε αυτά τα 5 χρόνια, παρά τις αντιξοότητες!!!

Φτάσαμε στις 10.000 Εθνοφύλακες, όπως δημοσιεύτηκε, να συμμετέχουν στην εκπαίδευση των ΤΕΘ σε όλη την Ελλάδα σ´ένα μήνα!!! Σημειώνω διαφορετικοί Εθνοφύλακες, γιατί πολλοί έρχονται κάθε Κυριακή, αλλά μετριόντουσαν μια φορά για να αποτυπώνεται αντικειμενικά η εικόνα!!!

Οι πιο σημαντικοί στόχοι ήταν η αύξηση της επάνδρωσης των ΤΕΘ, η αύξηση της συμμετοχής στην εκπαίδευση και η βελτίωση της εκπαίδευσης!!!

Οι στόχοι είναι μετρήσιμοι και υπάρχουν πλήρη στοιχεία για τα πάντα, προκειμένου να μετριούνται οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες και να λαμβάνονται οι αποφάσεις με βάση τα πραγματικά στοιχεία και τα δεδομένα.

Τελειώνοντας, θα πω ότι η στελέχωση των Μονάδων Εθνοφυλακής έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι αυτός ο μικρός αριθμός των στελεχών, που υπηρετούν στα περισσότερα ΤΕΘ θα υλοποιήσει όλες τις ενέργειες, δράσεις και πρωτοβουλίες!!!

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πιστεύουν στο θεσμό της Εθνοφυλακής και να τα δίνουν όλα!!!

Πάντα θα προσπαθώ να είμαι χρήσιμος στην προσπάθεια της διαρκούς αναβάθμισης της Εθνοφυλακής!!!

Το όνειρό μου είναι να δω ο συνολικός αριθμός των Εθνοφυλάκων να συμμετέχει στην εκπαίδευση, η οποία να είναι ιδιαίτερα βελτιωμένη!!!

Δόξα Τιμή Εθνοφυλακή!!!

Καλή χρονιά σε όλους τους Εθνοφύλακες και στα Στελέχη των Μονάδων Εθνοφυλακής και των Επιτελείων των Σχηματισμών, από σήμερα που αρχίζει το νέο εκπαιδευτικό έτος.

 

Καλή εκπαίδευση.

Γράφει ο Κίμων Κωστής, Υποστράτηγος ε.α.

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου