Με ομόφωνη απόφαση, που έλαβε χθες η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, έγινε δεκτό το νέο βελτιωμένο αίτημα της Κοινοπραξίας ΕΝΑCT AE – Στήριξις Τεχνική ΑΕ για την αντικατάσταση της τελευταίας και την ανάληψη αποκλειστικά του έργου της αποκομιδής των σκουπιδιών από την πρώτη.
Στην εισήγηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Θ. Παπαγεωργίου, που έγινε δεκτή από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι μεταξύ των μελών που συνθέτουν την ανάδοχο Κοινοπραξία έχει συμφωνηθεί η μεταβίβαση του μεριδίου της εταιρείας — μέλους «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» στην εταιρεία – μέλος «ΕΝ.ACT. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», περιερχομένου ούτως του εξοπλισμού της Κοινοπραξίας στην «ENACT Α.Ε.» και η απρόσκοπτη συνέχιση εκτέλεσης του έργου από την εταιρεία «ENACT Α.Ε.» με τις προδιαγραφές της Σύμβασης, τον υπάρχοντα εξοπλισμό και τα λοιπά μέσα, ώστε να διασφαλιστεί το συμφέρον του Δήμου και η δημόσια υγεία δια της ομαλής, άρτιας και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου και της πιστής τήρησης των από την Σύμβαση προβλεπομένων.
Η εταιρεία «ENACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διαδέχεται την ανάδοχο Κοινοπραξία, συνεπεία εταιρικής αναδιάρθρωσης.

Επισημαίνεται ότι η διαδοχή της Κοινοπραξίας από το βασικό κοινοπρακτούν μέλος, δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της Σύμβασης, ενώ άλλωστε δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής και την καταστρατήγηση των αρχών του Ν.4412/2016, δηλαδή της ανάγκης σύναψης δημοσίων συμβάσεων με υποχρέωση των αναθετουσών αρχών, να λαμβάνουν μέτρα, που να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, αντιμετωπίζοντας τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργώντας με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, της προστασίας του δικαιώματος των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και του περιβάλλοντος (άρθρο 18 Ν. 4412/2016), όπως αυτές εκφράσθηκαν με τους όρους του συγκεκριμένου διαγωνισμού, προκαλώντας έτσι το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή, ή αντίθετα αποτρέποντας άλλες εταιρείες από τη συμμετοχή.
Ο νομικός σύμβουλος αναφέρει επιπλέον ότι:
– Θα τηρούνται και θα παρακολουθούνται αυστηρά από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης και τη Δ/νσουσα Υπηρεσία η απρόσκοπτη συνέχιση εκτέλεσης του έργου από την εταιρεία «ENACT Α.Ε.» με τις προδιαγραφές των ως άνω Συμβάσεων, τον υπάρχοντα εξοπλισμό και τα λοιπά μέσα, ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε το συμφέρον του Δήμου και η δημόσια υγεία δια της ομαλής, άρτιας και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου και της πιστής τήρησης των από την Σύμβαση προβλεπομένων με τα ίδια τυπικά, ουσιαστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των όρων της Διακήρυξης και της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς.
– Η «ENACT Α.Ε.» (νέος φορέας) από μόνη της, θα πρέπει να πληροί πάντοτε τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, που καθορίστηκαν αρχικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/99330/23.11.2016 Διακήρυξη, σύμφωνα με τα συνημμένα και επικαλούμενα έγγραφα, που συνιστούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής/κατακύρωσης του διαγωνισμού.
– Η διαδοχή της Κοινοπραξίας από το βασικό κοινοπρακτούν μέλος, δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της Σύμβασης, και δεν θα προκύπτει ότι έγινε με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής και την καταστρατήγηση των αρχών του Ν.4412/2016, δηλαδή της ανάγκης σύναψης δημοσίων συμβάσεων με υποχρέωση των αναθετουσών αρχών, να λαμβάνουν μέτρα, που να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, αντιμετωπίζοντας τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργώντας με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, της προστασίας του δικαιώματος των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και του περιβάλλοντος (άρθρο 18 Ν. 4412/2016).
– Η ευθύνη, της αποχωρούσας από την Κ/Ξ εταιρείας «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» έναντι του Δήμου, παραμένει αλληλέγγυα, αδιαίρετη και εις ολόκληρο, με το έτερο μέλος της Κοινοπραξίας «ENACT. Α.Ε.», για οποιοδήποτε θέμα ανάγεται στις παρεχόμενες υπηρεσίες και για το σύνολο αυτών (άρθρο 19 παρ. 4 Ν. 4412/2016), ήτοι για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει, μετά την τροποποίηση της Σύμβασης, αλλά ανάγεται σε παροχή των συμβατικών υπηρεσιών, κατά το διάστημα πριν την τροποποίηση αυτής, η κατά τα ανωτέρω ευθύνη της εταιρείας «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» εξακολουθεί να είναι αλληλεγγύως, αδιαίρετα και εις ολόκληρο με την εταιρεία «EN.ACT. Α.Ε.» και αντιστοίχως, για την εκτέλεση των υπηρεσιών και όσες διαφορές ανακύψουν, κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου μετά την υποκατάσταση, υπεύθυνη είναι η νέα ανάδοχος «EN.ACT. Α.Ε.».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ