Τοπικές Ειδήσεις

Αναζητούνται ευθύνες για την απώλεια 4 εκ. ευρώ εσόδων από το Δήμο Ρόδου!

Αναρτήθηκε χθες στην Διαύγεια η υπ’ αρίθμ. 799/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, που ελήφθη κατά πλειοψηφία, με την οποία εντέλλεται η Νομική Υπηρεσία, να υποβάλει άμεσα γνωμοδότηση, βασιζόμενη σε έγγραφα οικονομικά στοιχεία που θα παραθέσουν, εντελλόμενες επίσης προς τούτο οι Οικονομικές Υπηρεσίες, για τυχόν ευθύνες αιρετών και υπαλλήλων για την μη μεταφορά των αποθεματικών του Δήμου Ρόδου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οπως έγραψε η «δημοκρατική» το Δημοτικό Συμβούλιο απασχόλησε η μη συμμόρφωση του Δήμου Ρόδου με την από 20.5.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ 41 Α’) που κυρώθηκε με το ν. 4323/2015 (ΦΕΚ 43 Α) ,την υπ’ αρίθμ. 2/66965/ΔΛΔ/13-9-2017 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, την Αριθμ. οικ. 2/ 6748 /ΔΛΓΚ/21.1.2019 (ΦΕΚ 104 Β) Απόφ. Ανπλ. Υπουργού Οικονομικών, την υπ’Αριθμ 2/54366/ΔΛΤΠ/01.07.2019 (ΦΕΚ 2680 Β) Απόφ. Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών, το με α.π. 68335/3.10.2019 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών,για την μεταφορά των ταμειακών υπολοίπων στην Τράπεζα της Ελλάδος, με μέσο επιτόκιο καταθέσεων 3,2%, έναντι επιτοκίου 0,25% από δύο Τράπεζες, και 1,40% από άλλες δύο συστημικές.
Σκοπός της έρευνας είναι, σύμφωνα με την απόφαση, να συγκεκριμενοποιηθούν και να προσωποποιηθούν οι ευθύνες όλων όσων οδήγησαν τον Δήμο Ρόδου, με πράξεις ή παραλείψεις τους, στην απώλεια εσόδων ύψους περισσοτέρων από περίπου τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (4.000.000 €), στερώντας στους Δημότες της Ρόδου έσοδα, έργα και ανάπτυξη στο νησί μας.
Στην εισήγηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Θ. Παπαγεωργίου, που συνοδεύει την απόφαση αναφέρονται τα εξής:
«1) Σύμφωνα με την υπ’αρ. 135/31-01-2019 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε αποφασίσθηκε όπως σε περίπτωση που αποβούν άκαρπες οι διαδικασίες ανάκλησης κατόπιν παραστάσεων της παραπάνω υπουργικής απόφασης, τα Δημοτικά Συμβούλια όλης της χώρας να αποφασίσουν οι Δήμοι τους να προβούν σε άσκηση αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης ενώπιον του ΣτΕ λόγω αντισυνταγματικότητας της παραπάνω διάταξης (άρθρα 102 Συντάγματος – οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α.- και 9 Ν. 1850/1989 Χάρτης Τοπικής εξασφάλιση πόρων Ο.Τ.Α.), με ταυτόχρονη επίσης διαμαρτυρία στα ευρωπαϊκά αυτοδιοικητικά όργανα αλλά και συνάντηση με τις συστημικές τράπεζες για την από κοινού αντιμετώπιση του θέματος.
2) Μαζί με την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. διαβιβάσθηκε και σχετικό έγγραφο με τίτλο «υπόδειγμα αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου», το οποίο επί του περιεχομένου του, αποτελούσε υπόδειγμα απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τελευταίο σκέλος παραπομπής του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.
3) Σύμφωνα με τα παραπάνω, με εντολή της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, η Νομική Υπηρεσία διαβίβασε προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο την από 06-02-2019 γνωμοδότηση της επί του θέματος, με την οποία στα πρώτα κεφάλαια Α,Β,Γ γίνεται αναφορά στις λεπτομέρειες της παραπάνω υπουργικής απόφασης κατά πιστή αντιγραφή του περιεχομένου της παραπάνω υπ’αρ. 135/31-01-2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., και επί του νομικού μέρους ως προσυπογραφή των γνωμοδοτήσεων περί αντισυνταγματικότητας του Ν. Συμβούλου της Κ.Ε.Δ.Ε, στο δε τελικό κεφάλαιο Δ γίνεται εισήγηση για την από κοινού με την ΚΕΔΕ και άλλους Δήμους της χώρας ή μεμονωμένα, άσκηση στο ΣτΕ των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων της αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής και λόγω της σοβαρότητας παραπομπής του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.
δ) Με την υπ’αρ. 50/06-02-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, παραπέμφθηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο
ε) Με την υπ’αρ. 83/07-02-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος μόνο ενός δημοτικού συμβούλου ύστερα από ενσωμάτωση στα πρακτικά της από 06-02-2019 Γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας αποφασίστηκε αποκλειστικά και μόνο η άσκηση του ενδίκου μέσου της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’αριθμ. Υπουργικής απόφασης αριθμ. Οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη και ταυτόχρονα να κατατεθεί και αίτηση αναστολής εκτελέσεως της παραπάνω υπουργικής αποφάσεως σύμφωνα με το σχέδιο δικογράφου που θα αποσταλεί από την ΚΕΔΕ.
στ) Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η απόφαση που ελήφθη από το ανώτατο όργανο διοίκησης του Δήμου Ρόδου, επί του προκειμένου θέματος, ήταν αποκλειστικά η άσκηση της παραπάνω αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής στο ΣτΕ, συνεπώς μόνο αν αυτά ευδοκιμούσαν σε πρώτο μάλιστα χρονικό επίπεδο απόφαση αναστολής από αρμόδια Επιτροπή του ΣτΕ , τότε δεν θα υπήρχε υποχρέωση εφαρμογής και εκτέλεσης της υπ’αριθμ. 2/6748/ΕΛΚ/24-01- 2019 (ΦΕΚ β194) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών, πράγμα όμως που δεν συνέβη μη διαβιβασθέντος άλλωστε σχεδίου σχετικού δικογράφου από την ΚΕΔΕ για να συνασκήσει ο Δήμος Ρόδου αίτηση αναστολής , όπως η απόφαση του Δ.Σ. όριζε, ούτε εξ άλλου περιελήφθη στη γνώση μας σχετική ευδοκίμηση της Κ.Ε. Δ.Ε. ή άλλου Δήμου μεμονωμένα. ΄Ετσι ο Δήμος Ρόδου άσκησε δια του υποφαινόμενου ενώπιον του ΣτΕ την από 21-03-2019 αίτηση ακύρωσης (αρ. κατ. ΓΠ 542/21-03-2019) επί της οποίας ακόμη δεν ορίσθηκε δικάσιμος, ενώ δεν ήταν δυνατόν να ασκηθεί και αίτηση αναστολής χωρίς τη συνδρομή της ΚΕΔΕ σύμφωνα με σχέδιο αίτησης αναστολής, όπως η παραπάνω απόφαση του Δ.Σ όριζε, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Κ.Ε.Δ.Ε. που είναι κατεγραμμένες στο παραπάνω υπόδειγμα απόφασης.
Οι δυσκολίες της αίτησης αναστολής έγκεινται στο γεγονός ότι σύμφωνα με τον νόμο και τη νομολογία του ΣτΕ η ευδοκίμηση της είναι εξαιρετικά αβέβαιη διότι εξαρτάται από δύο λόγους: Είτε ως προς το προδήλως βάσιμο της αίτησης, το συγκεκριμένο νομικό θέμα να έχει ήδη κριθεί με πάγια νομολογία του ΣτΕ και της Ολομέλειας του, είτε να προκύπτει επί της ουσίας ανεπανόρθωτη βλάβη ή δυσχερώς επανορθώσιμη εάν ευδοκιμήσει η αίτηση ακύρωσης, με την έννοια όμως και πάλι ότι δεν προέχει το δημόσιο συμφέρον (παρ. 7 και 6 άρθρου 52 Π.Δ. 18/1989, ενδεικτ. ΣτΕ Ε.Α. 58/2018, 15/2015. 329/2016 ΝΟΜΟΣ)
Ύστερα από τα παραπάνω, σύμφωνα με τη περιγραφόμενη στον τίτλο εισήγηση του θέματος 7, προκύπτει εξεταστέο σύμφωνα με τη νομοθεσία θέμα επί παραλείψεων ή μη συμμόρφωσης σε υποχρέωση μεταφοράς των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος εφόσον δεν υπήρξε ως άνω αναστολή από το ΣτΕ το οποίο θέμα έχει οικονομικές ζημιογόνους παραμέτρους σε βάρος του Δήμου Ρόδου αφού το «μέσο επιτόκιο καταθέσεως είναι 3,2% έναντι επιτοκίου 0,25% από δύο Τράπεζες, και 1,40% από άλλες δύο συστημικές.
Επί όλων των παραπάνω ζητημάτων και με υπολογισμό σύμφωνα με την εισήγηση-τίτλο που εισάγεται το θέμα ότι υπήρξαν πράξεις και παραλείψεις εξ αιτίας των οποίων υπήρξε απώλεια εσόδων από τον Δήμο Ρόδου άνω των 4.000.000 ευρώ, στερώντας από τους δημότες της Ρόδου έσοδα, έργα και ανάπτυξη στο νησί.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου