Ειδήσεις

Ο Δήμος Ρόδου θα ασκήσει παρέμβαση ενώπιον του Σ.τ.Ε.

Την άσκηση παρέμβασης ενώπιον του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ υπέρ της κατασκευής του νέου εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, επί των δικών των αιτήσεων αναστολής (αρ.καταθ. 119/2011) και ακύρωσης (αρ.καταθ. 1083/2011 και 7062/2011), που προκλήθηκαν μετά από προσφυγή του Συλλόγου «Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Ανάπτυξη της Νότιας Ρόδου», εισηγήθηκε χθες στην Οικονομική Επιτροπή, ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου κ. Θ. Παπαγεωργίου.

Στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου έχουν ασκηθεί και κοινοποιηθεί στο Δήμο Ρόδου στις 6-6-2014, 3 αιτήσεις κατά του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ειδικότερα κατά της απόφασης 183950/5-11-2013 Υπουργείου Περιβάλλοντος για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων κατασκευής και λειτουργίας του Νέου ΘΗΣ Νότιας Ρόδου της ΔΕΗ Α.Ε και κατά της απόφασης Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/19/2226/19-3-2014 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος για την άδεια εγκατάστασης της ΔΕΗ Α.Ε. για τον ΘΗΣ Νότιας Ρόδου ισχύος 115,439 Μ.Ν.

Ειδικότερα στην αρ. καταθ. 58/7-1-2014 αίτηση ακύρωσης κατά της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, οι λόγοι αναφέρονται στην ανάγκη προστασίας του Πρασονησιού ως μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής και ζώνης ειδικής προστασίας του νότιου άκρου της Νότιας Ρόδου «ως ενδιαίτημα της αγρίας πανίδας και κυρίως της μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας» και περαιτέρω ότι «η Νότια Ρόδος είναι το υποχρεωτικό φυσικό απόθεμα, που αντισταθμίζει την υπέρμετρο τουριστική και οικιστική ανάπτυξη της βόρειας Ρόδου», με επίκληση μελέτης που καταλήγει ότι «Η Ρόδος είναι τουριστικώς κεκορεσμένη. Και ναι μεν η υπερδόμηση ξενοδοχείων εντοπίζεται στο βόρειο μέρος, αλλά η νήσος πρέπει να ληφθεί ως ενιαίο σύνολο». Πεποίθηση του σωματείου, όπως σημειώνεται είναι ότι «ο νέος ΘΗΣ αποτελεί το όχημα για την άγρια ανάπτυξη της νότιας Ρόδου, η οποία θα προκαλέσει μεσο-μακροπρόθεσμα υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας του νησιού».

Ακόμη στην αρ. καταθ. 58/7-1-2014 αίτηση ακύρωσης κατά της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, περιέχονται λόγοι ακύρωσης με επίκληση παραβίασης της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, με τον ισχυρισμό ότι δεν εξετάσθηκαν και δεν αξιολογήθηκαν οι έμμεσες επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου και οι σωρευτικές/συνεργειακές επιπτώσεις με του υφιστάμενου πεδίου βολής, ούτε εναλλακτικές επιλογές με περιβαλλοντικά κριτήρια εκτιμώντας ότι ο «νέος ΘΗΣ και ο διπλασιασμός της ενεργειακής ισχύος του νησιού θα πυροδοτήσουν έκρηξη οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης και πάντως είναι βέβαιον, ότι θα αυξηθεί η ανθρωπογενής δραστηριότητα στο εν πολλοίς άθικτο τοπίο της νότιας Ρόδου» και ότι «ενώ καταγράφεται έντονη ενόχληση για την ορνιθοπανίδα που συνιστά το υφιστάμενο στην περιοχή πεδίο βολής, δεν εξετάσθηκαν, ούτε αξιολογήθηκαν οι σωρευτικές των δύο δραστηριοτήτων (ΘΗΣ και Πεδίου Βολής) επιπτώσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται ότι «ουδόλως εξετάσθηκε η επιλογή της αναβάθμισης του υφιστάμενου Σταθμού Σορωνής, ενώ και η λύση της επέκτασης του, απορρίφθηκε δίχως πειστικά επιχειρήματα», εκτιμώντας ότι η επιταγή της αντικατάστασης ή αναβάθμισης της επέκτασης Σταθμού Σορωνής (σε συνδυασμό ενδεχομένως και με μια μικρή επέκταση του) « θα ήταν η βέλτιστη από περιβαλλοντική άποψη, καθώς θα ήταν περιττή η ίδρυση νέου Σταθμού δίπλα στο Πρασονήσι και τη ΖΕΠ». Καθώς επίσης ότι εάν «ο νέος ΘΗΣ δεν προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως διαβεβαιώνει η ΜΠΕ, τότε η εγκατάσταση των ίδιων τεχνολογιών στη Σορωνή και η επέκταση του Σταθμού κατά διακόσια ή τριακόσια μέτρα προς τους οικισμούς Θεολόγου και Σορωνής εις ουδέν θα έβλαπτε».

Επίσης στην ίδια αίτηση γίνεται επίκληση παραβίασης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ της ΕΟΚ διότι δεν βεβαιώθηκε «προσηκόντως ότι από τη λειτουργία του ΘΗΣ δεν θα υπάρξει κίνδυνος για την ακεραιότητα της ΖΕΠ με την ονομασία «Νότια Άκρο Ρόδου, Πρασονήσι, Υγρότοπος Λιβάδι Κατταβιάς», με τον ισχυρισμό ότι εξ αιτίας του ΘΗΣ θα προκληθεί αύξηση ανθρωπογενούς δραστηριότητας στη Νότια Ρόδο, όπου «ήδη έχει προγραμματισθεί η ίδρυση τουριστικής κωμοπόλεως 5.000 κατοίκων στην περιοχή Πρασονησίου», επισημαίνοντας και τον κίνδυνο ατυχημάτων «κατά τον ανεφοδιασμό του Σταθμού».

Για την προστασία της ορνιθοπανίδας προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι οι καταγραφές στοιχείων σε διάστημα 3 μηνών ήταν ανεπαρκείς.
Προβάλλεται επίσης ότι εφόσον η λειτουργία του ΘΗΣ επιβάλλεται για επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, έπρεπε να αναζητηθούν και εφαρμοσθούν τα αναγκαία αντισταθμιστικά μέτρα «υπό την προϋπόθεση έλλειψης εναλλακτικών λύσεων», που κατά το Σωματείο είναι «η ενεργειακή αναβάθμιση του Σταθμού Σορωνής».
Τέλος, στην πρώτη αίτηση ακύρωσης, γίνεται επίκληση της παραβίασης της Οδηγίας 2001/80/ΕΚ και της ΚΥΑ 29457/1511/2005, επειδή οι κινητήρες ντίζελ του ΘΗΣ, θα χρησιμοποιούν καύσιμα μαζούτ, που κατά το Σωματείο εκπέμπουν ρύπους περισσότερους από το επιτρεπόμενο.

Στη δεύτερη αίτηση ακύρωσης αρ. καταθ. 1999/20-5-2014 κατά της άδειας εγκατάστασης, γίνεται αρχικά επίκληση της 4413/2012 απόφασης του ΣτΕ, με την οποία ακυρώθηκε προγενέστερη έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί αιτήσεως ακύρωσης του ίδιου Σωματείου.

Στη συνέχεια γίνεται επίκληση της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς για μη εξέταση και αξιολόγηση έμμεσων επιπτώσεων από την λειτουργία του έργου και τις σωρευτικές/ συνεργειακές του επιπτώσεις με του υφιστάμενου πεδίου βολής, ούτε εναλλακτικών επιλογών με περιβαλλοντικά κριτήρια ,με όμοιες αναφορές και πάλι στην ορνιθοπανίδα, το πεδίο βολής και στην αναβάθμιση και επέκταση του Σταθμού Σορωνής, επικαλούμενη εδώ την «από Απριλίου 2014 Τεχνική Μελέτη του ηλεκτρολόγου – μηχανικού Ph.B. Iωάννη Βογιατζή» για το απολύτως εφικτό από κάθε άποψη ενεργειακής αναβάθμισης του σταθμού Σορωνής, ως βέλτιστη λύση και ενεργειακά και περιβαλλοντικά, όπως ισχυρίζεται.

Επίσης γίνεται επίκληση παραβίασης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, κατ’ αντιγραφή των ίδιων ισχυρισμών της πρώτης αίτησης ακύρωσης και με την προσθήκη ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, οι ορνιθολογικές μελέτες προϋποθέτουν έρευνα 12 μηνών.
Τέλος, το Σωματείο επικαλείται παραβίαση του άρθρου 24 του Συντάγματος, επειδή κατά την εκτίμηση του συντρέχει παράλειψη εξέτασης και εφαρμογής της απολύτως εφικτής και περιβαλλοντικώς βέλτιστης λύσης της ενεργειακής αναβάθμισης του υφιστάμενου Σταθμού Σορωνής, πράγμα που κατά την άποψη του συνιστά παραβίαση του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει και επιβάλλει στο Κράτος την προληπτική δράση στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η άποψη της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου είναι ότι οι πραγματικοί ισχυρισμοί και οι αιτιάσεις που προβάλλονται στις παραπάνω αιτιάσεις, είναι νόμω και ουσία αβάσιμοι, αόριστοι στη τεκμηρίωση τους και γενικόλογοι και παραβιάζουν κατάφωρα το δημόσιο συμφέρον και τις αρχές της νομιμότητας και της αναλογικότητας, καθώς επίσης συγκρούονται με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας.
Στην ίδια εισήγηση τονίζεται ότι ανεδαφικές και ατεκμηρίωτες οι απόψεις περί προστασίας του δημοσίου συμφέροντος μέσω της ως εναλλακτικής λύσης ενεργειακής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης και επέκτασης του υφιστάμενου Σταθμού ΑΗΣ Σορωνής.

Μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι το διαφορικό κόστος λειτουργίας των πεπαλαιωμένων μονάδων που λειτουργούν στον ΑΗΣ Σορωνής σε σχέση με τις νέες, υψηλού βαθμού απόδοσης μονάδες του ΘΗΣ Ν.Ρόδου, καθώς και η καύση του πολύ ακριβότερου πετρελαίου diesel στους αεροστροβίλους του ΑΗΣ Σορωνής σε σχέση με την καύση μαζούτ του ΑΗΣ Ρόδου εκτιμάται επιβάρυνση 77.500 ευρώ ανά ημέρα για την εθνική μας οικονομία, αφού η όποια λειτουργία του παλαιού αυτού Σταθμού επιβαρύνει όλους τους έλληνες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας.

Η νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου γνωμοδοτεί ότι ο Δήμος Ρόδου έχει έννομο συμφέρον για την άσκηση παρεμβάσεων, υπέρ της διατήρησης της ισχύος των προσβαλλόμενων πράξεων.
Τονίζεται ότι είναι σε προτεραιότητα το θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά και αφορά όχι μόνο ουσιώδη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας, αλλά ουσιώδη προϋπόθεση για την ίδια πλέον τη συντήρηση της ζωής της τοπικής κοινωνίας, καθώς ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες έχει κορυφωθεί σε επικίνδυνα οριακό σημείο με διακοπές ηλεκτροδότησης τμημάτων του νησιού, η αδυναμία κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της νήσου Ρόδου.
Επισημαίνεται ακόμη η αναγκαιότητα άμεσης έναρξης και ταχείας κατασκευής, αποπεράτωσης και λειτουργίας του ΘΗΣ από λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, που συνίσταται στην αναγκαιότητα απρόσκοπτου εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια των καταναλωτών και των κάθε είδους αναγκών των κατοίκων και δημοτών του νησιού – Δήμου Ρόδου (άνω των 117.000 κατοίκων) και των χιλιάδων επισκεπτών-τουριστών (άνω των 1,8 εκατομ. ετησίως), εξαρτημένης της οικονομίας, της ανάπτυξης και της συνοχής του κοινωνικοοικονομικού ιστού της Ρόδου κατά βάση από τον τουρισμό.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου