Για την 7η Μαΐου 2020 προσδιορίστηκε από την Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου η εκδίκαση υπόθεσης με κατηγορούμενο για πλαστογραφία έναν 49χρονο δικηγόρο, που έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή φυλάκισης 3 ετών με 3ετή αναστολή.
Του αποδίδεται ότι στην Κω κατά το χρονικό διάστημα από 17-3-2014 έως και 25-6-2014 σε μη επακριβώς διακριβωθείσα ημερομηνία, νόθευσε γνήσιο έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες.
Συγκεκριμένα φέρεται, όντας δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κω, επί της από 10-3-2014 περίληψης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης ποσού 103.800 € πλέον τόκων και εξόδων, του κεφαλαίου εγγραφομένου ως τοκοφόρου και του βάρους ασφαλίζοντος και τους πέραν του ποσού της εγγραφής τόκους κατ’ άρθρον 1289 Α.Κ., στα βιβλία υποθηκών παντός αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σε βάρος δύο συγγενών, η οποία εγγραφή επετράπη δυνάμει αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), προς εξασφάλιση κάθε ‏συμβατικών τόκων, τόκων υπερημερίας ανατοκισμών, εισφορά του ν.128/1975 και πάσης φύσεως δαπανών μέχρις εξοφλήσεως η οποία προέρχεται από σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου, με εμπράγματη εξασφάλιση «ALPHA ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ» ή οποιαδήποτε άλλη μελλοντική σύμβαση ή πρόσθετη πράξη, ποσού 86.500 ευρώ, μετά της από 19-2-2014 πρόσθετης αυτής πράξεως που έχουν συναφθεί μεταξύ της ανωτέρω τράπεζας και του πρώτου των καθ’ ων με την εγγύηση του δεύτερου των καθ’ ων επί του δικαιώματος της ψιλής κυριότητος και σε ποσοστό 50% εξ’ αδιαιρέτου για έκαστο εκ των καθ’ ων με την εγγύηση του δεύτερου των καθ’ ων, επί του δικαιώματος της ψιλής κυριότητας και σε ποσοστό 50% εξ’ αδιαιρέτου για έκαστο εκ των καθ’ ων, επί ενός ενιαίου αγροτεμαχίου εντός σχεδίου πόλεως που προήλθε από αυτοδίκαιη συνένωση δύο αγροτεμαχίων, και επί πάντων των επ’ αυτού ανεγερθέντων ή ανεγερθησομένων κτισμάτων, συνολικής έκτασης 9.079 τετραγωνικών μέτρων, ευρισκόμενα στη θέση «Βουρλίδια-Άγιος Γεώργιος» της κτηματικής περιφέρειας περιοχής Λακκίου της νήσου Λέρου ανέγραψε χειρόγραφα χωρίς να έχει νόμιμο προς τούτο δικαίωμα, ότι βεβαιώνεται (εκ μέρους του Κτηματολογικόύ Γραφείου Κω-Λέρου) η εγγραφή της παραπάνω προσημείωσης υποθήκης.
Φέρεται να έθεσε ως ημερομηνία της εν λόγω βεβαίωσης την «17-3-2014» και κάτωθεν αυτού του κειμένου-βεβαίωσης επικόλλησε αντίγραφο της γνήσιας υπογραφής της υπαλλήλου του Κτηματολογικού Γραφείου Κω-Λέρου εν αγνοία αυτής χωρίς τη θέλησή της, χωρίς τη συναίνεση ή έγκριση ή εντολή αυτής με σκοπό να παραπλανήσει τον υπηρετούντα στην εντολοδόχο δικηγορική εταιρεία, επικεφαλής του Τμήματος Ερευνών και Προσημειώσεων και την υπηρετούσα σ’ αυτό ασκούμενη δικηγόρο, προς την οποία (δικηγορική εταιρεία) η εντολέας τράπεζα «ALPHA BANK» είχε αναθέσει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εγγραφεί στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο-Κτηματολογικό Γραφείο Κω-Λέρου προσημείωση κατά των οφειλετών, όπως προεκτέθηκε, ώστε εν συνεχεία να προχωρούσε η ανωτέρω τράπεζα στην εκταμίευση του δανείου προς τον πιστούχο, ότι σε εκτέλεση της ανατεθείσας σ’ αυτόν εντολής από την ανωτέρω δικηγορική εταιρεία προς εγγραφή ‏της προμνημονευόμενης προσημείωσης στο Κτηματολογικό Γραφείο Κω-Λέρου, είχε εγγραφεί η από 10-3-2017 περίληψη εγγραφής προσημείωσης υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας.

Επιπλέον εκκρεμεί εις βάρος του κι άλλη υπόθεση για υπεξαίρεση και πλαστογραφίες με θύμα συστημική τράπεζα.
Ο κατηγορούμενος, φέρεται κατά το χρονικό διάστημα από το μήνα Ιανουάριο 2010 έως και το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2012, να ιδιοποιήθηκε παρανόμως ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ξένα (ολικά) κινητά πράγματα που του είχαν εμπιστευθεί λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου ή ως μεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας.
Συγκεκριμένα, με την ιδιότητα του εντολοδόχου-πληρεξούσιου δικηγόρου της εγκαλούσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας στο παραπάνω χρονικό διάστημα φέρεται να έλαβε εξακολουθητικά από την τράπεζα περισσότερες από μία φορά προκαταβολές για δικαστικές δαπάνες, συνολικού ύψους 117.829,75 ευρώ, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή του, πλην όμως δεν τα χρησιμοποίησε για την υλοποίηση νομικών ενεργειών και εξόφληση νομικών εξόδων στο πλαίσιο της εντολής, αλλά φέρεται να τα παρακράτησε και τα να ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντάς τα χωρίς δικαίωμα στην ατομική του περιουσία.
Του αποδίδεται παραπέρα ότι κατά το χρονικό διάστημα από το μήνα Ιανουάριο 2010 έως και το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2012 παρέστησε στους υπαλλήλους της τράπεζας ότι έχει εντολή για την διενέργεια δικηγορικών ενεργειών σχετικά με οφειλέτες ή εργασίες της τράπεζας προκειμένου να λάβει προκαταβολές εξακολουθητικά για νομικές ενέργειες που του είχαν ανατεθεί σχετικά με οφειλέτες της τράπεζας.
Τα παραπάνω όμως φέρεται να μην ανταποκρίνονται στην αλήθεια, δεδομένου ότι στην πραγματικότητα είτε επρόκειτο για νομικές ενέργειες ανύπαρκτες ή που δεν του είχαν ανατεθεί ή δεν ήταν στην αρμοδιότητά του και ουδέποτε υλοποίησε ή εξαρχής σκόπευε να μην υλοποιήσει.
Επεισε τους αρμόδιους υπαλλήλους της εγκαλούσας που την εκπροσωπούν, ότι επρόκειτο για προκαταβολές νομικών εξόδων σχετικά με ενέργειες για τις οποίες είχε την εντολή ή συναίνεση της τράπεζας, με αποτέλεσμα η τελευταία διά των υπαλλήλων της να του πληρώσει κατ’ επανάληψη προκαταβολές ύψους συνολικά 104.209,69 ευρώ οι οποίες έμειναν ανεκκαθάριστες.
Φέρεται συγκεκριμένα να παρέστησε σε εντεταλμένους της τράπεζας ότι προέβη σε νομικά έξοδα για την διενέργεια δικηγορικών ενεργειών σχετικά με την εγγραφή 19 προσημειώσεων υποθήκης υπέρ της εγκαλούσας επί ακινήτων πιστούχων – οφειλετών της προκειμένου να εκκαθαρίσει προκαταβολές νομικών εξόδων για εγγραφή προσημειώσεων, που του είχαν ανατεθεί σχετικά με πιστούχους -οφειλέτες της και εν συνεχεία τις παρέστησε ψευδώς ως υλοποιηθείσες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης προκαταβολών που ακολούθησε.
Φέρεται να μην προέβη στην εγγραφή των προσημειώσεων ενώ περαιτέρω του αποδίδεται ότι ενεργώντας εν αγνοία Υποθηκοφύλακος και χωρίς την έγκριση ή συναίνεσή της, από πρόθεση νόθευσε 16 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών της, παραποιώντας τα ποσά που έλαβε ως αμοιβή της η τελευταία και αναφέρονται σε κάθε απόδειξη, χωρίς κανένα προς αυτές τις ενέργειες δικαίωμα, εντολή ή συναίνεση και να τις υπέβαλε στο πλαίσιο της εκκαθάρισης προκαταβολών στην εγκαλούσα εταιρεία στο διάστημα από 1-9-2012 μέχρι 31-10 – 2012 για πληρωμή νομικών εξόδων.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ