Τοπικές Ειδήσεις

Oλόκληρη η απόφαση του εκλογοδικείου για τις ενστάσεις Καμπουράκη και Κολιάδη

Με απόφαση που εκδόθηκε σήμερα όπως απεκάλυψε η “δημοκρατική” απορρίφθηκαν από το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου  η ένσταση του επικεφαλής της παράταξης «Με Δύναμη για τη Ρόδο» κ. Αντωνίου Καμπουράκη κατά του κύρους της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί και υποψήφιοι στις εκλογές της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023 στον Δήμο Ρόδου αλλά και η αντένταση του κ. Αλέξανδρου Κολιάδη επικεφαλής της παρατάξεως «ΕΝΑ – Μαζί αλλάζουμε την Ρόδο».

Στο διατακτικό της απόφασης αναφέρονται τα εξης:

39. Επειδή, σύμφωνα με όσα έγιναν παραπάνω δεκτά, ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε ο συνδυασμός του ενιστάμενου πρέπει να μεταβληθεί εν μέρει και να διαμορφωθεί σε είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσια έξι (23.906) ψηφοδέλτια. Περαιτέρω, κατά τα διαληφθέντα στις προηγούμενες σκέψεις επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα τετρακοσίων ενενήντα ενός (491) ψηφοδελτίων των καθ’ ων η ένσταση συνδυασμών εκ του συνολικού αριθμού των πεντακοσίων πενήντα οκτώ (558) ψηφοδελτίων και όχι πεντακοσίων εβδομήντα τριών (573), όπως εσφαλμένα υπολαμβάνει ο ενιστάμενος, που προσβάλλονται με την υπό κρίση ένσταση. Επιπλέον, ο ενιστάμενος αλυσιτελώς επιδιώκει την αφαίρεση έξι συνολικά ψηφοδελτίων από τον συνδυασμό του αντενιστάμενου-δεύτερου καθ’ ου η ένσταση, λόγω εσφαλμένης μεταφοράς αυτών από το Βιβλίο Διαλογής ψήφων στο Πρακτικό 2, στα 263 και 359 εκλογικά τμήματα, καθώς ενδεχόμενη αποδοχή του εν λόγω ισχυρισμού δεν θα επέφερε οποιαδήποτε αλλαγή στον ένδικο πίνακα αποτελεσμάτων. Εξάλλου, τα υπολειπόμενα (558 – 491=) εξήντα επτά (67) ψηφοδέλτια των καθ’ων η ένσταση συνδυασμών, των οποίων η εγκυρότητα προσβάλλεται με την ένσταση, ακόμη και αν αφαιρούνταν τελικώς από το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων, όπως αυτά αναγράφηκαν στον πίνακα αποτελεσμάτων της προσβαλλόμενης απόφασης, σε περίπτωση ευδοκίμησης των σχετικών λόγων ένστασης, αυτά θα διαμορφώνονταν στον αριθμό των πενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων έξι (55.705) έγκυρων ψηφοδελτίων (55722+50-67). Ενόψει τούτων, το Δικαστήριο κρίνει ότι η εκλογική δύναμη του συνδυασμού του ενιστάμενου, ανερχόμενη σε 23.906 ψήφους, σε συνάρτηση με τα τελικώς κριθέντα ως έγκυρα ψηφοδέλτια (55.705) δεν δύναται να ανατρέψει ή να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα, ούτε να μεταβάλει τη σειρά κατάταξης των ως άνω συνδυασμών, δεδομένου ότι υπολείπεται του ποσοστού του άρθρου 24 του ν. 4801/2021 (43% + 1 ψήφος), λαμβάνοντας ποσοστό 42,91%. Συνεπώς, τυγχάνουν απορριπτέοι ως αλυσιτελώς προβαλλόμενοι οι σχετικοί με τα ανωτέρω 67 ψηφοδέλτια προβαλλόμενοι λόγοι (βλ. ΣτΕ 3623/2015, 124/2008,  2332/2004 και πρβλ. ΑΕΔ 14/2021, 36/2008).

40. Επειδή, κατ’ακολουθίαν, η υπό κρίση ένσταση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη. Εκ του λόγου αυτού, καθίσταται αλυσιτελής η εξέταση των αναφερόμενων στη δεύτερη σκέψη της παρούσας λόγων της κρινόμενης αντενστάσεως, η οποία, κατά τα προαναφερόμενα, δεν μπορεί να εξετασθεί ως αυτοτελής ένσταση, δεδομένου ότι ασκήθηκε μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση ένστασης, και πρέπει και αυτή να απορριφθεί, διότι, ακόμα και αν γίνονταν δεκτοί οι λόγοι αυτοί, δεν θα άλλαζε η σειρά κατάταξης των δύο συνδυασμών (πρβλ. ΑΕΔ 12/2017, 20/2013, 15/2011, 15/2009, ΣτΕ 1071/2008, 89/2004). Εξάλλου, πρέπει να καταπέσει το καταβληθέν παράβολο υπέρ του Δημοσίου και να επιστραφεί, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, στον αντενιστάμενο το καταβληθέν παράβολο (άρθρο 277 παρ. 10 εδ. α΄ Κ.Δ.Δ.). Τέλος, πρέπει να καταδικαστεί ο ενιστάμενος –καθ’ ου η αντένσταση στα δικαστικά έξοδα του δεύτερου καθ’ ου η ένσταση και αντενιστάμενου, ποσού 288,00 ευρώ αντίστοιχα (άρθρο 275 παρ. 1, 3, 4 και 6 Κ.Δ.Δ.).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Συνεκδικάζει την ένσταση και την αντένσταση.

Απορρίπτει αυτές.

Διατάσσει την κατάπτωση του καταβληθέντος για την ένσταση παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και την επιστροφή του καταβληθέντος για την αντένσταση παραβόλου στον αντενιστάμενο.

Καταδικάζει τον ενιστάμενο – καθ’ ου η αντένσταση στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του καθ’ ου η ένσταση-αντενιστάμενου, ποσού διακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ (288,00 ευρώ).

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις 8 Φεβρουαρίου 2024 και δημοσιεύθηκε στη Ρόδο σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου στις 14 Φεβρουαρίου 2024.

Ολοκληρη η απόφαση

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου