Ξεκίνησε χθες από επιτελείς του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Δωδεκάνησα χρηματοοικονομικός έλεγχος, με διεθνή ελεγκτικά πρότυπα στην οικονομική χρήση του έτους 2017 στον Δήμο της Ρόδου, σε εκτέλεση αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο έλεγχος του Δήμου Ρόδου συμπεριλήφθηκε στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων 2020 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σκοπός του είναι η κατανόηση του περιβάλλοντος και η εκτίμηση των κινδύνων σε επίπεδο Οικονομικών Καταστάσεων και Ισχυρισμών του φορέα.
Να σημειωθεί ότι αν ανακύψουν θέματα, ο έλεγχος μπορεί να αποκτήσει και κατασταλτικό χαρακτήρα.
Χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση επιτελών του Δήμου Ρόδου παρουσία του αντιδημάρχου επί των Οικονομικών κ. Τηλέμαχου Καμπούρη με 5 επιτελείς του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τον Επίτροπο της υπηρεσίας στα Δωδεκάνησα.
Στο πλαίσιο του ελέγχου θα υπάρξει, μεταξύ άλλων, εξακρίβωση της ορθότητας των ποσών των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου, εκτίμηση της πληρότητας των εσόδων του για την χρήση του 2017, της αξιοπιστίας των λογαριασμών των εσόδων και των απαιτήσεων, της νομιμότητας και κανονικότητας των υποκείμενων συναλλανών καθώς και του σχεδιασμού, της ύπαρξης και λειτουργίας εσωτερικών δικλίδων (internal control) της διαδικασίας των εσόδων.
Θα υπάρξει επίσης εκτίμηση της πληρότητας του συστήματος παρακολούθησης αποθεμάτων – Λογιστική και φυσική απογραφή αλλά και συγκέντρωση ικανών τεκμηρίων για τη διαμόρφωση γνώμης επί της εν γένει λειτουργίας του ταμείου (πληρωμές, εισπράξεις, συμφωνία υπολοίπων, δικλίδες ασφαλείας) αλλά και συγκέντρωση ικανών τεκμήριων για τη διαμόρφωση γνώμης επί της εν γένει λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου.
Οι χρηματοοικονομικοί έλεγχοι κι οι έλεγχοι συμμόρφωσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων, αποτελούν μέρος του ετήσιου προγράμματος ελέγχων.
Η αρχική εισήγηση κάθε ετήσιου προγράμματος ελέγχων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Σχεδιασμού Ελέγχου και εγκρίνεται από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο χρηματοοικονομικός έλεγχος εστιάζει στον προσδιορισμό τού κατά πόσον οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες του φορέα, όπως απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, είναι σύμφωνες με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της απόκτησης επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων που θα επιτρέψουν στον ελεγκτή να εκφράσει γνώμη ως προς το εάν αυτές οι οικονομικές πληροφορίες είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα που οφείλονται σε απάτη ή λάθος.
Ο έλεγχος επιδόσεων εστιάζει στο εάν οι δημόσιοι φορείς εκτελούν τους σκοπούς τους σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
Η επίδοση εξετάζεται με βάση κατάλληλα κριτήρια, ενώ αναλύονται οι αιτίες απόκλισης από τα κριτήρια αυτά προκειμένου να απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα του ελέγχου και να παρασχεθούν εποικοδομητικές συστάσεις.
Τέλος, ο έλεγχος συμμόρφωσης εστιάζει στο εάν το αντικείμενο του ελέγχου είναι σε συμμόρφωση με συγκεκριμένες αρχές που προσδιορίζονται ως κριτήρια.
Οι αρχές μπορεί να αφορούν σε νομικές ή κανονιστικές διατάξεις, επαγγελματικά πρότυπα, καθιερωμένους κώδικες, συμβατικούς όρους κ.τ.λ.
Με βάση την αρχή της Χρηστής Δημοσιονομικής Διαχείρισης, που ενσωματώθηκε στη μεθοδολογία των ελέγχων του ΕλΣυν με το άρθρο 80 του Ν.4055/12, οι ΦΓΚ θα ελέγχονται τόσο για τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών αλλά και κυρίως για την οικονομικότητα, την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα της εν γένει λειτουργίας τους.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ