Την πλήρωση μιας θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου προκήρυξε το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.
Το αντικείμενο της απασχόλησης του δικηγόρου που πρόκειται να προσληφθεί θα είναι η συνεργασία και η στήριξη της υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής καθώς και κάθε άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση θα πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας.
3. Να είναι Δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου.
4. Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με το αντικείμενο απασχόλησης ή ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου ως και αντίστοιχη εμπειρία (κατά προτίμηση στο εμπορικό δίκαιο) δύο τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.
5. Αν δεν πληρούν τις απαιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου 4, να έχουν αντίστοιχη εμπειρία (κατά προτίμηση στο εμπορικό δίκαιο) τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού ‏τίτλου σπουδών τους και μια τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση με θέμα σχετικό με το ανωτέρω αντικείμενο της απασχόλησής τους.
6. Τυχόν επιμελητήριακή εμπειρία με οποιαδήποτε μορφή θα συνεκτιμηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.
7. Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,
8. Γνώση και άλλης ξένης γλώσσας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, θα συνεκτιμηθεί.
9. Ειδικότερα οι άρρενες υποψήφιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. 10. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελούν υπό επικουρική ή στερητική δικαστική συμπαράσταση.
11. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Νόμου 3528/2007.
12. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.
13. Να διαθέτουν γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, κυρίως στη σύνταξη και επεξεργασία κειμένου.
‏Η Επιτροπή χρησιμοποιεί ως κλίμακα βαθμολογίας για τα ανωτέρω κριτήρια την κλίμακα μορίων 1-1000. Συνολική βαθμολογία τον κάθε υποψηφίου είναι το άθροισμα της επιμέρους βαθμολογίας κάθε κριτηρίου.
‏Η μοριοδότηση των κριτηρίων ορίζεται ως εξής:
‏Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια,
‏Βαθμός πτυχίου, 0-50 μόρια,
‏Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια,
‏Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια,
Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια.
‏Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια,
‏Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια.
‏Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια.
‏Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια.
‏Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια.
‏Σύνολο 0-1.000 μόρια.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ