Με απόφαση που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, απαγορεύθηκε προσωρινά και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης σε ένα ανδρόγυνο από τα Κοσκινού, να παρεμποδίσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη διέλευση των συνεργείων και κάθε άλλου προστηθέντος της εταιρείας Vodafone καθ’ όλο το μήκος του δρόμου προσπέλασης, που άγει σε μίσθιο χώρο της, στη θέση «Μόντε Πεζούλα», προκειμένου να πραγματοποιούνται οι αναγκαίες ενέργειες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στις εγκαταστάσεις, που διατηρεί.
Η απόφαση ωστόσο αυτή έχει ισχύ υπό τον όρο να απέχει η Vodafone από οποιαδήποτε κατασκευή αλλά και από οποιαδήποτε εντολή σε τρίτον, συμβαλλόμενο με αυτήν ή μη, για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών, διερχόμενο εντός του ακινήτου τους και υπό τον όρο καταβολής εκ μέρους της προς την πρώτη εξ’ αυτών εύλογης αποζημίωσης, για τη διέλευση από τμήμα του ακινήτου της, για τους προαναφερόμενους λόγους, ύψους 1.500 ευρώ ετησίως.
Eνώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, προσέφυγαν συγκεκριμένα η εταιρεία «VODAFONE- PANAFON» κατά του ανδρόγυνου, που παραστάθηκαν μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους κ. Βασιλικής Παπαγεωργίου. Πρόσθετη παρέμβαση άσκησε στην δίκη ο «ΟΤΕ», που παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του κ. Μιχαήλ Καντιδενού.
Η αιτούσα είναι εταιρεία τηλεπικοινωνιών και έχει νόμιμο δικαίωμα εγκατάστασης, οργάνωσης και εκμετάλλευσης δικτύου ασύρματης τηλεφωνίας και παροχής αντίστοιχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα.
Το χερσαίο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας περιλαμβάνει «σταθμούς βάσης», επί των οποίων είναι εγκατεστημένες κεραίες λήψης και εκπομπής τηλεπικοινωνιακών σημάτων. Δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου, η αιτούσα μίσθωσε από εκμισθωτές, ένα γεωτεμάχιο, εμβαδού 500 τ.μ., πρώην λατομείο, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Μόντε Πεζούλα» Κόσκινού του Δήμου Ρόδου, όπου και εγκατέστησε σταθμό βάσης της, στον οποίο έχουν εγκατασταθεί κεραίες, που βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία.
Σημειωτέον, ότι στον ως άνω μίσθιο χώρο των 500 τ.μ., εκτός από τις εγκαταστάσεις της αιτούσας, έχουν, δυνάμει μισθωτικών συμβάσεων, τις εγκαταστάσεις τους και άλλες εταιρείες, ιδίως τηλεπικοινωνιών και συγκεκριμένα η προσθέτως παρεμβαίνουσα εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ», η εταιρεία ηλεκτρισμού ΔΕΗ, η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας WIND και η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας COSMOTE.
Βάσει δε της σύμβασης μίσθωσης, η αιτούσα υποχρεώθηκε να επισκευάζει και να συντηρεί το δρόμο προσπελάσεως, που οδηγεί στον μισθωμένο χώρο και στις εγκαταστάσεις της.
Ο υφιστάμενος δρόμος είναι χωματόδρομος, τμήμα του οποίου είναι τσιμεντοστρωμένο σε πλάτος 3 μέτρων περίπου. Έκτοτε, η αιτούσα συντηρεί ανελλιπώς τη δίοδο προς το ως άνω μίσθιο. Εξάλλου, σε όλο το μήκος του άγοντος προς το ως άνω μίσθιο δρόμου προσπέλασης, έχει εγκατασταθεί προ δεκαετιών δίκτυο ηλεκτροδότησης του πυλώνα, τον οποίο έχει κατασκευάσει η αιτούσα, ώστε να ηλεκτροδοτείται το μίσθιο ακίνητο.
Ωστόσο, ο άγων προς το μίσθιο ακίνητο της αιτούσας υφιστάμενος δρόμος δεν είναι αναγνωρισμένος, με βάση την κείμενη νομοθεσία, δρόμος, δεν εμφανίζεται στους κτηματολογικούς χάρτες της νήσου Ρόδου ως δρόμος ούτε στην αποτύπωση της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού του έτους 1971.
Η δε πρώτη των καθ’ ων είναι κυρία όμορης με το δρόμο προσπέλασης δρόμο ιδιοκτησίας. Στη δε κατοικία της πρώτης καθ’ ης αντιστοιχούν 2.050 τ.μ. εξ αδιαιρέτου επί του γεωτεμαχίου, συνολικού εμβαδού 4.100 τ.μ.
Από το έτος 1994 και εφεξής, οπότε και η αιτούσα μίσθωσε το μίσθιο ακίνητο, εμβαδού 500 τ.μ., για να εγκαταστήσει τις κεραίες της, χρησιμοποιεί ακώλυτα το διαμορφωθέντα δρόμο προσπέλασης. Τον Αύγουστο του έτους 2019, η πρώτη καθ’ ης διαμαρτυρήθηκε έντονα, όταν συνεργείο της προσθέτως παρεμβαίνουσας εταιρείας εκτελούσε εργασίες τοποθέτησης οπτικής ίνας κατά μήκος της υφιστάμενης παρόδου.
Ειδικότερα, η αιτούσα έχει συνάψει με την προσθέτως παρεμβαίνουσα εταιρεία «ΟΤΕ» την 2776/2018 σύμβαση παροχής χωριτικότητας, με τον τύπο του Δικαιώματος Χρήσης, σύμφωνα με την οποία η προσθέτως παρεμβαίνουσα εταιρεία υποχρεούται να εξασφαλίσει στην απούσα δικτυακή υποδομή με κατασκευή οπτικής ίνας έως το σταθμό βάσης Κόσκινού.
Ακολούθως, οι καθ’ ων, οι οποίοι είναι σύζυγοι, απέκλεισαν τη διέλευση οχημάτων από τον υφιστάμενο δρόμο, που οδηγεί στο μίσθιο χώρο της αιτούσας, τοποθετώντας ένα όχημα της ιδιοκτησίας τους πάνω στο δρόμο, με αποτέλεσμα να είναι παντελώς αδύνατη η διέλευση οχημάτων και συνεργείων της αιτούσας προς το μίσθιο χώρο της και δη συνεργείων συντήρησης του δικτύου της αιτούσας.
Η τελευταία δε, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της για απομάκρυνση του οχήματος, δεν έπεισε τους καθ’ ων να απομακρύνουν το όχημα της ιδιοκτησίας τους. Η δε απρόσκοπτη χρήση της οδού διασφαλίστηκε υπέρ της αιτούσας μετά την έκδοση της από 7-8-2019 προσωρινής διαταγής. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η διέλευση τμήματος του δρόμου από το ακίνητο της πρώτης καθ’ ης επιφέρει απομείωση της αξίας του ακινήτου και για το λόγο αυτό κρίθηκε ότι επιβάλλεται η καταβολή εύλογης αποζημίωσης για τη συγκεκριμένη δουλεία διόδου.
Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν πιθανολογείται επείγουσα περίπτωση για την εκτέλεση εργασιών δικτυακής υποδομής οπτικών ινών, δοθέντος ότι η εκτέλεση του έργου αυτού προϋποθέτει περιβαλλοντολογική μελέτη και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που εν προκειμένω δεν έχουν ακόμη εκδοθεί.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ