Τοπικές Ειδήσεις

Grand Thorton: «Eλλειμματικές» οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου για παρατάσεις της σύμβασης του «Ηχος και Φως»

Δυσμενείς για την ολοκλήρωση της επένδυσης στον ανθόκηπο της πλατείας Ρίμινι της εταιρείας «Ηχος και Φως» είναι οι διαπιστώσεις μελών της γνωμοδοτικής επιτροπής που όρισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου για να αποφανθεί επί της πορείας της σχετικής συμβάσεως και των υποχρεώσεων της αναδόχου.

Πιο συγκεκριμένα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου με την υπ’ αρίθμ. 450/2020 απόφασή της απέρριψε την αίτηση της εταιρείας «Ηχος και Φως» για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών στον ανθόκηπο της πλατείας Ρίμινι, για ένα έτος.
Θυμίζουμε ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα περαίωσης των εργασιών ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2018 ενώ η τελευταία προθεσμία που χορηγήθηκε στην εταιρεία παρήλθε την 30η Απριλίου 2020.
Η νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου επεσήμανε σε εισήγησή της και δέχτηκε η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της, μεταξύ άλλων, ότι δεν προβλέπεται δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών κι ότι οι προηγούμενες παρατάσεις με τις υπ. αρ.1171/30-10-2018, 328/27-03-2019 και 690/26-07-2019 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου δόθηκαν εκτός προβλέψεων της Διακήρυξης, της Σύμβασης και της νομοθεσίας.
Τονίζεται μάλιστα ότι η τρίτη παράταση χορηγήθηκε στις 23 Ιουλίου 2019, σε περίοδο δηλαδή που από τον νόμο απαγορευόταν η λήψη σχετικών αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω επικείμενης εγκατάστασης της νέας Δημοτικής Αρχής.
Η Οικονομική Επιτροπή ανέθεσε τον υπολογισμό των οικονομικών απαιτήσεων του Δήμου Ρόδου προς έλεγχο στην εταιρεία ορκωτών λογιστών «Grand Thorton» ενώ συγκρότησε γνωμοδοτική επιτροπή για την εκπλήρωση ή μη των υποχρεώσεων της παραχωρησιούχου εταιρείας και επ’ αυτών, να εισηγηθεί τη λήψη επιβεβλημένων μέτρων.
Ως μέλη της γνωμοδοτικής Επιτροπής, ορίστηκαν οι κ.κ. Μαυρομάτης Γεώργιος (δικηγόρος), Αντωνακάκης Κωνσταντίνος (Ελεγκτής-Ορκωτός), Αρκάδιος Σκαλίδης (Εκπρόσωπος ΕΒΕΔ), Μπεκιάρης Αλέξανδρος (Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου) και Κούρτης Γεώργιος (Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος ΠΝΑΙ).
Η εταιρεία από την άλλη υποστηρίζει ότι μέχρι σήμερα υλοποιήθηκαν έργα αξίας 1.250.000 € από ιδίους πόρους και συγκεκριμένα αποκατάσταση αναλημματικών τοίχων, αποκατάσταση παλαιού θεάτρου, αποκατάσταση κτηρίου ελέγχου ηχοθεάματος, σύγχρονες Η/Μ υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και φωτισμού, υποδομές για πρόσβαση ΑΜΕΑ, κατασκευή 670 τ.μ. στεγασμένων χώρων με WC, αποθήκες και ανελκυστήρες AMEA, αναψυκτήριο, φύτευση 5.000 φυτών και δέντρων, παραγωγή σύγχρονου (3d mapping) ηχοράματος διάρκειας 30 λεπτών σε 6 γλώσσες ταυτόχρονα.
Επισημαίνει ότι στις εξαιρετικά αντίξοες και δύσκολες συνθήκες εν μέσω πανδημίας του κορωνοϊού έχει υλοποιήσει σχεδόν το 80% του έργου.
Εν πάση περιπτώσει ενώ έτσι είχαν τα πράγματα, συσκέφθηκε με τηλεδιάσκεψη η γνωμοδοτική επιτροπή για να καθορίσει τις περαιτέρω ενέργειές της επί του θέματος ενώ στην συνεδρίαση παρουσιάστηκε έκθεση της εταιρείας Grand Thorton, που υπογράφεται από το μέλος κ. Αντωνακάκη, για την εκπλήρωση ή μη των υποχρεώσεων της «Ηχος και Φως» σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ.02/8139/24.1.2013 διακήρυξης του Δήμου Ρόδου και των συμβατών με αυτήν όρων της από 28.2.2018 σύμβασης παραχώρησης.
Με την έκθεση διαπιστώνονται αποκλίσεις από τους συμβατικούς όρους και ειδικότερα:
-Μεταβολή μετοχικής σύνθεσης αναδόχου κατά παράβαση της παραγρ. 3 του άρθρου 5 της διακήρυξης. Υποστηρίζεται ειδικότερα ότι παρά το γεγονός ότι η μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο με την από υπ. αρ. 900/02-08-2018 απόφαση του η απόφαση αυτή είναι ελλαττωματική καθότι μεταβάλλει ουσιώδη όρο της διακήρυξης αναφορικά με την εμπειρία του αναδόχου και δεν διαβιβάστηκε στο ελεγκτικό συνέδριο για τον απαιτούμενο προληπτικό έλεγχο.

– Μη συμμόρφωση με το Συμβατικό Χρηματοδοτικό Σχήμα. Βάσει του άρθρου 5 της σύμβασης το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης θα καλυφθεί από ίδια συμμετοχή 375.000 – 600.000 ευρώ και τραπεζικό δάνειο 900.000 έως 1.125.000 ευρώ. Σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο 5 της προκήρυξης το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα πρέπει να είναι το 25% του κόστους επένδυσης.
Η εταιρεία «ΗΧΟΣ & ΦΩΣ», όπως έκρινε η εταιρείας ορκωτών λογιστών, δεν έχει προσκομίσει οικονομικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την τήρηση του χρηματοδοτικού σχήματος βάσει του άρθρου 5 της σύμβασης., γεγονός που ενδεχομένως έχει επηρεάσει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της επένδυσης.

-Σύμφωνα με το άρθρο 8.1 της διακήρυξης ο ανάδοχος κατά την υπογραφή του προσυμφώνου όφειλε να προσκομίσει ασφαλιστήριο για την κατά «παντός κίνδυνου» ασφαλιστική κάλυψη, πράγμα που δεν προκύπτει να έγινε, και αντί ασφαλιστικού συμβολαίου- προσκόμισε βεβαίωση ασφαλιστικού ενδιαφέροντος με την οποία θα ασφαλίσει το σύνολο των εγκαταστάσεων του δημοτικού ανθόκηπου, κατά «παντός κινδύνου εργολάβου».
-Ελλειμματικές αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις 1171/2018, 328/2019 και 690/2019 του δημοτικού συμβουλίου με τις οποίες χορηγήθηκε παράταση υλοποίησης των κατασκευαστικών εργασιών και ολοκλήρωσης της σύμβασης καθώς και η απόφαση 900/2018 αναφορικά με την μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης του αναδόχου κατά τη γνώμη της εταιρείας ορκωτών λογιστών, είναι ελλειμματικές διότι ενώ η σύμβαση παραχώρησης υπάγονταν στον προληπτικό έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου οι παραπάνω αποφάσεις που τροποποιούν ουσιωδώς τη σύμβαση δεν διαβιβάστηκαν αντίστοιχα στο ελεγκτικό συνέδριο για τον απαιτούμενο προληπτικό έλεγχο.
-Ληξιπρόθεσμα χρέη του Αναδόχου. Ο ανάδοχος στην παρούσα κατάσταση, όπως κρίνεται στην ίδια έκθεση, δεν είναι ενήμερος ως προς τις οφειλές του στο Δήμο Ρόδου καθότι η ρύθμιση υπ ‘αριθμό Ν. 4611/2019. ΑΡ. ΠΡΩΤ.2/5901 ανερχόμενη σε 83.106,57 ευρώ έχει ανακληθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου διότι η υπαγωγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ρύθμιση πραγματοποιήθηκε από αναρμόδιο όργανο, κατώτερο καθ’ ύλην, ήτοι τον δημοτικό ταμία, αντί της Οικονομικής Επιτροπής. Νομίμως δε μετά την ανωτέρω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεσμεύεται το φορολογικό μητρώο (ΑΦΜ) του αναδόχου εφόσον παραμένουν ανεξόφλητα τα ληξιπρόθεσμα χρέη του.
Απάντηση επί του τεθέντος προς την γνωμοδοτική επιτροπή ερωτήματος για την εκπλήρωση ή μη των υποχρεώσεων της παραχωρησιούχου εταιρείας έδωσε και ο δικηγόρος κ. Γιώργος Μαυρομάτης, μέλος της.
Τάσσεται με την γνωμοδότηση του υπέρ της απόρριψης του αιτήματος χορήγησης οποιαδήποτε παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών, την ανάκληση των τουλάχιστον άκυρων αν όχι παράνομων αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου της Ρόδου, τις οποίες χαρακτηρίζει «άκρως δυσμενείς για το Δημόσιο συμφέρον, τα δικαιώματα του Δήμου της Ρόδου και των δημοτών του» και να αποσταλεί πλήρης φάκελος της σύμβασης αυτής, με όσες αποφάσεις και έγγραφα την αφορούν, σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου