Τοπικές Ειδήσεις

Περιορισμοί στη λήψη αποφάσεων από το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου

Από τις 8 Σεπτεμβρίου 2023 οπότε και αρχίζει επισήμως η προεκλογική περίοδος και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 που λήγει η θητεία της παρούσας δημοτικής αρχής, το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου θα μπορεί να αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης αυτής σημειώνεται ότι δεν εμπίπτουν τα άλλα συλλογικά ή μονομελή όργανα διοίκησης του δήμου (πλην του δημοτικού συμβουλίου) και ότι δεν καθίσταται εν αμφιβόλω η συνέχεια της διοικητικής δράσης και επομένως θέματα που αφορούν στην καθόλη λειτουργία του (όπως η ψήφιση του προϋπολογισμού) μπορούν να αποτελούν αντικείμενο λήψης απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο μέχρι το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, αναφέρει η εγκύκλιος.
Λήψη αποφάσεων από  τα δημοτικά συμβούλια  & τα νομικά πρόσωπα των Δήμων
Το δημοτικό συμβούλιο, ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Ο περιορισμός αυτός αφορά μόνο στο δημοτικό συμβούλιο και δεν αφορά στον δήμαρχο και στην Οικονομική Επιτροπή.
Όσον αφορά στα Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων σημειώνεται ότι «οι αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατά το διάστημα του ενός μήνα που προηγείται των δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, θα πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα τους περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία για το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο αποτελεί το κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο των δήμων. Στο πλαίσιο αυτό, τα διοικητικά συμβούλια των Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις εφόσον πρόκειται για τα τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας των νομικών αυτών προσώπων, την κάλυψη υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τα θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης».
Για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, δεν προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία, κάποιος περιορισμός ως προς το περιεχόμενο ή τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από πλευράς τους.
Διαγωνιστικές διαδικασίες –  δημόσιες συμβάσεις
Έναν μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Δ.Σ. δεν μπορεί – στο ανωτέρω διάστημα – να λάβει αποφάσεις για αναθέσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών για θέματα μη έκτακτου χαρακτήρα που αφορούν σε τακτικό προγραμματισμό. Εάν πρόκειται για μία απρόβλεπτη ανάγκη (π.χ. θεομηνία ή κάποιο άλλο θέμα που αν δεν ληφθεί απόφαση θα υπάρξει πρόβλημα στη λειτουργία του Δήμου), τότε το Δ.Σ. μπορεί να λαμβάνει σχετικές αποφάσεις.
Η Οικονομική Επιτροπή, μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς κανέναν περιορισμό, εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις που προαπαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αυτή δεν έχει ληφθεί. Αντίστοιχα και ο δήμαρχος – ως διακριτό όργανο διοίκησης – μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει κανονικά αποφάσεις – όπως π.χ. οι απευθείας αναθέσεις για προμήθειες και υπηρεσίες – για όποιες περιπτώσεις προβλέπεται η άσκηση αυτής της αρμοδιότητας από τη σχετική νομοθεσία.
Προσλήψεις προσωπικού στους Δήμους
Από αύριο απαγορεύεται για το προσωπικό των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, η έκδοση πράξεων που αφορούν στο διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή προσωπικού, κατά το χρονικό διάστημα των 30 ημερών πριν από τη διενέργειά των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των ΟΤΑ, έως και την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται οι πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.
Για τις δημοτικές επιχειρήσεις και τα ΝΠΔΔ ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί που προβλέπονται και για τους Δήμους.
Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμων
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 5 του Ν.3584/07 «δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών κατά το τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής ή Κοινοτικής περιόδου, με εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση».
Άδειες δημοτικών
υπαλλήλων κατά την προεκλογική περίοδο
Σχετικά με τη χορήγηση κανονικών αδειών κατά την προεκλογική περίοδο, το ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ με εγκύκλιό του, ορίζει ότι οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 που αναφέρονται στη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών, δεν απαγορεύουν τη χορήγηση κανονικών αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης από τις ίδιες διατάξεις, δεν ορίζεται ότι οι σχετικές απαγορευτικές για το θέμα αυτό διατάξεις του άρθρου 106 της Νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών έχουν ανάλογη εφαρμογή στις εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών Αρχών.
Επομένως κανονικές άδειες απουσίας χορηγούνται στους δικαιούχους δημόσιους υπαλλήλους, στρατιωτικούς και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών εκλογών. Σε ό,τι αφορά τις δημοτικές επιχειρήσεις και τα ΝΠΔΔ, ισχύουν τα ίδια που ισχύουν και για τους ΟΤΑ.
Τέλος, πέραν των παραπάνω περιορισμών – που σχετίζονται με τη λειτουργία των Δήμων – εντοπίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και μια σειρά από περιορισμούς-απαγορεύσεις που αφορούν στους συνδυασμούς και στους υποψήφιους των αυτοδιοίκητων εκλογών κατά την προεκλογική περίοδο και οι οποίοι εστιάζουν κυρίως σε ζητήματα χρηματοδότησης, προβολής των υποψηφίων, προώθησης/διακίνησης εκλογικού υλικού, λειτουργίας εκλογικών κέντρων-πολιτικών γραφείων και διενέργειας δημοσκοπήσεων.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου