Διαπιστώθηκαν πλημμέλειες στην υλοποίηση της σύμβασης καθώς και παράτυπη επέκταση -αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της κατά 1.542.252,99 ευρώ

 

Σοβαρές πλημμέλειες στην υλοποίηση του έργου της αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου διαπίστωσε η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του Εργου (Ε.Π.Π.Ε.) στον Δήμο Ρόδου με αποτέλεσμα να συνεδριάσει το απόγευμα της Παρασκευής εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή για την επιβολή κυρώσεων!
Σύμφωνα με τις εισηγήσεις του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη, του προϊσταμένου της νομικής υπηρεσίας κ. Θεόδωρου, Παπαγεωργίου και το σχετικό πρακτικό της Ε.Π.Π.Ε. «παρανόμως» είχε συναφθεί τον Ιούλιο του 2018 συμπληρωματική σύμβαση για την επέκταση – αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της συγκεκριμένης σύμβασης κατά 1.542.252,99 ευρώ!
Η νομική υπηρεσία γνωμοδότησε για την ανάκληση των σχετικών πράξεων βάσει των οποίων συνήφθη η συμπληρωματική σύμβαση και συγκεκριμένα δύο αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του έτους 2018. Γνωμοδότησε ακόμη για την βεβαίωση σε βάρος του αναδόχου των επιστρεπτέων ποσών ως παρανόμως και αδικαιολογήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων!
Υποστηρίζεται επίσης ότι για το έτος 2020 εκλείπει παντελώς το εστιαζόμενο κατά βάση σε επίκληση υπεράριθμου αριθμού τουριστών, φυσικό αντικείμενο της σύμβασης αυτής δηλαδή ο πλεονάζων της συμβάσεως όγκος σκουπιδιών λόγω της αυξημένης παραγωγής από τουρίστες.
Ζητήθηκε ακόμη λόγω της ραγδαίας κατά πολύ άνω του 50% μείωσης του τουρισμού ανάλογη περικοπή του τιμήματος της σύμβασης ενώ περαιτέρω θεωρείται πλημμελής η εκτέλεση της σύμβασης, με επίκληση σχετικού φωτογραφικού υλικού που χαρακτηρίζονται από «απαράδεκτη κατάσταση με τους κάδους, τον χώρο περί αυτών και από απαράδεκτο όγκο σκουπιδιών στα πεζοδρόμια και στους δρόμους (οδοκαθαρισμός) και συνθέτουν μια ασυγχώρητη εικόνα του νησιού με ευθύνη του αναδόχου».
Σημειώνεται ότι η Ε.Π.Π.Ε. με πρακτικό της δεν ενέκρινε την παραλαβή των λογαριασμών ισχυριζόμενη ότι η ανάδοχος δεν έχει υλοποιήσει 42 προαπαιτούμενα της σύμβασης.
Επιπλέον υποστηρίζεται ότι έχει δοθεί το δικαίωμα της προαίρεσης στον ανάδοχο με την προϋπόθεση του επανακαθορισμού του φυσικού και κατ’ επέκταση και του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, λόγω των συνεπειών του covid-19 και επισημαίνεται ότι υπήρξε δραστική μείωση της τουριστικής ροής στο νησί της Ρόδου, που δημιουργεί την βεβαιότητα, της μη συναίνεσης της επιτροπής στην συμπληρωματική σύμβαση, η οποία συνήφθη όπως αναφέρεται… «τάχα λόγω της τότε αύξησης του τουριστικού πληθυσμού στα επιπλέον ξενοδοχεία του νησιού, ερώτημα επί του οποίου θα πρέπει να γνωμοδοτήσει η Νομική Υπηρεσία του Δήμου και βέβαια οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές».
Η αρμόδια επιτροπή ανάφερε στο πρακτικό της ότι η γενική εικόνα που επικρατεί στο σύνολο του νησιού, στο θέμα της καθαριότητας δεν είναι αυτή που περιγράφεται στην διακήρυξη.
Πιο συγκεκριμένα με ομόφωνη απόφαση που έλαβε το απόγευμα της Παρασκευής με δια περιφοράς διαδικασία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε το με αρ. πρωτ.: 02/43424/02-09-2020 πρακτικό της (ΕΠΠΕ) Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της παροχής Υπηρεσίας με τίτλο «Αποκομιδή Μεταφορά & Διαχείριση ΑΣΑ/Δήμου Ρόδου», καθώς επίσης οι αρ. πρωτ.: 02/43863/04-09-2020 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου και οι επί του όλου θέματος η αρ. πρωτ.: 02/43862/04-09-2020 γνωμοδότηση του δημάρχου σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσία Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διαχείρισης ΑΣΑ, Σάρωση (Μηχανική & Χειρωνακτική) χορτοκοπτική – κλαδοκοπή (Μηχανική & Χειρωνακτική) καθώς και Αποκομιδή και Διαχείρηση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας του Δήμου Ρόδου».
Σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης… «Λόγω παράβασης του άρθρου 7.1 του Παραρτήματος Ε – Συγγραφή Υποχρεώσεων της υπ’αρ. 5530/2016 αρ. πρωτ. 02/99330 της Διακήρυξης, που ορίζει ως ουσιώδη όρο της Διακήρυξης ότι «Ο Δήμος Ρόδου δεν θα αυξήσει το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί, στη διάρκεια της εκτέλεσής της», λόγω της κανονιστικής ισχύος της διακήρυξης και επειδή διαπιστώνεται κατά παράβαση αυτής και των αρχών της ισότητας, της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού από τις οποίες πρέπει να διέπονται οι δημόσιες συμβάσεις, παράνομη σύναψη της αρ. πρωτ. 02/41645/05-07-2018 Συμπληρωματικής Σύμβασης επέκτασης-αύξησης του οικονομικού αντικειμένου της πιο πάνω κύριας ύστερα από διεθνή δημόσιο διαγωνισμό Σύμβασης κατά 1.542.252,99 ευρώ, εγκρίνεται η ανάκληση ως παρανόμων δυσμενών για τον Δήμο Ρόδου και χαριστικών υπέρ τρίτων, των σχετικών πράξεων βάσει των οποίων συνήφθη η αρ. πρωτ. 02/41645/05-07-2018 Συμπληρωματική Σύμβαση δηλαδή των επικαλούμενων σε αυτήν υπ. αρ. 230/2018 και 506/2018 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και ορθότερα επί της τελευταίας διαπιστωθείσας ότι τέτοια απόφαση δεν υφίσταται, αλλά υφίσταται η υπ. αρ. 506/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, την ανάκληση της τελευταίας από την Οικονομική Επιτροπή, ως αρμόδιας πλέον αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019 (αρ. 72 παρ. 1 εδ. ιδ Ν. 3852/2010) και του άρθρου 5 παρ. 18 του Ν. 4623/2019».
Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι «πλέον της άνω ανάκλησης και σύμφωνα με αυτή λύση της συμπληρωματικής σύμβασης, κατά αναλογισμό που πρέπει να συντάξουν η Δ/νση Καθαριότητας και η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, εγκρίνεται η βεβαίωση σε βάρος του Αναδόχου των επιστρεπτέων ποσών ως παρανόμως και αδικαιολογήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων».
Επιπλέον αναφέρεται πως «παρελθούσας της ορισθείσας με την απόφαση 330/2020 της Οικονομικής Επιτροπής προθεσμίας 20 ημερών επανακαθορισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, χωρίς ανταπόκριση του Αναδόχου στις επί αυτής κλήσεις, με πρώτη την σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 02/26448/12-06-2020 έγγραφο του Δήμου Ρόδου, με συνέπεια να μην έχει τηρηθεί ο με την παραπάνω απόφαση της Ο.Ε. ορισθείς ουσιώδης έτερος όρος κατά το ασκηθέν ταυτόχρονα δικαίωμα προαίρεσης, δηλαδή της άρνησης αποδοχής από τον ανάδοχο επανακαθορισμού του φυσικού αντικειμένου λόγω πασίδηλων περιστατικών ουσιώδους και πρόδηλης – από τη ραγδαία κατά πολύ άνω του 50% μείωση του τουρισμού -αντίστοιχης ανατροπής προς τα μείον του όγκου του φυσικού αντικειμένου, ήτοι λόγω ανωτέρας βίας εκ των συνεπειών του COVID-19, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 288 και 388 Α.Κ. και τους όρους 6.2 παρ. II, 6.5 και 10.1 της Διακήρυξης (Παράρτημα Ε- Συγγραφής Υποχρεώσεων), εγκρίνεται η λήψη μέτρων περικοπής κατά 50% του τιμήματος της υπ’αρ. πρωτ. 02/43008/07-06-2017 Σύμβασης, όχι μόνο λόγω μη ανταπόκρισης του Ανάδοχου επί της υπ’αρ. 330/05-06-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά και επικουρικώς λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της Σύμβασης, όπως προκύπτει σύμφωνα με το παραπάνω Πρακτικό της ΕΠΠΕ, κατά το οποίο είναι πλημμελής εκτέλεση της Σύμβασης, με «πλείστα σημεία στο νησί με συνημμένο φωτογραφικό υλικό» που χαρακτηρίζονται από «απαράδεκτη κατάσταση με τους κάδους, τον χώρο περί αυτών και από απαράδεκτο όγκο σκουπιδιών στα πεζοδρόμια και στους δρόμους (οδοκαθαρισμός) και συνθέτουν μια ασυγχώρητη εικόνα του νησιού, ευθύνη του Αναδόχου».
Επίσης, «εγκρίνεται το αρ. πρωτ. 02/43424/02-09-2020 Πρακτικό της ΕΠΠΕ, περί μη έγκρισης των και μη παραλαβής των σε αυτή αναφερόμενων λογαριασμών (αρ. πρωτ. 37030/04-08-2020, 37032/04-08-2020 και 37033/04-08-2020) σύμφωνα με την αιτιολογία του Πρακτικού, θεμελιωμένων απόλυτα στο άρθρο 4 ,4.1, 4.2, 4.3 και ειδικότερα 4.4 του Παραρτήματος Ε – Συγγραφή Υποχρεώσεων ως αναλύονται ενδεικτικά στις σελ 119 , 120, 121, 122, 123, 126, 64, 66, 72, 83 κ.λπ. της υπ. αρ. 5530/2016 Διακήρυξης καθώς επίσης και στο άρθρο 4 της Σύμβασης, διότι ο ανάδοχος δεν προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η προσήκουσα εκτέλεση της κύριας και μόνης νομίμως και κανονικά ισχύουσας υπ’ αρ. πρωτ. 02/43008/07-06-2017 Σύμβασης και αντίθετα μάλιστα σύμφωνα με το Πρακτικό είναι πλημμελής η εκτέλεση της Σύμβασης με «πλείστα σημεία στο νησί με συνημμένο φωτογραφικό υλικό» που χαρακτηρίζονται από «απαράδεκτη κατάσταση με τους κάδους, τον χώρο περί αυτών και από απαράδεκτο όγκο σκουπιδιών στα πεζοδρόμια και στους δρόμους (οδοκαθαρισμός) και συνθέτουν μια ασυγχώρητη εικόνα του νησιού, ευθύνη του αναδόχου».
Τέλος εγκρίνεται να κληθεί ο ανάδοχος εντός πέντε ημερών λόγω της φύσης της σύμβασης, όπως εντός επτά εργασίμων ημερών από της κλήσης να υπογράψει εγγράφως-εγχάρτως, δεσμευτική συμφωνία τροποποίησης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου επί της κύριας σύμβασης επί της οποίας ισχύει η προαίρεση, αποδεχόμενος και σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, εξουσιοδοτούμενων για άμεσες ενέργειες του δημάρχου Ρόδου των Αντιδημάρχων Οικονομικών και Καθαρότητας και του Νομικού Συμβούλου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ