Τοπικές Ειδήσεις

Αναφορά για την διακοπή του ΚΔΑΥ Ρόδου

Ο Σύλλογος απέστειλε την συνημμένη αναφορά για τη διακοπή του ΚΔΑΥ Ρόδου στους παρακάτω  φορείς:

1.       Υπουργείο Εσωτερικών

2.       Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

3.       Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)

4.       Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)

5.       Γραφείο Ευρωπαϊκής  Επιτροπής στην Ελλάδα

6.        Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας  Ν. Αιγαίου

7.       Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αιγαίου

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΔΑΥ ΡΟΔΟΥ

Με την παρούσα αναφορά θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε για τη διακοπή λειτουργίας του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου.

Το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ρόδου, συνολικού προϋπολογισμού 3.405.800 ευρώ είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής. Ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2017 με τελικό κόστος 2,9 εκ. ευρώ και τα επίσημα εγκαίνιά του έγιναν τον Φεβρουάριο του 2018.

Το έργο κατασκευάστηκε στον χώρο του ΧΥΤΑ της βόρειας Ρόδου, σε έκταση 7 στρεμμάτων και μπορεί να διαχειρίζεται ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέγονται με διαλογή στην πηγή σε κάδους ανακύκλωσης (μπλε κάδοι). Περιλαμβάνει μεταλλικό κτίριο 1.250 τ.μ., προκατασκευασμένο κτίριο γραφείων και χώρων προσωπικού, ειδικές κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, αλλά και τον απαιτούμενο σταθερό και κινητό εξοπλισμό που εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του (πρέσα, διαχωριστή, ηλεκτρομαγνήτη, ζυγό, καμπίνες προδιαλογής και διαλογής, σύστημα εξαερισμού, ανυψωτικό μηχάνημα, ελαστιχοφόρο φορτωτή κτλ.). Το έργο έχει μεγάλη σημασία καθώς συμβάλλει καθοριστικά στην αξιοποίηση των υλικών συσκευασίας που ανακυκλώνονται. Τα υλικά αυτά (χαρτί, πλαστικά, συσκευασίες αλουμινίου, σιδηρούχα, γυαλί κ.ά.) οδηγούνται στο ΚΔΑΥ αφού διαχωριστούν από τα απόβλητα που κατευθύνονται

προς υγειονομική ταφή στον ΧΥΤΑ. Ο σχεδιασμός επιτρέπει τη διαχείριση 47,8 τόνων προδιαλεγμένων απορριμμάτων την ημέρα και η δυναμικότητά του φτάνει τους 12.428 τόνους τον χρόνο. Εκτός της Ρόδου προβλεπόταν να εξυπηρετεί και τα γειτονικά νησιά.1

Οι προσπάθειες για να αποκτήσει η Ρόδος ΚΔΑΥ ξεκίνησαν από το 2004 όταν το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ροδίων με την υπ’ αριθμ. 421/29-10-2004 απόφασή του παραχωρεί στη Δημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας Ρόδου (ΔΕΚΡ) την αναγκαία έκταση εντός του ΧΥΤΑ για να κατασκευαστεί το ΚΔΑΥ Ρόδου. Η ΔΕΚΡ με τη σειρά της στις 2/11/2004 παραχωρεί με απόφαση του ΔΣ της (αρ. 10/2-11-2004) κατά χρήση την έκταση αυτή στην Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε (ΕΕΑΑ) η οποία αποτελεί Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης – «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» (Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ).

Λόγω της αδυναμίας υλοποίησης του έργου από την ΕΕΑΑ η κατασκευή του ΚΔΑΥ εντάχθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013 με προϋπολογισμό €3,4 εκ.

Οι ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών που εισέρχονταν στο ΚΔΑΥ ήταν μικρές στην αρχή αλλά σταδιακά είχαν αυξηθεί υπολειπόμενες όμως του εθνικού μέσου όρου. Ενδεικτικά και σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας το Μάιο του 2018 εισήλθαν στο ΚΔΑΥ Ρόδου 400 τόνοι σκουπιδιών(Μ.Ο. 15.5 τόνοι ανά ημέρα), ανακυκλώθηκε το 71%, ενώ το 29% ήταν υπόλειμμα που δεν ανακυκλώνεται και κατέληξε στο ΧΥΤΑ. Τον μήνα Ιούνιο του ίδιου έτους συνολικά εισήλθαν στο ΚΔΑΥ 470 τόνοι απορριμμάτων (Μ.Ο 18 τόνοι ανά ημέρα), ανακυκλώθηκε το 72% και το 28% ήταν μη ανακυκλώσιμο υλικό.2

Τον Αύγουστο του 2020 και λόγω της διένεξης του Δήμου Ρόδου (με την κοινοπραξία που είχε αναλάβει τη διαχείριση του ΚΔΑΥ σταμάτησε για αρκετές μέρες η λειτουργία του και μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών οδηγήθηκαν για ταφή. Λίγο αργότερα το ΚΔΑΥ λειτούργησε ξανά προς ανακούφιση όλων των πολιτών που έβλεπαν την μεγάλη προσπάθεια να αυξηθούν τα ποσοστά ανακύκλωσης συσκευασιών να κινδυνεύει.

Όμως πριν από περίπου ένα μήνα (στις 6 Ιουνίου 2021) η λειτουργία του ΚΔΑΥ σταμάτησε εντελώς και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για την τύχη του. Τα ανακυκλώσιμα υλικά προφανώς οδηγούνται για ταφή.

Να σημειώσουμε επίσης ότι στο Ν. Αιγαίο πλέον σύμφωνα με το Ν. 4555/2018, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν. 4685/2020 (αρθ. 93 παρ. 3), υφίσταται Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ. Στην κυριότητα του φορέα αυτού που μετέχουν υποχρεωτικά η οικεία Περιφέρεια και όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας θα έπρεπε σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου να είχε περιέλθει το ΚΔΑΥ Ρόδου και ο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου καθόσον στον νέο φορέα περιέρχονται οι εγκαταστάσεις υγειονομικής ταφής αποβλήτων, μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων

των βιοαποβλήτων και λοιπών εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων μελών τους.

Ο Σύλλογός μας ζητάει από εσάς και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας να δώσετε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα που είναι και ερωτήματα του ροδιακού λαού και των πολιτών.

1. Έχετε επίσημα ενημερωθεί για τη διακοπή λειτουργίας του ΚΔΑΥ;

2. Γνωρίζετε το πιθανό χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας του αν υπάρχει τέτοιο;

3. Ποιες ευθύνες απορρέουν για το Δήμο Ρόδου από τη διακοπή λειτουργίας μια δομής που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

4. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το οποίο το ΚΔΑΥ θα περιέλθει στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων;

5. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να λειτουργήσει άμεσα το ΚΔΑΥ Ρόδου και να συνεχιστεί και αυξηθεί η ανακύκλωση συσκευασιών στο νησί της Ρόδου.

Παρακαλούμε για τις άμεσες απαντήσεις σας στα θέματα που σας αφορούν.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ

Το ΔΣ του Συλλόγου

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου