Με αφορμή την από 18 Μαΐου 2019 δημόσια επιστολή του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας “Ηχος και Φως ΑΕ” κ. Κώστα Βρούχου, σχετικά με την πορεία της επένδυσης στον ομώνυμο ανθόκηπο και το αίτημά του να ενημερωθεί ο ίδιος αλλά και οι δημότες για τις θέσεις και τις απόψεις των υποψήφιων δημάρχων γύρω από το θέμα, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης, υπέβαλε χθες επίσημο αίτημα για την χορήγηση στοιχείων.
Πιο συγκεκριμένα ο κ. Καμπουράκης υπέβαλε στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου κ. Ευάγγελο Μανδρακό, το ακόλουθο αίτημα:
«Κύριε Πρόεδρε,
Στο πλαίσιο της αναλυτικής ενημέρωσής μου και σε συνέχεια της επιστολής/ αιτήματος που έλαβα από την εταιρεία Ήχος και Φως Α.Ε., από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της κο Κωνσταντίνο Βρούχο, παρακαλώ όπως μου χορηγηθούν άμεσα, τα παρακάτω στοιχεία από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου του Δήμου Ρόδου:
01) Η Προκήρυξη του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού του Φορέα Διαχείρισης «Οπτικοακουστικού Θεάματος, στον Δημοτικό Ανθόκηπο Πλατείας «Ρίμινι» «Ήχος & Φως».
02) Όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την αξιολόγηση, καθώς και κάθε άλλη σχετική μεταγενέστερη της κατακύρωσης τροποποίηση που εγένετο.

03) Το Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου με θέμα τον Ορισμό & Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την Σύμβαση Παραχώρησης του Δημοτικού Ανθόκηπου Πλατείας Ρίμινι, Ήχος & Φως.
04) Το πρακτικό Αξιολόγησης Τυπικών Προσόντων της «Στήριξις Τεχνική ΑΕ – Πάνου ΑΕΒΕ» για το έργο «Ανάδειξη Φορέα Διαχείρισης του Δημοτικού Ανθόκηπου Πλατείας Ρίμινι, Ήχος & Φως».
05) Το Πρακτικό της Σύνταξης της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης & Βαθμολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς.
06) Το Πρακτικό Διαδικασίας Ελέγχου για την Πληρότητα του Φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς.
07) Το Πρακτικό Βαθμολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς της Εταιρείας «Στήριξις Τεχνική ΑΕ – Πάνου ΑΕΒΕ» και της κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου.
08) Την Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή με θέμα: Έγκριση Πρακτικών Δημοπρασίας και την Κατακύρωση του Διαγωνισμού του έργου «Ανάδειξη Φορέα Διαχείρισης του Δημοτικού Ανθόκηπου Πλατείας Ρίμινι, Ήχος & Φως».
09)Την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σχετικά με την επικύρωση της νομιμότητας σχετικής απόφασης για την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής και την κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την «Ανάδειξη Φορέα Διαχείρισης του Δημοτικού Ανθόκηπου Πλατείας Ρίμινι, Ήχος & Φως».
10)Την Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την επικύρωση της νομιμότητας της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, για την αποσφράγιση, τον έλεγχο και την έγκριση όλων των δικαιολογητικών, για την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Ανάδειξη Φορέα Διαχείρισης του Δημοτικού Ανθόκηπου Πλατείας Ρίμινι, Ήχος & Φως», για την ανάδειξη του τελικού αναδόχου του έργου και την έγκριση του Προσυμφώνου του έργου αυτού.
11)Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου για την Έγκριση της Σύμβασης Παραχώρησης της Χρήσης & Εκμετάλλευσης Οπτικοακουστικού Θεάματος του Δημοτικού Ανθόκηπου πλατείας Ρίμινι, Ήχος & Φως.
12)Τον Έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την υπογραφή του Προσυμφώνου Σύμβασης του Δήμου Ρόδου και του Αναδόχου Επιχειρηματικού Σχήματος «Στήριξις Τεχνική, ΑΕ – Πάνου ΑΕΒΕ», και την υπογραφή του Σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης, με την Ανώνυμη Εταιρία Ειδικού Σκοπού.
13)Την Οριστική Υπογεγραμμένη Σύμβαση Παραχώρησης.
14) Οποιεσδήποτε Τροποποιήσεις έγιναν, επί της ανωτέρω
Υπογεγραμμένης Σύμβασης Παραχώρησης, του έργου «Ανάδειξη φορέα
Διαχείρισης του Δημοτικού Ανθόκηπου Πλατείας Ρίμινι, Ήχος & Φως».
15) Οποιεσδήποτε άλλες εμπλοκές τυχόν υπήρξαν, επί της ανωτέρω Υπογεγραμμένης Σύμβασης Παραχώρησης του έργου «Ανάδειξη Φορέα Διαχείρισης του Δημοτικού Ανθόκηπου Πλατείας Ρίμινι, Ήχος & Φως», την σημερινή κατάσταση του έργου, τα αποτελέσματα χρήσης του έως σήμερα, καθώς και την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η Συμβατικά Συνεφωνημένη Έναρξη Λειτουργίας του.
16) Ακριβή Αντίγραφα είσπραξης του Συμφωνημένου Οικονομικού Τιμήματος, από τον Ταμεία του Δήμου Ρόδου, στις ρητές ημερομηνίες που Συμβατικά προβλέπει η Τελική Σύμβαση Παραχώρησης του έργου «Ανάδειξη Φορέα Διαχείρισης του Δημοτικού Ανθόκηπου Πλατείας Ρίμινι, Ήχος. & Φως».
Τα στοιχεία αυτά, προς αποφυγή παρανοήσεων, σας ζητώ όπως μου χορηγηθούν έντυπα/εγχάρτως, σε ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Τέλος σας ενημερώνω ότι θα επανέλθω για την αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων πλήρους ενημέρωσής μου, σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.
Μετά τιμής
Αντώνης Β. Καμπουράκης».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ