Με απόφαση, που έλαβε χθες σε έκτακτη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, αποφασίστηκε η παράταση ισχύος της συμβάσεως αποκομιδής των σκουπιδιών στο νησί από την εταιρεία ΕΝΑCT AE σε εφαρμογή σχετικής πρόβλεψης για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης.
Στην σχετική εισήγηση του αντιδημάρχου επί των οικονομικών κ. Τηλέμαχου Καμπούρη αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι σύμφωνα με το 2/24754/04.06.2020 έγγραφο της Αντιδημάρχου Καθαριότητας κας Τσαμπίκας Κιαχαγιά ζητήθηκε από τη Δ/νση Καθαριότητας να βεβαιώσει τη δυνατότητα ή μη της υπηρεσίας για την ανάληψη του συνόλου του έργου της Αποκομιδής, Σάρωσης, Ανακύκλωσης και Λοιπών Εργασιών.
Επί του παραπάνω εγγράφου, με το 2/24754/04-06-2020 έγγραφό της, η Δ/νση Καθαριότητας δήλωσε την αδυναμία της Δ/νσης να αντεπεξέλθει από μόνη της χωρίς την συνεπικουρία του ιδιώτη στο έργο ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας που αρμόζει στο νησί της Ρόδου.
Κατόπιν των παραπάνω, ο κ. Καμπούρης εισηγήθηκε την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, επί των συμβάσεων.
Επεσήμανε στην εισήγησή του και τα εξής:
«Όπως είναι γνωστό από τις ραγδαίες ήδη εξελίξεις στον τουρισμό του νησιού με τις ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις του νησιού να είναι είτε κλειστές είτε σε υπολειτουργία λόγω της πανδημίας του κορωνοϊου – Covid 19, στοιχειοθετούνται λόγοι ανωτέρας βίας και ως απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών, λόγω έκτακτων λόγων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, καθώς εν όψει και της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών ουσιωδώς μεταβλήθηκαν τα περιστατικά και τα δεδομένα (όγκοι δημοτικών αποβλήτων) επί των οποίων έγιναν οι μελέτες και καθορίσθηκαν οι φυσικοί και οικονομικοί όροι της παραπάνω διακήρυξης και των επ’ αυτών συμβάσεων».
Με την ίδια απόφαση εξουσιοδοτούνται ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας με την υποστήριξη των υπηρεσιών, να διαπραγματευτούν εντός 20 ημερών τον επανακαθορισμό του φυσικού αντικειμένου (και συνακόλουθα του οικονομικού αντικειμένου) υπό τα ενδεχόμενα: 1) της έκτασης στο χρόνο των αρνητικών συνθηκών που επικρατούν οικονομικοεπιχειρηματικά στο νησί λόγω Κορωνοϊού και 2) της βελτίωσης των συνθηκών αυτών και την μετάβαση στην κανονικότητα.
Θυμίζουμε ότι η εταιρεία «ENACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει διαδεχθεί την ανάδοχο Κοινοπραξία, συνεπεία εταιρικής αναδιάρθρωσης.
Θυμίζουμε ακόμη ότι με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2/99330 από 23/11/2016 διακήρυξη ο Δήμος Ρόδου προκήρυξε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την επιλογή παρόχου των υπηρεσιών με τίτλο “Αποκομιδή – μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρονακτική), χορτοκοπή – κλαδοκοπή (μηχανική και χειρονακτική) καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου” συνολικού προϋπολογισμού (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 12.629.725,81€ και με δικαίωμα προαίρεσης 16.839.634,41€.
Ακολούθως υπεγράφη συμπληρωματική σύμβαση με την ίδια εταιρεία, έναντι 1.243.752,41 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24% για 2 έτη ή 1.865.628,61 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24% για 2 έτη και 1 έτος δικαίωμα προαίρεσης (στην περίπτωση κατά την οποία ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 12,99% ή 14,61% του αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού των υπηρεσιών.
Οι προκηρυχθείσες υπηρεσίες περιληπτικά περιλαμβάνουν, συλλογή και μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Αποκομιδή Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Αποκομιδή και Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων με Χρήση PressContainer), μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων, αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, μηχανοκίνητο καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων, χειρονακτικό καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων – αποψιλώσεις, αποκομιδή Επιστήλιων Καλαθιών, μηχανική Χορτοκοπή – Κλαδοκοπή (φυτικά υπολείμματα), διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας, με πρόβλεψη εκτέλεσης από τον ανάδοχο τμήματος 40% κατ’ ελάχιστον και 50% κατά μέγιστο όριο του συνολικού έργου της καθημερινής διαχείρισης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και της καθαριότητας των οδών και κοινόχρηστων χώρων.
Χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής εργασιών του ανάδοχου ορίσθηκαν οι Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου, Καλλιθέας, Αρχαγγέλου, Αφάντου, Λίνδου, Νότιας Ρόδου, Ιαλυσού, Πεταλούδων, Καμείρου και Αταβύρου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ