Αθλητικά

Η προκήρυξη του πρωταθλήματος του ΑΣΙΑΘΡ για το 2019

Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θαλάσσης Ρόδου με την έγκριση της Επιτροπής Ανοικτής Θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, διοργανώνει σειρά αγώνων με την ονομασία «Πρωτάθλημα ΑΣΙΑΘ Ρόδου 2019».

Δικαίωμα Συμμετοχής:  Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του Διεθνούς Κώδικα Καταλληλόλητας (World Sailing Eligibility Code). Στους αγώνες γίνονται δεκτά όλα τα σκάφη τα οποία έχουν έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης για το 2019:

  1. ORC International (ORCi)
  2. ORC Club

Για να συσταθεί μια κλάση σκαφών σε κάθε αγώνα θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 5 σκάφη στον αγώνα αυτό, σε αντίθετη περίπτωση τα σκάφη συγχωνεύονται στην πλησιέστερη με το πιστοποιητικό τους κλάση.

Δηλώσεις Συμμετοχής: Τα σκάφη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον αγώνα, θα πρέπει μέχρι την προηγούμενη της 1ης ιστιοδρομίας, του κάθε αγώνα, ημέρα να δηλώσουν συμμετοχή και να εγγραφούν στον αγώνα.

Το παράβολο συμμετοχής για κάθε αγώνα είναι 40,00€ ανά μέλος πληρώματος, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Προκήρυξη του Αγώνα (αν υπάρχει).

Η Οργανώτρια Αρχή δεν φέρει καμιά ευθύνη από τυχόν έξοδα που θα προκύψουν από την μη αποδοχή της συμμετοχής ενός σκάφους. Η Οργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά την λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.

Εγγραφή: Ο ιδιοκτήτης ή ο κυβερνήτης του σκάφους πρέπει να καταθέσει έγγραφη Δήλωση Συμμετοχής, στα γραφεία της γραμματείας του ΑΣΙΑΘ Ρόδου μέχρι την προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 5.1. Τα παρακάτω έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύουν την Δήλωση Συμμετοχής:

  1. Έγκυρο για το 2019 πιστοποιητικό καταμέτρησης.
  2. Έγκυρη ασφάλεια έναντι τρίτων με τουλάχιστον τις ελάχιστες καλύψεις που απαιτεί η σχετική Ελληνική νομοθεσία.
  3. Η επίδειξη της αδείας της εθνικής του αρχής, αν το σκάφος φέρει διαφήμιση, είναι απαραίτητη.
  4. Κατάσταση πληρώματος με Ονοματεπώνυμο, Αριθμό Δελτίου Αθλητή και Όμιλο στον οποίο αυτός ανήκει.
  5. Τηλέφωνο και πρόσωπο επικοινωνίας τόσο στο σκάφος όσο και στην στεριά. 6.3 Κάθε μέλος πληρώματος θα πρέπει να έχει εν ισχύ Δελτίο Αθλητή Ιστιοπλοΐας και να επιδεικνύει κατά την στιγμή της Δήλωσης Συμμετοχής την Κάρτα Υγείας Αθλητή θεωρημένη για το τρέχον έτος.

Επιπρόσθετα στα προηγούμενα, αθλητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την Δήλωση Συμμετοχής και Υπεύθυνη Δήλωση, νόμιμα θεωρημένη, από τον γονέα ή κηδεμόνα τους στην οποία θα δηλώνεται απερίφραστα η σύμφωνη γνώμη του για την συμμετοχή του αθλητή στον συγκεκριμένο αγώνα.

Δεν επιτρέπεται καμιά αλλαγή στα πιστοποιητικά καταμέτρησης μετά την Δήλωση Συμμετοχής, εκτός και αν ζητείται ή εγκρίνεται από την Τεχνική Επιτροπή και πάντως πριν την έναρξη της πρώτης ιστιοδρομίας.

Ενστάσεις από σκάφη σχετικά με τον βαθμό ικανότητας των συμμετεχόντων σκαφών όπως αυτοί ανακοινώθηκαν στην τελική κατάσταση συμμετεχόντων, γίνονται αποδεκτές μέχρι δύο ώρες από την ανακοίνωση της τελικής κατάστασης των συμμετοχών.

Η κατάσταση πληρώματος μπορεί να τροποποιηθεί μόνον με την γραπτή άδεια της Επιτροπής Αγώνων.

Τόπος Διεξαγωγής: Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην θάλασσα Ρόδου.

Πρόγραμμα Αγώνων: Έχουν προγραμματιστεί είκοσι πέντε (25) ιστιοδρομίες σε εννέα (9) αγώνες. Το πρόγραμμα:

Ημερομηνία Ώρα Αγώνας Ιστιοδρομία
4/05/2019 (Σαβ) 11:00 Τάμα 2019 Ρόδος – Πανορμίτης
5/05/2019 (Κυρ) 12:00 Πανορμίτης – Ρόδος
18/05/2019 (Σαβ) 11:00 Νέων Κυβερνητών 2019 Παράκτια Ιστιοδρομία
19/05/2019 (Κυρ) 11:00 Παράκτια Ιστιοδρομία
16/06/2019 (Κυρ) 11:00 Channel Regatta 2019 Ρόδος – Σύμη
17/06/2019 (Δευ) 11:00 Σύμη – Ρόδος
18/06/2019 (Τρι) 10:00 2 χ Παράκτιες
29/06/2019 (Σαβ) 11:00 Τρίγωνα 2019 2 χ Όρτσα – Πρίμα / Παράκτιες
30/06/2019 (Κυρ) 11:00 2 χ Όρτσα – Πρίμα / Παράκτιες
22/07/2019 (Δευ) 10:00 Rodos Cup 2019 Κως – Κάλυμνος
23/07/2019 (Τρι) 10:00 Κάλυμνος – Νίσυρος
25/07/2019 (Πεμ) 10:00 Νίσυρος – Σύμη
26/07/2019 (Παρ) 10:00 Σύμη – Ρόδος
7/09/2019 (Σαβ) 11:00 Παράκτιες Ι Παράκτια Ιστιοδρομία
8/09/2019 (Κυρ) 11:00 Παράκτια Ιστιοδρομία
14/09/2019 (Σαβ) 11:00 Παράκτιες ΙΙ Παράκτια Ιστιοδρομία
15/09/2019 (Κυρ) 11:00 Παράκτια Ιστιοδρομία
20/09/2019 (Παρ) 16:00 Χάλκη 2019 Ρόδος – Πανορμίτης
21/09/2019 (Σαβ) 11:00 Πανορμίτης – Χάλκη
22/09/2019 (Κυρ) 12:00 Χάλκη – Ρόδος
05/10/2019 (Σαβ) 11:00 Παράκτιες ΙΙI Παράκτια Ιστιοδρομία
06/10/2019 (Κυρ) 11:00 Παράκτια Ιστιοδρομία

 

 

Βαθμολογία και Υπολογισμός Αποτελεσμάτων: Για τις παράκτιες ιστιοδρομίες θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα “Performance Curve System – Constructed Course” ή το “Time on Time Coastal / Long Distance”.

Για τις ιστιοδρομίες Ανοικτής Θάλασσας θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα “Time on Time Coastal / Long Distance”.

Οι Οδηγίες Πλου θα καθορίζουν το σύστημα βαθμολόγησης του κάθε αγώνα.

Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής βαθμολογίας (RRS Παράρτημα A).

Οι νικητές του κάθε αγώνα θα αναδεικνύονται με την άθροιση των βαθμών όλων των ιστιοδρομιών του αγώνα, χωρίς καμία εξαίρεση.

Για να θεωρείται έγκυρος ο κάθε αγώνας θα πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία (1) ιστιοδρομία.

Αποποίηση Ευθύνης: Οι συμμετέχοντες στους «Αγώνες Πρωταθλήματος ΑΣΙΑΘ Ρόδου 2019» αποδέχονται ότι διέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της World Sailing (RRS), τις Οδηγίες Πλου και την Προκήρυξη των Αγώνων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας προκήρυξης.

Με την δήλωση συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της παρούσας Προκήρυξης οι συμμετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται ρητά ότι συμμετέχουν και αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.

Με την δήλωση συμμετοχής στον αγώνα, κάθε συμμετέχων συναινεί να τηρούνται σε αρχείο, φυσικό και ηλεκτρονικό, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Δήλωση Συμμετοχής και να κοινοποιούνται αυτά κατά περίπτωση στις αρμόδιες αρχές ή στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.

H Οργανωτική Αρχή, η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης, οι Επιτροπές Αγώνων, Ενστάσεων και η Τεχνική Επιτροπή, οι χορηγοί καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος στην διοργάνωση του αγώνα δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για ζημία (θετική, αποθετική ή ηθική), σωματική βλάβη ή/και θάνατο προσώπου, συμμετέχοντος ή τρίτου, που τυχόν συμβούν κατά την διάρκεια του αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα σε σχέση με αυτόν.

Είναι αρμοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη του κυβερνήτη και όσων χειρίζονται το σκάφος να κρίνουν τον επαρκή βαθμό εκπαιδεύσεως και εμπειρίας του πληρώματος καθώς και τον ικανό αριθμό αυτού, ώστε να χειρίζονται το σκάφος που επιβαίνουν με απόλυτη ασφάλεια, την υφιστάμενη κατάσταση και αξιοπλοΐα του σκάφους στο οποίο επιβαίνουν, σε σχέση με την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίσουν αν θα λάβουν μέρος ή όχι στον προγραμματισμένο αγώνα ή ιστιοδρομία του αγώνα.

Ιδιαίτερα εφίσταται η προσοχή στον θεμελιώδη κανόνα 4 του Μέρους Α των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της World Sailing (RRS) «Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία».

Ασφάλιση: Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στους αγώνες, οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων, με ποσό τουλάχιστον το ελάχιστο προβλεπόμενο από την Ελληνική Νομοθεσία. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει ρητά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου