Ρεπορτάζ

Ανέκυψε σοβαρό θέμα σχετικά με την αρμοδιότητα της ΕΛΑΣ να επιλαμβάνεται παραβάσεων στη λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές

Διάσταση απόψεων υφίσταται μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και ιδιοκτητών καταστημάτων, κυρίως οπωροπωλείων, με τις Αστυνομικές Αρχές αλλά και την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου για το αν η λειτουργία τους τις Κυριακές μετά τις τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου είναι σύννομη και περαιτέρω για το αν η ΕΛΑΣ νομίμως συλλαμβάνει επιχειρηματίες και σχηματίζει εις βάρος τους δικογραφίες.
Η άποψη των αστυνομικών υπηρεσιών αλλά και της Εισαγγελίας είναι ότι υφίσταται ποινικό αδίκημα για το οποίο καλώς επιλαμβάνεται η ΕΛΑΣ.
Αντίθετη άποψη όμως έχουν οι λοιποί:
Πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή) με έγγραφο που απέστειλε την 21η Φεβρουαρίου 2019 σε ιδιοκτήτη οπωροπωλείου – παντοπωλείου και κοινοποίησε στο ΑΤ Αρχαγγέλου, στην Α’ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου, στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου, στο γραφείο του γενικού γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και στον προϊστάμενο της γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, εκφράζει την άποψη ότι οι αστυνομικές αρχές δεν είναι αρμόδιες για τον έλεγχο καταστημάτων που λειτουργούν τις Κυριακές.
Στο Υπουργείο προσέφυγε για διευκρινίσεις ο ιδιοκτήτης του οπωροπωλείου – παντοπωλείου και στην απάντηση που έλαβε αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:
«…Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του νόμου 4177/2013, όπως ισχύει και κατ’ επέκταση της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων κατά τις Κυριακές σύμφωνα με το άρθρο 17 του εν λόγω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι οι παρακάτω:

‏α) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
‏β) Οι υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
γ) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών.
‏δ) Οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας,
ε) Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στη ζώνη δικαιοδοσίας τους,
στ) Οι Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους.
‏ζ) Η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).
‏Επίσης σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α’) σε όσους παραβαίνουν τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 16, σχετικά με τη λειτουργία τις Κυριακές των εμπορικών καταστημάτων που προσδιορίζονται σε αυτό, επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
Αρμόδιος δε, για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου διαπιστώνεται η παράβαση, και ο οποίος υποχρεούται ανά μήνα να κοινοποιεί τις σχετικές αποφάσεις στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (άρθρο 21 παρ 5).
‏Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι ο αρμόδιος επιθεωρητής εργασίας ή τα αστυνομικά όργανα δεν είναι πλέον αρμόδια να ελέγχουν την κανονική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές αλλά μόνο τις υπόλοιπες αργίες καθώς η αρμοδιότητα αυτή περιήλθε στις Υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 του ν. 4177/2013.
Συνεπώς οι κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την ισχύ των διατάξεων του ν. 4177/2013 μπορούν να επιβληθούν μόνο για παράνομη λειτουργία καταστημάτων τις υπόλοιπες ημέρες και αργίες και όχι τις Κυριακές καθώς ο νεώτερος νόμος εισάγει διαφορετικές ρυθμίσεις μόνο ως προς τις Κυριακές.
‏Επίσης σημειώνεται ότι σε όσους παραβιάζουν το ενιαίο πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων και συγκεκριμένα τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α’) και τις αποφάσεις για την παράταση ωραρίου που εκδίδονται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 1957/1991 (ΦΕΚ 114 Α’).
‏• Στις περιπτώσεις μεικτών καταστημάτων τα οποία πέραν της κύριας ασκούν και δευτερεύουσες εμπορικές δραστηριότητες η Υπηρεσία μας εκτιμά ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, τόσο για το ωράριο όσο και για την λειτουργία τους κατά τις Κυριακές αν οι εμπορικές κατηγορίες ή δραστηριότητες που αναγράφονται στην χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης περιλαμβάνονται στις εξαιρετέες εμπορικές δραστηριότητες όπως αυτές αναφέρονται: α) στην παρ.1 του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α’) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α’^ και β) στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (Α’34) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με την προϋπόθεση της αποκλειστικής πώλησης ειδών που εμπίπτουν στις ως άνω εξαιρετέες εμπορικές δραστηριότητες και ορίζονται από τις κείμενες Υγειονομικές διατάξεις.
‏Συνεπώς η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις όπου στην άδεια λειτουργίας τους αναφέρονται δραστηριότητες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις που ορίζονται στην ανωτέρω εκτεθείσα νομοθεσία, εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α), και του άρθρου 16 του ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
Την ίδια άποψη εκφράζει και ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σε ανάλογο έγγραφο, που είχε εκδώσει την 12η Δεκεμβρίου 2018:
«Επειδή η Ελληνική Αστυνομία δεν περιλαμβάνεται στις ως άνω αναφερόμενες υπηρεσίες, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013, η υπηρεσία μας με το (β) σχετικό έγγραφό της, ενημέρωσε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου για την μη αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας ως προς τη διενέργεια ελέγχου διαπίστωσης ενδείξεων τέλεσης παράβασης που αφορά τη λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές».

Πέραν των ανωτέρω μετά από μηνύσεις που υποβλήθηκαν εις βάρος ιδιοκτητών οπωροπωλείων σχηματίστηκαν εις βάρος τους αυτόφωρες δικογραφίες και αθωώθηκαν την 29η Ιανουαρίου 2019 από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου