Ειδήσεις

Αβέβαιο το μέλλον της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ

Σε αναμονή της απάντησης της επιτροπής του άρθρου 7 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου βρίσκεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να λυθεί ο γρίφος για την τύχη της προγραμματικής σύμβασης με την ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου που εδρεύει στην Σύρο, έχει αποστείλει την προγραμματική σύμβαση στην ειδική επιτροπή του άρθρου 7 προκειμένου να την επεξεργαστεί και να δώσει την απάντησή της για το αν η εταιρεία είναι νόμιμο να λειτουργήσει βάσει αυτής ή όχι. Ο χρόνος συνεδρίασης της συγκεκριμένης επιτροπής είναι άγνωστος, γι αυτό και όλα είναι τη δεδομένη στιγμή στον «αέρα».
Σύμφωνα ωστόσο με όλες τις ενδείξεις και με βάση το σκεπτικό της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π. Δωδεκανήσου, την οποία σήμερα δημοσιεύει η «δημοκρατική», εκτιμάται ότι και η απάντηση της επιτροπής του άρθρου 7 θα είναι αρνητική, οπότε θα πρέπει να αναζητηθεί άλλη λύση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξετάζεται η λύση της υπογραφής τριμερούς προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ ωστόσο αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσει ο περιφερειάρχης σε νέο κύκλο συναντήσεων.
Στην απόφαση του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π. Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αναφέρονται αναλυτικά τα άρθρα και οι αποφάσεις με βάση τα οποία καθίσταται απαγορευτική η υπογραφή της σύμβασης που κατατέθηκε, καθώς όπως προκύπτει δεν είναι σύννομη.
Ειδικότερα, στο σκεπτικό της απόφασης, η οποία κοινοποιήθηκε στην ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, τον Δήμο Ρόδου και την ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ:   Διάθεση για χρήση υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου στο Δήμο Ρόδου
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
Της παραγράφου Ι του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Του Ν.Δ. 2396/1953 (Φ.Ε.Κ. 117/Α’) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ.».
Της παρ. ΙΑ του άρθρου 1 του Ν.2647/1998 (237/Α’) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν. 3051/2002 (Φ.Ε.Κ. 220/Α’).
Του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.4325/15 (ΦΕΚ 47/ Α’) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
Του Π.Δ. 143/2010 (Φ.Ε.Κ. 236 /Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
Την υπ’ αριθ. 4 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 06.02.2015 (Φ.Ε.Κ. 24/Α’) «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας».
Την υπ’ αριθ. 129/2534/ 20.01.2010. (Φ.Ε.Κ. 108/Β’) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα».
Την υπ’ αριθ. 69277/09. 10.2015 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί ανάθεσης στο Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Ν. Δωδεκανήσου της άσκησης αρμοδιότητας εξέτασης των θεμάτων κρατικών οχημάτων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 8Γ παρ.2γ εδάφιο 2 του Π.Δ. 143/2010 και αφορούν στην-τοπική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Το υπ’ αριθ. 486/20.08.2015 έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου με το οποίο τα οχήματα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1194, ΚΗΥ 1197, ΚΗΥ 1198, ΚΗΥ 1218, ΚΗΥ 1219, ΚΗΥ 1220, ΚΗΗ 4715, ΚΗΗ 4716, ΚΗΥ 1264, ΚΗΗ 4721, ΡΚΑ 0950, ΡΚΑ 0949 και ΡΚΖ 0816 καταγράφηκαν στο Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Το υπ’ αριθ. 2/80824/ 28.08.2015 έγγραφο του Δήμου Ρόδου με το οποίο το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1177 καταγράφηκε στο Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Την υπ’ αριθ. 13/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου με την οποία διαθέτει για χρήση στο Δήμο Ρόδου για το έτος 2016 τα με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΥ 1194, ΚΗΥ 1197, ΚΗΥ 1198, ΚΗΥ 1218, ΚΗΥ 1219, ΚΗΥ 1220, ΚΗΗ 4715, ΚΗΗ 4716, ΚΗΥ 1264, ΚΗΗ 4721, ΡΚΑ 0950, ΡΚΑ 0949 και ΡΚΖ 0816 οχήματα .
Την υπ’ αριθ. 215/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ: 7734Ω1Ρ-ΘΡΚ), η οποία μας διαβιβάστηκε με το αριθ. 2/25694/ 06.04.2016 έγγραφο του Δήμου Ρόδου.
Την υπ’ αριθ. 09/2015 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 που δε εγκρίνει κατά το μέρος που αφορά την παραχώρηση κρατικών αυτοκινήτων στην ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε τη διάθεση για χρήση των με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1194, ΚΗΥ 1197, ΚΗΥ 1198, ΚΗΥ 1218, ΚΗΥ 1219, ΚΗΥ 1220, ΚΗΗ 4715, ΚΗΗ 4716, ΚΗΥ 1264, ΚΗΗ 4721, ΡΚΑ 0950, ΡΚΑ 0949 και ΡΚΖ 0816 υπηρεσιακών οχημάτων ιδιοκτησίας της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2016 στο Δήμο Ρόδου για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σύμφωνα με την περίπτωση στ. του άρθρου 13 της υπ’ αριθ. 129/2534/20.01.2010. (Φ.Ε.Κ. 108/Β’) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. Η περαιτέρω διάθεση για χρήση όλων των Κ.Υ. οχημάτων του Δήμου Ρόδου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ., δεν εμπίπτει στην περίπτωση του άρθρου 13 της με αριθ. πρωτ. 129/2534/20.01.2010 (Φ.Ε.Κ. 108/Β’) κοινή Υπουργική Απόφαση και δεν εγκρίνεται.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου