Ειδήσεις

Εχει κώλυμα εκλογιμότητας ο υποψήφιος σύμβουλος Στ. Δράκος

Εκτός εκλογικής μάχης στο Δήμο Ρόδου θα βρεθεί λόγω σαφέστατου κωλύματος εκλογιμότητας, που προβλέπει ο Καλλικράτης, ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη “Ροδίων Όραμα” κ. Στέφανος Δράκος.

Ο κ. Δράκος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ Mphil, Civil and Computational Engineering, Swansea University Mathematical finance, York University, δραστηριοποιείται επαγγελματικά, τα τελευταία χρόνια, όπως ο ίδιος δήλωσε με το βιογραφικό του, μεταξύ άλλων και στην κατασκευή έργων οδοποιίας και ειδικών θεμελιώσεων.

Σύμφωνα με τον Καλλικράτη δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας:

α. Όποιοι συνδέονται με το δήμο ή τα νομικά τους πρόσωπα, εκτός από τους συνδέσμους, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης δημοτικού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως.

β. Γενικοί Διευθυντές, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με το δήμο, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με το δήμο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης.
Αν δήμος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση που συμβάλλεται, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς του δήμου που μετέχουν στη διοίκηση δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και δημοτικών επιχειρήσεων.

Ο κ. Στέφανος Δράκος μετέχει ως διαχειριστής εκ της ιδιότητάς του ως εργολάβος δημοσίων έργων σε δύο εταιρείες που έχουν συμβληθεί με το Δήμο Ρόδου για την εκτέλεση δημοσίων έργων και σε ακόμη μια ως νομικός εκπρόσωπος.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Δράκος είναι διαχειριστής μαζί με τον πεθερό του κ. Βασίλειο Σταυριανό στην εταιρεία “Σταυριανού Παρασκευή και ΣΙΑ ΟΕ”, που φέρει το όνομα της συζύγου του και θυγατέρας του δεύτερου.

Η εταιρεία συστάθηκε την 11η Φεβρουαρίου 2008. Ως μέλη της στο καταστατικό φέρονται οι κ.κ. Στ. Δράκος, Παρ. Σταυριανού, Ευθ. Σταυριανού και Βασ. Σταυριανός.

Την 21η Απριλίου 2011 η εταιρεία, με τροποποίηση του καταστατικού της, εκχώρησε τη δυνατότητα στους δύο διαχειριστές της κ.κ. Στέφανο Δράκο και Βασίλη Σταυριανό να συμβάλλονται απευθείας με το δημόσιο με ξεχωριστή υπογραφή.

Η εταιρεία αυτή έχει αναλάβει κατόπιν διαγωνισμού από το Δήμο Ρόδου και έχει σε εξέλιξη εργολαβία προϋπολογισμού δαπάνης 105.140 ευρώ για την αποκατάσταση της βατότητας δημοσίου δρόμου στην περιοχή Λαουμάκι Κοσκινού, που επλήγη από τη θεομηνία του Ιανουαρίου του 2011.

Το γεγονός αυτό από μόνο του θέτει, με βάση τα ανωτέρω, εκτός της εκλογικής μάχης τον κ. Στέφανο Δράκο και σύμφωνα με νομικούς δεν θεραπεύεται ακόμη κι αν ο συγκεκριμένος διαχειριστής εκχωρήσει τα δικαιώματα του σε τρίτο αφού η οποιαδήποτε παραίτησή του θα έπρεπε να είχε γίνει τουλάχιστον πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ο κ. Δράκος μετέχει όμως και σε δεύτερη εταιρεία που αναλαμβάνει έργα του δημοσίου και έχει συμβληθεί στο παρελθόν με το Δήμο Ρόδου.
Πρόκειται για την εταιρεία «Βασίλης Σταυριανός – Στέφανος Δράκος ΟΕ» που συστάθηκε την 18η Ιουνίου 2007.

Η εταιρεία αυτή έχει εκτελέσει για το Δήμο Ρόδου το έργο της ύδρευσης στα Λάερμα και έργο αποκατάστασης ερείσματος.
Η αποπληρωμή του τελευταίου έργου ήταν μάλιστα περιπετειώδης για την εταιρεία που αναγκάστηκε να εκδώσει σε βάρος του Δήμου Ρόδου διαταγή πληρωμής.

Την 15η Απριλίου 2013 είχε ληφθεί μάλιστα απόφαση από την οικονομική επιτροπή για την άσκηση ανακοπής κατά της συγκεκριμένης ομόρρυθμης εταιρείας και κατά της υπ΄ αριθμό 289/2013 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και της κάτωθι αυτής από 8-4-2012 επιταγής προς εκτέλεση που κοινοποιήθηκε στο Δήμο την 12-04-2013 δια του δικαστικού επιμελητή Μελλίνη Στεφ. Μιχαήλ.

Η διαταγή πληρωμής είχε ασκηθεί με βάση την από 23-8-2010 εργολαβική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας του κ. Δράκου και του πρώην Δήμου Ιαλυσού για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση Ερεισμάτων» συνολικού προϋπολογισμού 32.543,19 ευρώ και το υπ΄ αριθμό 26/28-12-2011 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που εξέδωσε η εταιρεία με την οποία επιτάσσει το δήμο να καταβάλει για επιδικασθέν κεφάλαιο 27.585,39 €, για τόκους του ποσού του κεφαλαίου από την επόμενη της ημερομηνίας πληρωμής του τιμολογίου ήτοι 3.244,74 €, για δαπάνη που επιδικάσθηκε για έκδοση διαταγής πληρωμής 275 € κ.α.

Προβλήματα υπήρξαν και με την πληρωμή του πρώτου έργου και η οικονομική επιτροπή σε άλλη συνεδρίαση της την 27η Αυγούστου του 2012 είχε λάβει απόφαση για την αποδοχή αίτησης συμβιβασμού της εταιρείας «Σταυριανός Β. – Δράκος Στεφ. & Σια Ο.Ε.», και αφορά έργο που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «Θησέας».

Το έργο, όπως είχε αναφερθεί στη συνεδρίαση, είναι «ημιτελές, γεγονός που ταλαιπωρεί την τοπική κοινωνία αφού η μη ολοκλήρωση των τεχνικών παρεμβάσεων απειλεί και την ασφαλή διακίνηση των κατοίκων. Χρήζει να εξεταστεί ως κατεπείγον, για να παραπεμφθεί διαδοχικά και με θετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω ποσού, ώστε να δοθεί ικανός χρόνος στη Δ/νση Οικονομικών και στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου, να συντάξουν σχετικές εισηγήσεις – γνωμοδοτήσεις προς αυτό και να μην χαθούν, εν κατακλείδι, οι προθεσμίες που τίθενται για την απορρόφηση της χρηματοδότησης του έργου: «Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Λαέρμων».

Ο κ. Στέφανος Δράκος συμμετέχει ως νόμιμος εκπρόσωπος και στην εργοληπτική εταιρεία “Βασίλης Σταυριανός και ΣΙΑ ΕΕ”, δυνάμει τροποποιήσεως του καταστατικού της, την 24η Ιανουαρίου 2006. Νόμιμος εκπρόσωπος της ίδια εταιρείας είναι σύμφωνα με άλλη τροποποίηση στο καταστατικό της, την 6η Αυγούστου 2007 και η σύζυγός του.

Η εταιρεία αυτή έχει συμβληθεί σε έργα με το Δήμο Ρόδου με πρόσφατο αυτό της αποκατάστασης του δρόμου προς τα Κολύμπια, προϋπολογισμού δαπάνης 70.000 ευρώ.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου