Πρωτοβουλίες και μέτρα για την εξαγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση στη Ρόδο δεσμεύεται, σε απάντησή της, σε ερώτηση του βουλευτή κ. Μάνου Κόνσολα για την διασφάλιση επάρκειας νερού στη Ρόδο, η αναπληρώτρια διευθύντρια της Διεύθυνσης Εργων Υδρευσης Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων του Υπουργείου Υποδομών κ. Βασιλική Τούρτα.
Ο υπουργός κ. Χ. Σπίρτζης, παρέπεμψε συγκεκριμένα την ερώτηση του κ. Κόνσολα, προς απάντηση στην ως άνω υπηρεσία.
Ρώτησε μεταξύ άλλων ο Δωδεκανήσιος βουλευτής, εάν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων ξηρασίας και λειψυδρίας στη Ρόδο και ιδιαίτερα στις νοτιοανατολικές και βορειοδυτικές περιοχές, αν εξετάζει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης, σε συνδυασμό με το φράγμα Γαδουρά, κι αν θα συνδράμει η Κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Στην απάντηση που έλαβε αναφέρονται τα εξής:
ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ’ αρ. πρωτ. 5375/4-5-2017 Ερώτηση περί διαμόρφωσης Στρατηγικού Σχεδίου Διαχείρισης για την κάλυψη των αναγκών σε νερό της Ρόδου.
ΣΧΕΤ: 1. Το υπ’ αρ. πρωτ. Β – 1303/5-5-2017 έγγραφό σας.
2. Η υπ’ αρ. πρωτ. 5375/4-5-2017 Ερώτηση του Βουλευτή Ν. Δωδεκανήσου κου Μάνου Κονσόλα.
3. Η υπ’ αρ. πρωτ. 3850/2-3-2017 Ερώτηση του Βουλευτή Ν. Δωδεκανήσου κου Μάνου Κόνσολα.
Σε απάντηση του (1) σχετικού εγγράφου σας, που κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας και αναφέρεται στη (2) σχετική Ερώτηση του Βουλευτή Ν. Δωδεκανήσου κου Μάνου Κόνσολα, και όπως σας είχαμε ενημερώσει με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 448/31-3-2017 απάντησή μας στην (3) σχετική Ερώτηση του ιδίου Βουλευτή, οι ενέργειες της Υπηρεσίας μας, όσον αφορά στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη νήσο Ρόδο περιλαμβάνουν συνοπτικά:
1. Την εκπόνηση μελέτης επέκτασης των κατασκευασμένων έργων ύδρευσης Α’ φάσης από το φράγμα Γαδουρά, με αντικείμενο την κατασκευή έργων ύδρευσης Β’ φάσης, τα οποία αφορούν στην υδροδότηση τουριστικά αναπτυσσόμενων περιοχών που εκτείνονται παράλληλα και κατά μήκος, περίπου, της ανατολικής ακτής της νήσου Ρόδου, νοτιότερα από τη Λίνδο μέχρι και τη Λαχανιά, καθώς και κατά μήκος της βόρειας και δυτικής ακτής από την Ιαλυσό μέχρι τα Καλαβάρδα. Η εν λόγω μελέτη έχει ολοκληρωθεί και διατεθεί με σχετική Απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ. στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία είναι πλέον αρμόδια για την υλοποίηση των υπόψη έργων (υπ’ αρ. πρωτ. 198/14-3-2017, ΑΔΑ: Ψ7ΙΩ465ΧΘΞ-ΛΑΕ.
2. Την προώθηση των δεουσών προκαταρκτικών ενεργειών ανάθεσης σύμβασης με εκτιμώμενο προϋπολογισμό €800,000 περίπου και αντικείμενο το σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων και δράσεων ορθολογικής διαχείρισης των υφιστάμενων υδατικών πόρων των νήσων Αιγαίου (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Ρόδος), με τελικό σκοπό την αντιμετώπιση και εξάλειψη των φαινομένου λειψυδρίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του αντίστοιχου Υδατικού Διαμερίσματος, οι οποίες απορρέουν από την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία και πρακτική. Επισημαίνεται ότι το είδος, το μέγεθος (διαστασιολόγηση, κόστος κατασκευής/λειτουργίας/συντήρησης) και η χωροθέτηση των έργων που θα προταθούν προς κατασκευή στη νήσο Ρόδο θα καθοριστούν κατά την υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης και θα οριστικοποιηθούν μέχρι την ολοκλήρωσή της.
Υπογραμμίζεται ότι, ειδικά όσον αφορά στα έργα Β’ φάσης για την ύδρευση της νήσου Ρόδου, έχει ληφθεί υπόψη η ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών του πληθυσμού σε βάθος χρόνου (μέχρι το έτος στόχο 2039). Για το σκοπό αυτό έχουν καθορισθεί μέγιστες τιμές αιχμών βάσει μελλοντικής δυναμικότητας των Ε.Ε.Ν, 120.000 m3/ημέρα, οι οποίες μπορούν να αυξηθούν κατά 10-15%. Επιπλέον, κατά την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης έχουν εφαρμοσθεί οι αναγνωρισμένες διεθνώς αρχές της αειφορικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, οι οποίες πρεσβεύουν προτεραιότητα στην εξοικονόμηση και στην ορθολογική χρήση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού του νησιού, με χρήση υλικών και εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας που είναι διαθέσιμα στην εγχώρια αγορά και συνδυάζουν την υψηλή αποτελεσματικότητα με το μειωμένο κόστος κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης των έργων.
Σε γενικές γραμμές, βασικό άξονα όλων των ενεργειών της Υπηρεσίας μας αποτελεί διαχρονικά η διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, όπως αυτή έχει θεσμοθετηθεί σε επίπεδο Ε.Ε., με την ενσωμάτωση ισχυρής περιβαλλοντικής διάστασης στη μελέτη και κατασκευή των έργων ύδρευσης αρμοδιότητας του οικείου Υπουργείου. Σε αυτά τα πλαίσια δίνεται προτεραιότητα στο σχεδιασμό φραγμάτων έναντι αφαλατώσεων, δεδομένου ότι τα πρώτα επιτυγχάνουν αποτελεσματικότερα βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των υδατικών πόρων της εκάστοτε εξυπηρετούμενης περιοχής, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του Περιβάλλοντος και το μετριασμό ενδεχόμενων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω της μειωμένης -κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών-αερίων του -θερμοκηπίου. Επιπλέον, οι αφαλατώσεις μειονεκτούν έναντι των φραγμάτων διότι, ως ιδιαίτερα ενεργοβόρες, είναι και ανάλογα κοστοβόρες, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα (ιδιαίτερα εκεί όπου απορρίπτεται η άλμη), ενώ και η λειτουργία τους προκαλεί έντονη ηχορύπανση.
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, σε διαρκή συνεργασία με τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς, η Υπηρεσία μας εστιάζει σταθερά στην ανάσχεση της υποβάθμισης των επιφανειακών και των υπόγειων νερών και στη διασφάλιση της επάρκειας των διαθέσιμων υδατικών αποθεμάτων στο μέλλον, μέσω της ανάπτυξης και ενίσχυσης κατάλληλα σχεδιασμένων υποδομών εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής νερού για ανθρώπινη κατανάλωση. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ο σχεδιασμός έργων υψηλού ποιοτικού επιπέδου και μεγάλης διάρκειας ζωής, τα οποία παρέχουν επαρκείς ποσότητες, νερού καλής ποιότητας σε άνυδρες και ευάλωτες περιοχές του ελλαδικού χώρου, στηρίζοντας την κοινωνική και οικονομική τους ανάπτυξη.
Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δ.Ε.Υ.Α.Ε.Λ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΡΤΑ
Πολιτικός Μηχανικός
με Α’ βαθμό

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ