Από την 10η Οκτωβρίου 2017 εκκρεμεί ενώπιον της 7μελούς συνθέσεως του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας η έκδοση απόφασης επί της από 8 Δεκεμβρίου 2013 αίτησης ακυρώσεως της απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.
Με την υπ’ αρίθμ. 1888/2017 απόφαση της πενταμελούς σύνθεσης του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας η υπόθεση παραπέμφθηκε, στην 7μελή σύνθεση για οριστική κρίση, λόγω σπουδαιότητας των νομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζονται.
Αναλυτικότερα, η 5μελής σύνθεση, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Νικόλαο Μαρκουλάκη και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ηλία Μάζο, απέρριψε ως αβάσιμους και αόριστους όλους του ισχυρισμούς της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.
Η αίτηση ακύρωσης ασκήθηκε από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου και τους κ.κ. Γ. Φρόνα, Κ. Κωσταρίδη, Π. Χατζημανώλη, Ν. Παπασταματίου, Ι. Παπαβασιλείου, Ι. Χατζηλαζάρου, Ε. Πολιά, Ε. Μουζουράκη και Ι. Διαμαντή, που εκπροσωπήθηκαν στην διαδικασία από τους δικηγόρους κ.κ. Μ. Μπετενιώτη και Ν. Κωνσταντόπουλο.
Το δικαστήριο απασχόλησε και στην δίκη ακολούθησε το ό,τι από το 2011 η Συνεταιριστική Τράπεζα παρουσίασε πρόβλημα κεφαλαιακής επάρκειας, οφειλόμενο, στην επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου της αλλά και στο ό,τι είχε κληθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την αποκατάσταση του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειάς της, στα ελάχιστα αποδεκτά όρια.
Η πενταμελής σύνθεση είχε κρίνει συνοπτικά ότι με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία της 30.9.2013 και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανεπάρκεια των λογιστικών προβλέψεων πριν από την επαναταξινόμηση μέρους των ρυθμισθεισών απαιτήσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο Δείκτης Κυρίων Στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της Συνεταιριστικής ανήρχετο σε 7,43% και, συνεπώς, το ποσό των 5,3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο συγκεντρώθηκε με την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου, θα αρκούσε για την διαμόρφωση του εν λόγω δείκτη σε ποσοστό ανώτερο του ορίου του 9% (και συγκεκριμένα 9,6%, κατά τα αναφερόμενα στην Α.Π. 280/941/16.3.2017 συμπληρωματική έκθεση απόψεων της Τράπεζας της Ελλάδος προς το Συμβούλιο της Επικρατείας).
Η 5μελής σύνθεση απέρριψε εξάλλου ως αβάσιμες τις σχετικές με την άσκηση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης αιτιάσεις των αιτούντων και είχε κρίνει ότι η Εποπτική Αρχή προέβη – κατ’ ενάσκηση της αρμοδιότητας αναπροσαρμογής των ποσών προβλέψεων έναντι απαιτήσεων από πιστοδοτήσεις, που χορηγείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στην επαναταξινόμηση του εξετασθέντος δείγματος των πιστούχων στις κατηγορίες που είχαν ενταχθεί από την Συνεταιριστική Τράπεζα στις 30.6.2013 (ήτοι σε οριστική καθυστέρηση ή σε καθυστέρηση πέραν της τριετίας), με εξαίρεση τρεις πιστούχους που ταξινομήθηκαν στην κατηγορία των απαιτήσεων έναντι επιχειρήσεων με αρνητική καθαρή θέση, καθώς είτε εμφάνιζαν αρνητική καθαρή λογιστική θέση είτε ευρίσκοντο σε καθεστώς πτώχευσης. Οι αιτούντες αντέτειναν στο δικαστήριο ότι τα ανωτέρω προέκυψαν ως απόκοτος της οικονομικής κρίσης και της πολιτικής αβεβαιότητας και ότι η κατάσταση αυτή ήταν κοινή σε όλες τις τράπεζες τονίζοντας μάλιστα ότι ενώ οι καταθέσεις μεταφέρθηκαν στην Alpha Τράπεζα για να διασωθούν, η συστημική αυτή τράπεζα κατά το χρόνο της μεταφοράς των καταθέσεων της Συνεταιριστικής ήταν υποκεφαλαιοποιημένη και ουσιαστικά βοηθήθηκε από τα κεφάλαια που εισέρρευσαν.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ