Τοπικές Ειδήσεις

Αγωγή από αδικοπραξία της «Ενεργειακής ΑΕ» κατά του Χαράλαμπου Κόκκινου

Ενώπιον του Mονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία προσέφυγε χθες η εταιρεία «Ενεργειακή ΑΕ» εις βάρος του πρώην χωρικού αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, πρώην προέδρου της και επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης Νοτίου Αιγαίου «Πνοή Δημιουργίας Νοτίου Αιγαίου» κ. Χαράλαμπου Κόκκινου.
Με την αγωγή της ζητά να υποχρεωθεί ο κ. Κόκκινος να καταβάλει στην εταιρεία το ποσό των 18.183,23 € για την αποκατάσταση της θετικής ζημίας, που υπέστη, άλλως και όλως επικουρικώς να υποχρεωθεί να καταβάλει το ανωτέρω ποσό με βάση τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού καθώς κατέστη πλουσιότερος κατά την αξία αυτού λόγω παράνομης αιτίας με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως.
Επιπλέον ζητά να υποχρεωθεί ο κ. Κόκκινος, να της καταβάλει το ποσό των 50.000 € ως χρηματική αποκατάσταση της ηθικής βλάβης, που υπέστη από την τρώση της φήμης και αξιοπιστίας της εταιρίας, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως.
Ζητά ακόμη να υποχρεωθεί ο κ. Κόκκινος να επιστρέψει το σύνολο του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του οποίου η χρήση του είχε παραχωρηθεί από την εταιρεία, άλλως να καταβάλει την αξία αυτού η οποία ανέρχεται στο ποσό των 915,54 €.
Ζητείται ακόμη να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να απειληθεί προσωπική κράτηση του εναγόμενου εως ένα έτος, ως μέσο εκτέλεσης της απόφασης που θα εκδοθεί.
Σύμφωνα με την αγωγή ο κ. Κόκκινος διετέλεσε κατά το έτος 2014 και μέχρι την 16/10/2014 μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Ακολούθως, από 16/10/2014 διετέλεσε πρόεδρος αυτής έως και τον Σεπτέμβριο του έτους 2015.
Οπως υποστηρίζει η εταιρεία κατά το διάστημα από 7 Απριλίου 2014 έως και 16 Ιουλίου 2015 πραγματοποίησε, κάνοντας χρήση της ως άνω ιδιότητάς του, αρχικά ως μέλος του δ.σ και κατόπιν ως πρόεδρος, σημαντικό αριθμό ταξιδιών, τις δαπάνες των οποίων υπέβαλε και εισέπραξε από αυτήν.
Στο ίδιο ως άνω διάστημα ο εναγόμενος με την ιδιότητά του ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πραγματοποίησε επίσης σημαντικό αριθμό ταξιδιών, τις δαπάνες των οποίων υπέβαλε και εισέπραξε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Τέλος από τις 12 Οκτωβρίου 2014 ο εναγόμενος διετέλεσε πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και πραγματοποίησε ταξίδια, τις δαπάνες των οποίων εισέπραξε από τον ανωτέρω φορέα.
Οπως διατείνεται η εταιρεία λόγω της συνεχούς απουσίας του εναγόμενου από την θέση του ως αντιπεριφερειάρχη ξεκίνησε έρευνα από την περιφερειακή αρχή προκειμένου να διακριβωθεί εάν τα συγκεκριμένα ταξίδια πράγματι πραγματοποιούνταν. Η διερεύνηση κάλυψε το χρονικό διάστημα από την αρχή του έτους 2014 έως και τον Σεπτέμβριο του έτους 2015 και αφορούσαν τόσο την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όσο και την Εταιρεία, στην οποία η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτελεί τον κύριο μέτοχο.
Από την ως άνω έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την αγωγή ότι:
-Για καμία από τις μετακινήσεις που είχε πραγματοποιήσει κατά τον παραπάνω χρόνο ο εναγόμενος υπήρχε σχετική απόφαση από την εταιρεία.
-Οι εγκρίσεις των δαπανών των σχετικών μετακινήσεων πραγματοποιήθηκαν σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. κατά τις οποίες δεν υπήρχε η απαραίτητη κατά νόμο απαρτία του οργάνου για την λήψη αποφάσεων.
-Εισέπραξε από την εταιρεία δαπάνες ταξιδιών που είχαν καταβληθεί σ’ αυτόν παράλληλα και από τους άλλους δύο δημόσιους φορείς στους οποίους υπαγόταν (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος).
-Είχε υποβάλει προς είσπραξη τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για τις εν λόγω αεροπορικές μετακινήσεις καίτοι στην πραγματικότητα δεν είχε επιβιβαστεί στις πτήσεις.
-Κατά τα έτη 2014-2015 είχε υπερβεί κατά πολύ το οριζόμενο από τον νόμο ετήσιο όριο των 60 ημερών που έχει θεσπιστεί σχετικά με τις μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων.
Στην αγωγή υποστηρίζεται ότι κατά το έτος 2014 ο εναγόμενος πραγματοποίησε εκτός έδρας μετακινήσεις που αντιστοιχούσαν συνολικά σε 79 ημέρες, υπερβαίνοντας το νόμιμο ανώτατο όριο κατά 19 ημέρες. Η συνολική ζημία από τις δαπάνες των οποίων ανήλθε στο ποσό των 6.747,73€ με το παράνομο αυτών να συνίσταται στο γεγονός ότι για καμία εξ αυτών των δαπανών δεν υπήρχε ούτε απόφαση περί των μετακινήσεων από το Δ.Σ της εταιρίας ούτε και νόμιμη έγκριση των δαπανών από αυτό.
Εκ του ανωτέρω συνολικού αυτού ποσού η επιμέρους ζημία την οποία υποστηρίζει ότι υπέστη η εταιρεία, ανήλθε στο ποσό των 1.519,93 €.
Για τις δαπάνες των δεκαεννέα υπερβαινουσών ημερών συρρέει, όπως τονίζεται, πέραν της μη εγκρίσεώς τους από το Δ.Σ της εταιρείας και δεύτερος λόγος παρανομίας αυτών, το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες μετακινήσεις υπερβαίνουν το εκ του νόμου ορισθέν όριο των 60 ημερών ετησίως, το οποίο και αποτελεί τον μέγιστο αριθμό εκτός έδρας μετακινήσεων που δύναται να πραγματοποιήσει ένας δημόσιος υπάλληλος.
Παράλληλα, όπως υποστηρίζεται, για 9 εκ των μετακινήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2014, η συνολική ζημία από τις δαπάνες των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 719,24€ διαπιστώθηκε ότι ο εναγόμενος είτε είχε υποβάλει τα απαραίτητα προς πληρωμή δικαιολογητικά παρότι δεν είχε πραγματοποιήσει – δεν είχε επιβιβαστεί στις συγκεκριμένες πτήσεις της αεροπορικής εταιρείας AEGEAN είτε είχε μεν επιβιβαστεί, αλλά είχε υποβάλει τα ίδια δικαιολογητικά εισπράττοντας την αξία των εισιτηρίων και από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (της οποίας ήταν πρόεδρος) ή και απευθείας από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αφού ήταν παράλληλα και χωρικός αντιπεριφερειάρχης.
Επισημαίνεται δε ότι για τις δαπάνες συντρέχει και δεύτερος λόγος παρανομίας το γεγονός ότι αποτέλεσαν προϊόν απάτης κατ’ εξακολούθηση για την οποία ο εναγόμενος έχει ήδη καταδικαστεί σε 7 μήνες φυλάκιση δυνάμει αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Επιπλέον γίνεται μνεία σε 20 ακόμη ταξίδια αξίας 2.509,88€ για τα οποία όπως υποστηρίζεται, διαπιστώθηκε ότι ο εναγόμενος είτε είχε υποβάλει τα απαραίτητα προς πληρωμή δικαιολογητικά παρότι δεν είχε επιβιβαστεί στις συγκεκριμένες πτήσεις είτε μεν είχε επιβιβαστεί αλλά είχε υποβάλει τα ίδια δικαιολογητικά εισπράττοντας την αξία των εισιτηρίων και από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος ή και απευθείας από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Στην αγωγή γίνεται ειδική μνεία στο ό,τι η πλειονότητα των δαπανών των μετακινήσεων που πραγματοποίησε ο εναγόμενος «εγκρίθηκαν» σε μόλις τρεις συνεδριάσεις της εταιρείας με τα πρακτικά των συγκεκριμένων συνεδριάσεων να μην έχουν υπογραφεί από όλα τα μέλη τα οποία φέρεται πως παραστάθηκαν.
Κατά το χρονικό διάστημα της θητείας του (είτε με υπό την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ είτε με την ιδιότητα του προέδρου) στην εταιρεία, στον εναγόμενο, όπως τονίζεται, είχε παραχωρηθεί η χρήση (δυνάμει συμβάσεως χρησιδανείου) συγκεκριμένων ηλεκτρονικών συσκευών που ανήκουν κατά κυριότητα στην εταιρία, προκειμένου να υποβοηθηθεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και τα οποία έως σήμερα δεν έχουν επιστραφεί.
Την υπόθεση χειρίζονται οι δικηγόροι κκ. Δημήτρης Βερβέρης και Ελλη Βελιάδη.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου