Ρεπορτάζ

Eρχονται τα «e -ΚΕΠ» στο Δήμο Pόδου – Eγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού

Στην καινοτόμο εφαρμογή του «e ΚΕΠ», με την αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών… self service που θα λειτουργούν όλο το 24ωρο, προχωρά άμεσα ο Δήμος της Ρόδου, καθώς εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια των ηλεκτρονικών σταθμών (ΑΤΜ) και άμεσα θα βγει στον αέρα.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 198.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 160.000,00€). Η διάρκεια για τη σύμβαση ορίζεται μέχρι 16 μήνες μετά την υπογραφή της.
Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου θα πρέπει ο ανάδοχος να έχει έδρα στη Ρόδο ή να διαθέτει τοπικό αντιπρόσωπο με έδρα τη Ρόδο και εμπειρία άνω των 3 χρόνων στην υποστήριξη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική» τα ΑΤΜ θα εγκατασταθούν πιλοτικά στην πόλη της Ρόδου σε σημεία που επιλεγούν με κριτήριο την εύκολη πρόσβαση των πολιτών και στη συνέχεια το πρόγραμμα θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες με την εγκατάσταση ενός ΑΤΜ σε κάθε ενότητα.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε ένα πεντάμηνο και τα νέα ΑΤΜ θα εγκατασταθούν μέχρι τον Απρίλιο του 2019, προσφέροντας μια σειρά από υπηρεσίες στους δημότες για τις οποίες σήμερα είναι υποχρεωμένοι να τρέχουν από γραφείο σε γραφείο.
Το απαραίτητο λογισμικό για την λειτουργία των ηλεκτρονικών σταθμών αυτόματης εξυπηρέτησης πολιτών, οικονομικών και διοικητικών συναλλαγών αναλύεται ως εξής:
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – WEB APIs
Για τη διασύνδεση του e-ΚΕΠ με υπάρχοντα συστήματα του Δήμου θα πρέπει να αναπτυχθούν αντίστοιχες διαδικτυακές υπηρεσίες με χρήση ανοιχτών προτύπων και χρήση εργαλείων ανοιχτού κώδικα (open source), ώστε να μην απαιτείται επιπλέον αγορά λογισμικού για να εγκατασταθεί και να μπορεί να τροποποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες θα πρέπει να μπορούν να εγκατασταθούν είτε σε φυσικούς είτε σε εικονικούς εξυπηρετητές σε οποιοδήποτε σύγχρονο λειτουργικό σύστημα Linux και Windows.
Οι διαδικτυακές υπηρεσίες θα πρέπει να καλύπτουν την επικοινωνία με το υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και με το υπάρχον σύστημα οικονομικής διαχείρισης, όπως και με τα υποσυστήματα διαχείρισης κλήσεων ΚΟΚ και τέλος επί των ακαθαρίστων.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
Το σύστημα «Ταυτοποίησης Χρηστών» φροντίζει για την αυθεντικοποίηση των χρηστών, ελέγχει την πρόσβαση στην πληροφορία. Έτσι ο κάθε οφειλέτης θα μπορεί απλά να εγγραφεί στις υπηρεσίες που θα προσφέρει το e-ΚΕΠ και η διαδικτυακή πύλη του Δήμου και να ταυτοποιηθεί με τα στοιχεία του taxisnet, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να κατατεθούν αυτοπροσώπως στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του Πολίτη στο Δήμο.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ
Το συνολικό λογισμικό της λύσης αυτόματης εξυπηρέτησης πολιτών διακρίνεται στα εξής τμήματα και θα πρέπει να διατίθεται σε πολυγλωσσικό περιβάλλον:
Άμεση παράδοση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει το λογισμικό, το οποίο θα επιτρέπει την διεπαφή του χρήστη (δημότη) με το Ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (e-KEΠ) έτσι ώστε αυτός:
-Να αναγνωριστεί και ταυτοποιηθεί ως αποδεκτός χρήστης μέσω την Πλατφόρμας Ταυτοποίησης Πολιτών του Δήμου
-Να επιλέξει ποιο πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιθυμεί να παραλάβει από τα διαθέσιμα για αυτόν (αφού το λογισμικό θα είναι σε διασύνδεση με το υπάρχον back office σύστημα/συστήματα του Δήμου)
-Το e-ΚΕΠ να επικοινωνήσει με τον υπάρχον σύστημα της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του Δήμου, να πρωτοκολληθεί η αίτηση του πολίτη και να χρεωθεί στις αρμόδιες διευθύνσεις
-Το e-ΚΕΠ να εκτυπώσει και να παραδώσει το φυσικό έντυπο κατάλληλα σφραγισμένο και να ενημερώσει αντίστοιχα το σύστημα της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του Δήμου για την επιτυχή παράδοση
-Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν παραλάβει το έγγραφό του, να δοθεί εντολή στον κατάλληλο μηχανισμό του εξοπλισμού, να παρακρατήσει το έγγραφο ώστε να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα του δημότη
-Στη σχεδίασή θα πρέπει να περιλαμβάνεται η υποστήριξη όλων των πιθανών τρόπων ανάγνωσης των στοιχείων ταυτοποίησης όπως:
-Πληκτρολόγηση αναγνωριστικών (Username και Password), όπως και δυνατότητα εγγραφής
-Αναγνώριση έξυπνης κάρτας σε συνδυασμό με PIN
Ως προς το πλήθος των πιστοποιητικών που θα μπορούν να εκτυπωθούν, δε θα πρέπει να υπάρχει κανένας περιορισμός από την πλευρά του λογισμικού καθώς δυναμικά, μέσω διασύνδεσης με το back office του Δήμου θα υποστηρίζονται όσες επιλογές επιτρέπεται από αυτό για τον κάθε δημότη.
Πληρωμές τελών/βεβαιωμένων οφειλών
Το λογισμικό θα προσφέρει τη δυνατότητα στους πολίτες να πληρώνουν τις οφειλές τους προς τον Δήμο, μέσω κάρτας (χρεωστική/πιστωτική/prepaid).
Η αναγνώριση των οφειλών του δημότη θα γίνεται με δύο τρόπους:
-Μέσω πληκτρολόγησης του ονόματος χρήστη και του κωδικού. Σε αυτήν την περίπτωση πραγματοποιείται πιστοποίηση και μέσω επικοινωνίας με το σύστημα της οικονομικής διαχείρισης αναγνώριση του οφειλέτη. Στη συνέχεια το e-ΚΕΠ προβάλλει όλες τις βεβαιωμένες οφειλές, τις οποίες μπορεί ο πολίτης να επιλέξει και να εξοφλήσει μέσω χρεωστικής / πιστωτικής / prepaid κάρτας.
-Επίσης, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής χωρίς πιστοποίηση χρηστών με την σάρωση κωδικών πληρωμής σε μορφή barcode που αναγράφονται πάνω στα ειδοποιητήρια. Όπως και η δυνατότητα εισαγωγής του κωδικού πληρωμής, o οποίος θα επαληθεύεται με το back office σύστημα του Δήμου. Το ποσό του ειδοποιητηρίου θα αναγράφεται στην οθόνη και ο πολίτης και έχει τη δυνατότητα να το εξοφλήσει μέσω χρεωστικής / πιστωτικής / prepaid κάρτας.
-Κλήσεις ΚΟΚ: ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει σε μια φόρμα όλα τα απαραίτητα στοιχεία μιας κλήσης ΚΟΚ, όπως Ημ/νία παράβασης, Ποσό, Αριθμός Κυκλοφορίας και Αριθμός Κλήσης. Στην περίπτωση που ο χρήστης είναι πιστοποιημένος και η κλήση είναι ήδη καταχωρημένη στο κεντρικό σύστημα του Δήμου, τα στοιχεία αυτά θα συμπληρώνονται αυτόματα. Η διαδικασία της εξόφλησης παραμένει η ίδια.
-Τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων: ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει σε μια φόρμα τα ακαθάριστα έσοδα που βαρύνουν την επιχείρηση του που υπόκειται στο συγκεκριμένο τέλος. Η διαδικτυακή εφαρμογή θα υπολογίζει αυτόματα το αναλογούν τέλος και τυχόν πρόστιμο, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία υποχρεωτικής δήλωσης. Για τη διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη η επισύναψη της περιοδικής δήλωσης ως ηλεκτρονικό αρχείο. Η εφαρμογή του οργανισμού της διαχείρισης των επιχειρήσεων ενημερώνεται αυτόματα. Η συγκεκριμένη υπηρεσία διατίθεται μόνο σε εγγεγραμμένους και πιστοποιημένους χρήστες.
Για τη διεκπεραίωση της πληρωμής, απαιτείται συνεργασία με εγκατεστημένο πιστοποιημένο λογισμικό τραπεζικών πληρωμών το οποίο και αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής. To EMV application θα καθοριστεί μετά την απόφαση του Δήμου σχετικά με τον τραπεζικό οργανισμό με τον οποίο θα συνεργαστεί (καθώς το EMV application θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο με την επιλεγμένη τράπεζα). Με την επιβεβαίωση της πληρωμής το λογισμικό θα δίνει εντολή εκτύπωσης απόδειξης είσπραξης.
Από πλευράς Δήμου, για την ενεργοποίηση αποδοχής πληρωμών μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, απαιτείται η σύναψη σύμβασης εκκαθάρισης συναλλαγών με Τράπεζα επιλογής του.
Εγγύηση
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα χρόνο καλής εκτέλεσης. Όταν παρέλθει η περίοδος αυτή, ο Δήμος Ρόδου θα συνάψει σύμβαση συντήρησης με τον ανάδοχο για τη συντήρηση του.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου