Ειδήσεις

Νησιωτική Ανατροπή: ανακοίνωση σχετικά με την 2η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

“Η Άννα Μαυρουδή, Περιφερειακή Σύμβουλος Κυκλάδων, συμμετείχε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου που πραγματοποιήθηκε στη Σύρο σε τηλεδιάσκεψη με την Ρόδο, όπου και συζητήθηκαν 33 θέματα ημερησίας διατάξεως και 4 εκτός ημερησίας.

Θέματα Συμβάσεων Τεχνικών Συμβούλων

Αιχμή της συνεδρίασης αποτέλεσαν τα θέματα 27 και 28, δηλαδή οι εγκρίσεις προκήρυξης ανοικτών διαγωνισμών για Τεχνικό Σύμβουλο για τον έλεγχο του Τεχνικού Προγράµµατος της ΠΝΑΙ µε αντικείμενο ελέγχου το διοικητικό, φυσικό και οικονοµικό αντικείμενο ανά έργο και για Τεχνικό Σύμβουλο για τη Στρατηγική Επικοινωνίας Τουριστικής Προβολής της ΠΝΑΙ για το έτος 2015, 130.000 και 60.000 ευρώ αντίστοιχα, τα οποία και καταψηφίσαμε.

Πρόκειται για μια παραδοχή της κατάρρευσης της λειτουργίας της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, καθώς αναγνωρίζεται ότι λόγω α. της διαρκούς αλλαγής νομοθετικού πλαισίου χωρίς την απαραίτητη επιμόρφωση του προσωπικού, β. των μνημονιακών επιταγών, τις συνέπειες των οποίων καλούνται να επωμιστούν οι εργαζόμενοι και οι πολίτες σε όλα τα πεδία, γ. της τραγικής υποστελέχωσης των υπηρεσιών, και δ. της προσφάτως ψηφισθείσας κυβερνητικής τροπολογίας για την μετακύλιση των προστίμων σε περίπτωση παραβίασης κοινοτικών κανονισμών στους Δήμους και στις περιφέρειες -όταν αυτά λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό και συρρικνωμένους πόρους- δημιουργείται ένα ασφυκτικό πλαίσιο και οι υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης οδηγούνται στην υποβάθμιση και στην σταδιακή απαξίωση.

Είναι φανερό ότι η απώλεια τεχνογνωσίας από την περιφέρεια συμβάλλει στην σταδιακή υποκατάσταση των υπηρεσιών και στην έμμεση ιδιωτικοποίησή τους. Αντί να διεκδικήσει η περιφερειακή αρχή προσλήψεις, επιμόρφωση και την απόσυρση της τροπολογίας, προσφεύγει σε εμβαλωματικές λύσεις αμφιβόλου αποτελεσματικότητας και δαπάνης για τον φορολογούμενο πολίτη.

Θέματα Τουριστικής Προβολής

Ειδικότερα, για το θέμα του Τεχνικού Συμβούλου για την Στρατηγική Επικοινωνίας Τουριστικής Προβολής, επισημάναμε ότι πολλά σημεία της περιγραφής οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι μια αναποτελεσματική ως προς τη στοχοθεσία θέση Τεχνικού Συμβούλου, διατυπώνοντας, ανάμεσα σε άλλα, τις ακόλουθες ενστάσεις και παρατηρήσεις:

1. Δεν νοείται στρατηγική χωρίς ορίζοντα τουλάχιστον 3ετίας. Η «Στρατηγική για το 2015» είναι κενή περιεχομένου καθώς έχουν ήδη έχουν κλείσει. Η ομάδα-στόχου δεν μπορεί να είναι μόνο οι μεμονωμένοι τουρίστες με κόστος μάλιστα 60.000ευρώ.

2. Είναι ασαφές ποιες είναι οι έρευνες και οι μελέτες που αναφέρονται ότι θα χρησιμοποιηθούν.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι το βασικό ερώτημα του ποιος θα καθορίσει τις προδιαγραφές και τους όρους του διαγωνισμού έμεινε αναπάντητο.

Σε συνδυασμό με το 30ο θέμα της έγκρισης «∆ράσεων Προγράμµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», για το οποίο δεν υπήρχε εισήγηση της υπηρεσίας, μόνο της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχη, είναι φανερή η έλλειψη συντονισμού των δράσεων και προγραμματισμού για τον τουρισμό: για παράδειγμα, στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία μια προγραμματική σύμβαση με το Επιμελητήριο Δωδ/σου για την τουριστική προβολή που επικαλύπτει το παρόν θέμα και υπάρχει νέα χρέωση για το ίδιο αντικείμενο!

Η καθυστέρηση στην συγκρότηση της Επιτροπής Τουρισμού από όπου θα πρέπει να ελέγχεται η σκοπιμότητα όλων των σχετικών δράσεων οδηγεί στην έλλειψη συντονισμού δράσεων. Επίσης, καταψηφίστηκαν και οι μετακινήσεις των αιρετών σε τουριστικές εκθέσεις, καθώς θεωρούμε ότι σε περιόδους κρίσης δεν δικαιολογείται και δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η ανάγκη πολυπληθούς αποστολής αιρετών της Περιφέρειας σε εκθέσεις εξωτερικού.

Με δεδομένα τα παραπάνω, προτείναμε να παραπεμφθούν τα θέματα Τεχνικών Συμβούλων στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή/και στην Επιτροπή Τουρισμού, κάτι το οποίο δεν έγινε δεκτό. Σημαντική, τέλος, θεωρούμε ότι είναι και η αποσαφήνιση των προθέσεων της περιφερειακής Αρχής σχετικά με τις ανάγκες σε τεχνογνωσία και συντονισμό αλλά και των πολιτικών κατευθύνσεων του νέου Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ).

Κατά τα λοιπά, η θέση μας είχε ως εξής:

Θέματα Αντιπλημμυρικής Προστασίας

Στα θέματα 2 έως 11, η παράταξη της Νησιωτικής Ανατροπής υπερψήφισε τις εισηγήσεις των υπηρεσιών για τον καθαρισμό χειμάρρων Ρόδου, επισημαίνοντας ότι τέτοιου χαρακτήρα έργα πολιτικής προστασίας έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως, δηλαδή πριν τα πρωτοβρόχια, οπότε χρειάζεται καλύτερος προγραμματισμός, δεδομένων των χρονοβόρων διαδικασιών. Ο συντονισμός με τους Δήμους, αρμοδιότητα των οποίων αποτελούν τα εν λόγω έργα πρέπει να γίνει πιο συστηματικός και με σαφή χρονοδιαγράμματα.

Θέματα Μεταφοράς Μαθητών

Στα θέματα 25 και 26, η παράταξη της Νησιωτικής Ανατροπής υπερψήφισε τις εισηγήσεις των υπηρεσιών δεδομένης της επείγουσας κατάστασης. Όπως και στην προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Αρχής, τονίστηκε η αναγκαιότητα ριζικής αναμόρφωσης της ΚΥΑ που ρυθμίζει τα θέματα μεταφοράς μαθητών. Οι εργατοώρες που καταναλώνονται, η γραφειοκρατία που δημιουργείται και η ανάγκη για πολλές νομοθετικές παρεμβάσεις της τελευταίας στιγμής (τροπολογίες) αποκαλύπτουν ένα πολύπλοκο, δαπανηρό, αναποτελεσματικό και οριζόντιο σύστημα μεταφοράς μαθητών που δεν συνάδει με μια σύγχρονη δημόσια διοίκηση και την υποχρέωση της πολιτείας για δωρεάν μεταφορά των μαθητών.

Η περιφερειακή σύμβουλος κατέθεσε προτάσεις της Περιφερειακής Παράταξης για:

* ζητήματα ανακύκλωσης του άχρηστου υλικού και εξοπλισμού της περιφέρειας με αφορμή τη συζήτηση του θέματος για την καταστροφή του εν λόγω υλικού που πρέπει να διαγραφεί από τα οικεία μητρώα της Περιφέρειας

* τη σύνδεση των προγραμμάτων της Περιφέρειας, όπως είναι το “HYBRID PARKS” INTERREG με την καθημερινότητα των κατοίκων των νησιών

* την εγγραφή αντίστοιχου ποσού (3.000 ευρώ για τα Δωδεκάνησα) για τις Κυκλάδες για φυλλάδια Πολιτικής Προστασίας

Τέλος, ανέδειξε δύο φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας: πρώτον, τον ΕΝΦΙΑ που καλείται να πληρώσει η Περιφέρεια, απότοκο των ανάλγητων φορολογικών πολιτικών της συγκυβέρνησης, σύμφωνα με τον οποίο η Αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση και φορολογείται ενώ ταυτόχρονα έχει στερηθεί πάνω από το μισό των πόρων της. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κληθείς να εξηγήσει δημοσιεύματα, απάντησε ότι στις Κυκλάδες είναι ξεκάθαρο το τοπίο ως προς τα ακίνητα και το οφειλόμενο ποσό, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στα Δωδεκάνησα.

Δεύτερον, την ανάγκη στήριξης από την Περιφέρεια των επαγγελματιών αλιέων μικρών σκαφών, για τους οποίους δεν έχει εγκριθεί από το Υπουργείο απαλλαγή των αλιευτικών σκαφών κάτω των 15 μέτρων από την υποχρέωση εγκατάστασης των συσκευών αυτόματου εντοπισμού, παρά το γεγονός ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της εξαίρεσης βάσει των άρθρων 9, παρ.5 και 15 παρ.4 του Καν(ΕΚ)1224/2009.

Ταυτόχρονα, με δεδομένο ότι ο έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων από τις αρμόδιες αρχές αποτελεί βασικό μέσο για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας και κατ’ επέκταση για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων, τονίστηκε ότι η Περιφέρεια θα πρέπει να διασφαλίσει την επαρκή και αποτελεσματική κατάρτιση του συνόλου των υπόχρεων αλιέων, με δεδομένη την ιδιαιτερότητα του κλάδου των επαγγελματιών αλιέων ως προς την ηλικιακή κατανομή, τη διαμονή σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές, την εξοικείωση με την σύγχρονη τεχνολογία”.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου