Ειδήσεις

Σε ισχύ το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις άδειες χρήσης νερού

Πρόκειται για το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα ισχύει εφεξής για κάθε χρήση ή έργο αξιοποίησης νερού όπως για παράδειγμα οι γεωτρήσεις (υδρευτικές, αρδευτικές κ.α.), και τίθεται άμεσα σε ισχύ.

Δημοσιεύθηκε σήμερα σε ΦΕΚ (2878/Β/27102014) η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προώθησε ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς για την αδειοδότηση της χρήσης νερού και της εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων.

Πρόκειται για το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα ισχύει εφεξής για κάθε χρήση ή έργο αξιοποίησης νερού όπως για παράδειγμα οι γεωτρήσεις (υδρευτικές, αρδευτικές κ.α.), και τίθεται άμεσα σε ισχύ.

Το ΥΠΕΚΑ, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, προώθησε την αλλαγή της ανωτέρω διαδικασίας μετά από εκτεταμένη διαβούλευση τα τελευταία δύο χρόνια και μακρά συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τα συναρμόδια Υπουργεία, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η νέα ΚΥΑ με θέμα «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες διατάξεις» απλοποιεί και προτυποποιεί την αδειοδότηση για τη χρήση και τα έργα αξιοποίησης υδάτων, σε συνδυασμό με την καταγραφή όλων των σημείων υδροληψίας που ήδη προβλέπεται και εξελίσσεται με τη συγκρότηση του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ).

Με τη νέα ΚΥΑ με θέμα «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες διατάξεις» που προώθησε ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς απλοποιούνται και προτυποποιούνται οι διαδικασίες και τα έντυπα, τίθενται δεσμευτικές προθεσμίες στη διοίκηση για απάντηση στην αίτηση του πολίτη, ξεκαθαρίζουν πλήρως οι αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου ανάμεσα στις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Οι άδειες χρήσης νερού ή/και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων. Προβλέπεται η αξιολόγηση, πριν την αδειοδότηση, της συμβατότητας κάθε χρήσης με το Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού, με τις τυχόν ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις αλλά και με τη γενικότερη πολιτική διαχείρισης των υδάτων της περιοχής στο πλαίσιο επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων. Επιπλέον, με το σχέδιο ΚΥΑ επανακαθορίζονται τα ποσά των διοικητικών προστίμων για τους παραβάτες της διαδικασίας, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Οι διατάξεις της ΚΥΑ που ετοίμασε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων τίθεται σε ισχύ αφορούν τις χρήσεις υδάτων από ενεργά σημεία υδροληψίας, τα έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων που εξυπηρετούν συγκεκριμένες χρήσεις που περιγράφονται και τις υφιστάμενες υδροληψίες που έχουν ήδη κωδικό καταγραφής στο «Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ)». Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για την αδειοδότηση είναι η καταγραφή στο ΕΜΣΥ. Οι χρήσεις νερού για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας χρήσης είναι η ύδρευση, η αγροτική, η βιομηχανική χρήση, η ενεργειακή χρήση και η χρήση για αναψυχή. Οι χρήσεις αυτές μπορεί να αφορούν σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, τόσο ως απλές χρήσεις όσο και όταν έπονται έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων. Τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων για τα οποία απαιτείται η έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων είναι υδροληψίες από υδατορέματα, υδροληψίες από λίμνες, υδρομαστεύσεις πηγών, υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης καθώς και έργα αγωγών μεταφοράς νερού και δεξαμενές αποθήκευσης νερού που εξυπηρετούν τα ανωτέρω έργα. Δεν απαιτείται άδεια χρήσης ή/και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις σημείων υδροληψίας.

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ Νίκο Ταγαρά:

Η νέα ΚΥΑ στοχεύει:
• Στην ενιαία αντιμετώπιση της αδειοδότησης τόσο των νέων όσο και των υφιστάμενων έργων υδροληψίας.
• Στην εναρμόνιση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τις άδειες εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού.
• Στη εναρμόνιση της ΚΥΑ για την αδειοδότηση με τη ΚΥΑ για την καταγραφή των σημείων υδροληψίας (ΕΜΣΥ) και τα Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.
• Στην απλούστευση των διαδικασιών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών με συνέπεια τη συντόμευση του χρόνου έκδοσης των αδειών.
• Στην αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων σε σχέση με τις αλλαγές που επέφερε ο Καλλικράτης.
• Στην απεμπλοκή της αδειοδότησης από τον έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Με την νέα ΚΥΑ:
• Αντιμετωπίζεται ενιαία η αδειοδότηση τόσο των νέων όσο και των υφιστάμενων έργων υδροληψίας. Η νέα ΚΥΑ αντικαθιστά και τη ΚΥΑ 43504/2005 και τη ΚΥΑ 150559/2011, οι οποίες καταργούνται.
• Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι λιγότερα, απλουστευμένα αλλά και εναρμονισμένα με αυτά που ζητούνται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα δικαιολογητικά που έπρεπε ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει και η αδειοδοτούσα αρχή να ελέγξει (συνήθως συμβολαιογραφικές πράξεις) αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση.
• Διασαφηνίζονται οι αρμοδιότητες που ορίζει ο Καλλικράτης για τη διαδικασία της αίτησης και ελέγχου των δικαιολογητικών.

Με τη νέα ΚΥΑ για πρώτη φορά τίθενται κανόνες για:
• την εξαίρεση ορισμένων έργων υδροληψίας και χρήσεων ύδατος από την αδειοδότηση,
• τη διάνοιξη ερευνητικών υδρογεωτρήσεων,
• τα ανενεργά σημεία υδροληψίας,
• τις υδροληψίες που εξυπηρετούν ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών,
• τη χρήση εφεδρικών υδροληψιών,
• την αδειοδότηση ιδιωτικών υδροληψιών όταν το νερό διατίθενται σε τρίτους,
• τον υπολογισμό της χορηγούμενης ποσότητας ύδατος,
• τη διαδικασία για τον καθαρισμό μιας γεώτρησης,
• τη διαδικασία ανανέωσης και τροποποίησης μιας άδειας,
• τη διάρκεια ισχύος των αδειών που συνδέεται με τα Σχέδια Διαχείρισης,
• την ανάκληση αδειών,
• την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,
• το ύψος των διοικητικών προστίμων.

Στη νέα ΚΥΑ για πρώτη φορά ορίζονται εξαιρέσεις από την αδειοδότηση όπως για:
• Τα ανενεργά σημεία υδροληψίας που καταγράφονται στο ΕΜΣΥ.
• Τις υδρογεωτρήσεις για ερευνητικούς σκοπούς.
• Τα έργα άντλησης υδάτων από υπόγεια κτιρίων για τη διασφάλιση της ευστάθειας ή της θελεμίωσης
• Τα έργα, τις εγκαταστάσεις, τις δραστηριότητες διαχείρισης και επεξεργασίας λυμάτων.
• Τα νέα και υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης – τηλεθέρμανσης, αποχετευτικά ακαθάρτων και ομβρίων εντός σχεδίων πόλεων και οικιστικών περιοχών και τις επισκευές/αντικαταστάσεις υφισταμένων δικτύων (αρδευτικά, υδρευτικά, αποχετευτικά, αποστραγγιστικά κλπ)
• Τις επισκευές ή αντικαταστάσεις υφισταμένων δικτύων όπως αρδευτικά, υδρευτικά, αποχετευτικά ακαθάρτων και ομβρίων, αποστραγγιστικά και τηλεθέρμανσης, χωρίς αλλαγή της όδευσης ή/και χωρίς επέκτασητου δικτύου.
• Τα ενεργειακά συστήματα θέρμανσης ή ψύξης χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και της χρήσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό
• Τις χρήσεις επιφανειακών υδάτων για αναψυχή, για τις οποίες δεν απαιτείται υδροληψία και δεν επέρχεται τροποποίηση του υδάτινου σώματος και των χαρακτηριστικών του.
• Τη χρήση παράκτιων υδάτων για υδατοκαλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες ή για άλλες χρήσεις.
• Τις εργασίες συντήρησης – καθαρισμού υδατορεμάτων καθώς και τις ήπιες παρεμβάσεις για τη διευθέτησή τους.
• Τις υδροληψίες που εξυπηρετούν ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών μέσα σε δασικές και αναδασωτέες περιοχές.
• Τις ομβριοδεξαμενές, η πλήρωση των οποίων γίνεται με νερό βροχής από κτιριακές εγκαταστάσεις ή/και θερμοκήπια.

Με τη νέα ΚΥΑ ορίζεται ξεκάθαρα:
• η Υπηρεσία Υποδοχής της αίτησης η οποία διενεργεί τυπικό έλεγχο,
• η Υπηρεσία που διενεργεί τον ουσιαστικό έλεγχο της αίτησης κυρίως σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της κάθε περιοχής,
• η Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο των καταγγελιών, καθώς και το δειγματοληπτικό έλεγχο όπου απαιτείται.

Οι ενδεικτικές βασικές κατηγορίες χρήσης νερού που προβλέπονται στην ΚΥΑ είναι οι εξής:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

1 Ύδρευση
1.1 Πόση – διατροφή
1.2 Καθαριότητα – πότισμα πρασίνου
1.3 Υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων και δημόσιων καταστημάτων
1.4 Εργασίες οικοδόμησης
1.5 Λοιπές χρήσεις ύδατος

2 Αγροτική χρήση
2.1 Άρδευση
2.2 Κτηνοτροφία – Πτηνοτροφία
2.3 Υδατοκαλλιέργειες (ιχθυοκαλλιέργειες, οστρακοκαλλιέργειες, λοιπές υδατοκαλλιέργειες)
2.4 Αντιπαγετική προστασία
2.5 Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν αγροτικές δραστηριότητες (όπως θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, ρύθμιση μικροκλίματος, έκπλυση εδαφών, πυρασφάλεια)

3. Βιομηχανική χρήση
3.1 Άμεση χρήση (ενσωμάτωση)
3.2 Έμμεση χρήση (επεξεργασία προϊόντων – πρώτων υλών)
3.3 Εμφιάλωση − συσκευασία νερού
3.4 Ψύξη – Θερμορύθμιση
3.5 Λατομική/μεταλλευτική χρήση ορυκτών (όπως υποβιβασμός στάθμης) – Εξόρυξη ενεργειακών ορυκτών
3.6. Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν βιομηχανικές δραστηριότητες (όπως πυρασφαάλεια)

4. Ενεργειακή χρήση
4.1 Παραγωγική κίνηση – Υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις
4.2 Θερμοηλεκτρικές εγκαταστάσεις
4.3 Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν ενεργειακά έργα (όπως πυρασφάλεια)

5. Αναψυχή (για χρήσεις πλην της ύδρευσης)
5.1 Ξενοδοχειακά καταλύματα – Κατασκηνώσεις − Ξενώνες
5.2 Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (όπως κέντρα τουρισμού, θερμαλιστικές χρήσεις για την υγεία)
5.3 Μη περιστασιακές και μη ατομικές αθλητικές − ψυχαγωγικές δραστηριότητες (όπως ιστιοπλοΐα, κωπηλασία, θαλάσσιο σκι, κολύμβηση, γήπεδα, κέντρα πολιτισμού, θεματικά πάρκα)
5.4 Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν δραστηριότητες αναψυχής (όπως πυρασφάλεια).

euro2day.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου