Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στηρίζει τις πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Με ανακριβείς δηλώσεις σε μέσα ενημέρωσης της Ρόδου η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προσπαθεί να ασκήσει πίεση διά του τύπου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με απώτερο σκοπό την έκδοση ευνοϊκών αποφάσεων χωρίς να διασφαλίζεται ο απαιτούμενος έλεγχος νομιμότητας.
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί συνταγματικά και νομοθετικά. Έτσι, με γνώμονα πάντοτε την αρχή της νομιμότητας και το δημόσιο συμφέρον, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου είναι υποχρεωμένη να εγκρίνει μόνο τις αποφάσεις εκείνες που είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία.
Αναφορικά με το ζήτημα των προγραμματικών συμβάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, επισημαίνεται ότι στην προγραμματική σύμβαση του έτους 2016 προέκυψαν σημαντικά νομικά ζητήματα που κωλύουν την επικύρωσή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η εν λόγω απόφαση παραπέμφθηκε στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 2839/2000. Η Επιτροπή, ως ανεξάρτητο συλλογικό όργανο, αποφασίζει κατά την κρίση της σύμφωνα με τη βούληση του νομοθέτη που τη συνέστησε και όχι ασφαλώς κατόπιν υποδείξεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Άλλωστε, στην εν λόγω Επιτροπή συμμετέχει ως μέλος Περιφερειακός Σύμβουλος ο οποίος, όπως είναι αυτονόητο, εκθέτει τις απόψεις της Υπηρεσίας του. Επιπρόσθετα, ο έλεγχος που διενεργείται από πλευράς Ελεγκτικού Συνεδρίου και Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι εντελώς διακριτός, καθώς ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας που αφορά στην οποιαδήποτε δαπάνη, ενώ ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, οι αρμοδιότητες δεν συμπλέκονται μεταξύ τους, γεγονός που άλλωστε επισημαίνεται και στην πράξη 006/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κυκλάδων, που αφορά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Όσον αφορά στην έγκριση των προγραμματικών συμβάσεων για τα Υδατοδρόμια, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ακολούθησε τη σχετική διοικητική διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 2971/01, σύμφωνα με τις οποίες οι προγραμματικές συμβάσεις εγκρίνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ειδικότερα και όσον αφορά στο ΥΕΝ, οι εν λόγω προγραμματικές συμβάσεις είναι ακόμη υπό επεξεργασία και εξετάζονται. Είναι επομένως σαφές ότι όσα έγγραφα παρουσιάζονται έως σήμερα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και αφορούν στο θέμα των υδατοδρομίων, σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν κανενός είδους έγκριση.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ασκώντας το έργο της κρατικής εποπτείας των ΟΤΑ, προσπαθεί πάντα στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας μαζί τους, με οδηγίες και κατευθύνσεις, να συνεισφέρει στην εκτέλεση του έργου τους, προκειμένου οι αποφάσεις τους να είναι νόμιμες, χωρίς παράλληλα να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους ούτε να θίγει τη διοικητική και οικονομική τους αυτοτέλεια.

Ένα σχόλιο στο Νίκος Θεοδωρίδης: “Δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση η νομιμότητα των αποφάσεων”

 1. Avatar Ο/Η Katerina Emmanouil λέει:

  “…. Ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας.”
  Θα
  ήθελα πραγματικά να ξέρω τι είδους έλεγχος νομιμότητας γίνεται σε
  εξόφθαλμα μή νόμιμες αποφάσεις του Δήμου Λέρου, όταν, ουσιαστικά
  αρνησιδικώντας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  Αιγαίου, κρίνει εκπρόθεσμη μια προσφυγή, κατά μιας Απόφασης του
  Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου, η οποία εύκολα αποδεκνύεται ότι δεν ήταν…
  Τι έλεγχος νομιμότητας γίνεται σε ένα Ν.Π.Δ.Δ. που λειτουργεί με
  παράτυπη σύνθεση μήνες τώρα???… Τι έλεγχος νομιμότητας γίνεται όταν
  προκύπτει κακή -πλημμελής σύγκληση του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ.??? Τι έλεγχος
  νομιμότητας γίνεται, όταν η Πρόεδρος του Οργάνου, κατά προφανή κατάχρηση
  εξουσίας, αντικαθιστά μέλος της μειψηφίας, γιατί δήθεν απουσίασε
  αδικαιολόγητα???…. Θα ήθελα πραγματικά να ξέρω πού έγκειται ο έλεγχος
  νομιμότητας σε όλα αυτά??
  Για του λόγου το αληθές
  παραθέτω την τελευταία μας επιστολή (6/6/2016), μία από τις πολλές,
  εκτός της δικής μου προσφυγής(15/3/2016), για την οποία ακόμα δεν έχουμε
  πάρει απάντηση:

  “Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός
  δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου» από το Σεπτέμβρη του
  2014 συνεδριάζει με παράτυπη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, καθώς
  σε σύνολο επτά μελών, η μειοψηφία συμμετέχει με ένα μόνο μέλος, κατά
  παράβαση των διατάξεων του άρθρου 240 του 3463/2006 και του 103 του
  3852/2010, που ρητά απαιτούν δύο μέλη της μειοψηφίας. Θεωρώντας ότι, η
  μειοψηφία εκπροσωπείται, έστω και με έναν Δημοτικό Σύμβουλο, δεν
  δημιουργήσαμε κανένα ζήτημα για τη λειτουργία του ως άνω οργάνου.

  Κι
  ενώ σύμφωνα με κείμενες διατάξεις (Γν. ΝΣΚ 315/93) προκύπτει επιπλέον
  κακή-πλημμελής σύγκληση του οργάνου, με ποινή ακυρότητας των Αποφάσεών
  του, επειδή η Πρόεδρος για έντεκα (11) συνεχείς συνεδριάσεις ΔΕΝ
  προσκαλεί τον εκπρόσωπο των μαθητών… αντ’ αυτού, στις 23/1/2016 η
  Πρόεδρος του οργάνου με περίσσεια αυταρχικότητα και αλαζονεία εισηγείται
  στο δημοτικό συμβούλιο και απαιτεί, κατά προφανή κατάχρηση της
  εξουσίας, την αντικατάσταση του μέλους της μειοψηφίας, γιατί δήθεν
  συμπλήρωσε τρεις απουσίες.

  Κατά τη διάρκεια της
  συζήτησης και μεταξύ αντεγκλήσεων ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
  ολοκλήρωσε το θέμα, χωρίς να θέσει σε ψηφοφορία καμία εκ των σχετικών
  προτάσεων και προχώρησε στα επόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  Μετά
  από έντονες διαφωνίες σε επόμενο θέμα και για να πέσουν οι τόνοι, η
  μειοψηφία αποχώρησε, λίγο πριν ολοκληρωθούν τα θέματα της ημερήσιας
  διάταξης.
  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τότε,
  λειτουργώντας αυθαίρετα και εκτός κανονισμού, επανήλθε στο θέμακαι από
  κοινού με τον δήμαρχο, εισηγούνται στο σώμα την αντικατάσταση της κυρίας
  Εμμανουήλ, του μοναδικού μέλους της μειοψηφούσας παράταξης, από τον
  κύριο Καρπαθάκη, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, δηλώνοντας
  χαρακτηριστικά ότι θα αποφασίσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τη
  νομιμότητα της πράξης αυτής, καθώς αντιδρούσε για αυτές τις φασιστικές
  μεθοδεύσεις, ο νομικός σύμβουλος του δήμου ο οποίος αποχώρησε και ο
  ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

  Όλα
  αυτά, τα τραγικά για τη δημοκρατία, γεγονότα είναι λεπτομερώς
  καταγεγραμμένα στο σώμα της απόφασης του δημοτικού μας συμβουλίου με
  αριθ.21/2016 και Α.Δ.Α.: ΨΞΟΩΩΛΓ-ΓΧ4 η οποία περισσότερο μοιάζει με
  παράσταση σύγχρονης ελληνικής επιθεώρησης, παρά με διαδικασία
  λειτουργίας συλλογικού οργάνου.

  Έτσι η δευτεροβάθμια
  Σχολική Επιτροπή του Δήμου Λέρου, είναι το μόνο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
  Δικαίου της χώρας, στο οποίο δεν εκπροσωπείται η μειοψηφία!!!

  Η
  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με τη σειρά της, φθάνοντας σε σημείο
  αρνησιδικίας, χωρίς να διαβάσει την ουσία και τις λεπτομέρειες, της εν
  λόγω Απόφασης, απορρίπτει την προσφυγή της κυρίας Εμμανουήλ ως
  εκπρόθεσμη, ενώ εύκολα αποδεικνύεται ότι δεν ήταν, επικροτώντας
  ουσιαστικά έτσι, την κατάλυση των δημοκρατικών διαδικασιών στο Δήμο
  Λέρου. Άγνωστο παραμένει και το αν η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 θα
  συνεδριάσει και αν θα καταδεχθεί να ασχοληθεί με την ουσία της
  υπόθεσης!!!”

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ