Τα προβλήματα και τις αλλαγές που εμφανίζονται με το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, επισημαίνει στην παρακάτω συνέντευξή του στην ‘δ’ ο πρόεδρος της Α’ ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου κ. Ανδρέας Μαρίνος. Ακόμη, αναλύει τα Τμήματα των Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά επιστημονικά πεδία καθώς και δίνει οδηγίες για το τι πρέπει να πράξουν οι μαθητές.

• Ποιες είναι κατά την άποψή σας οι σημαντικότερες αλλαγές στο Λύκειο και στο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ;
Δύο κατά την άποψη μου είναι οι σημαντικότερες αλλαγές.
Η πρώτη είναι ότι αλλάζει εντελώς η Γ’ Λυκείου,αφού πέρα των ελαχίστων μαθημάτων Γενικής Παιδείας (όπως τα θρησκευτικά και η Φυσική αγωγή) υπάρχουν αποκλειστικά μαθήματα προσανατολισμού τριάντα δύο (32) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα ημερήσια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα εσπερινά, αν εξαιρεθουν.
Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι το γεγονός ότι θα υπάρχουν τα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης για την εισαγωγή των μαθητων στα ΑΕΙ. Τα τμήματα αυτά θα προκύπτουν από αν από το σύνολο των προτιμήσεων των υποψήφιων μαθητών για ένα Τμήμα είναι μικρότερο ή ίσο με τις διαθέσιμες θέσεις του Τμήματος αυτού για τη συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων. Αυτό θα ισχύει τόσο για τα ημερήσια όσο και για τα εσπερινά εσπερινών ΓΕ.Λ. Το Τμήμα αυτό́ ορίζεται για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά ως «Τμήμα με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ) για την οικεία κατηγορία υποψηφίων και οι θέσεις που έχουν δηλωθεί δεσμεύονται προσωριναά. Τα υπόλοιπα Τμήματα, δηλαδή εκείνα στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι της συγκεκριμένης κατηγορίας, είναι «Τμήματα πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ) για την οικεία κατηγορία υποψηφίων.
• Ποια επιστημονικά πεδία θα έχουμε με το νέο σύστημα;
Τα Τμήματα των Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε τέσσερα επιστημονικά πεδία:
1ο επιστημονικό πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες
2ο επιστημονικό πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επιστήμες.
3ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες υγείας και ζωής.
4ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής.
Tα παραπάνω τμήματα αντιστοιχούν σε παρόμοιες σχολές.
• Επηρεάζει το σύστημα αυτό τους μαθητές που είναι ήδη στο Λύκειο;
Βεβαίως, αφού οι σημερινοί μαθητές της Β Λυκείου θα το “εγκαινιάσουν”, αφού θα ισχύσει το νέο σύστημα για το ακαδημαϊκό έ́τος 2020 – 2021. Θα πρέπει όμως να επισυμανθεί ότι οι μαθητές της Β’ ́ Τάξης ΓΕ.Λ. για μόνο εφέτος μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους συμπληρώνουν Α’ ́ δήλωση προτίμησης με περιορισμένο αριθμό προτιμήσεων Τμημάτων στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν. Η Α’ ́ δήλωση προτίμησης θα υποβάλλεται έως τις 30 Ιουνίου. Μόνο για εφέτος η δήλωση θα υποβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2019 από τους μαθητές της Γ ́ Τάξης ΓΕ.Λ.
• Αν κάποιος μαθητής δεν υποβάλει αυτήν την δήλωση μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε χρονιάς ή για εφέτος μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019 τι θα συμβεί; Επίσης μπορεί κάποιος που έχει υποβάλει την αίτηση να αλλάξει την δήλωση του;
Δυστυχώς το νέο σύστημα λέει ότι όσοι μαθητές δεν υποβάλουν την Α’́ Δήλωση προτίμησης χάνουν το δικαίωμα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με ή χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησής τους από το Λύκειο.
Επίσης, αν ο μαθητής αλλάξει την ομάδα προσανατολισμού που έχει δηλώσει, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, χάνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα τμήματα Ελεύθερης πρόσβασης που προέκυψαν, σύμφωνα με την Α’ ́ Δήλωση προτίμησης. Αυτό μια και δεν μπορεί να μπορεί να βρεθεί αντιστοιχία με τη δική του δήλωση στην νέα ομάδα προσανατολισμού.
• Ο μαθητής που μπορεί να εισαχθεί σε τμήμα ελεύθερης πρόσβασης πάει απλά και γράφεται στη σχολή τον επόμενο Σεπτέβριο;
Κοιτάξτε αν ο μαθητής επιλέξει ένα από τα Τμήματα που είχε συμπεριλάβει στην αρχική Δήλωση (Α’ ́δήλωση) και χαρακτηρίστηκε ΤΕΠ, εισάγεται στο Τμήμα αυτό με μόνη προϋπόθεση την απόκτηση του απολυτηρίου της Γ’ ́ Λυκείου και με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες. Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι η οριστική δήλωση πραγματοποιείται το Φεβρουάριο της Γ’ Λυκείου, όπου οι μαθητές οριστικοποιούν την δήλωσή τους αν θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν επιθυμούν να εισαχθούν σε ΤΕΠ το οποίο είχαν συμπεριλάβει στην αρχική Δηήλωση Α‘.
• Τι θα γίνει με τις θέσεις των ΤΕΠ που δεν επιλέγονται τελικά τον Φεβρουάριο;
Οι θέσεις των ΤΕΠ που δεν επιλέγονται τελικά τον Φεβρουαάριο της Γ’ ́ Λυκείου αποδεσμεύονται και προστίθενται στις θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων για τα Τμήματα αυτά. Το ίδιο συμβαίνει και αν ο μαθητής δεν επιτύχει στις πρώτες επαναληπτικές απολυτήριες εξετάσεις ή δεν λάβει βαθμολογία ανώτερη της βάσης σε απαιτού́μενο ειδικό μάθημα ή δεν συμμετάσχει στην πρακτική δοκιμασία.
• Αναφέρατε προηγουμένως κάτι για το απολυτήριο, θα παίζει κάποιο ρόλο στην εισαγωγή στις σχολές;
Ναι, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ’ ́ Τάξης ΓΕ.Λ., ενώ σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου. Βέβαια το ποσοστό δεν είναι μεγάλο, αλλά θα δημιουργήσει μεγάλες πιέσεις στους εκπαιδευτικούς και στις σχολικές μονάδες να βάζουν εικοσάρια, αφού οι σχολές με πολύ μεγάλη ζήτηση η επιτυχία κρίνεται στην λεπτομέρεια.
Οι μαθητέ́ς στις Α ́ (πρώτες) δηλώσεις προτίμησης των οποίων έχει προκύψει τουλάχιστον ένα ΤΕΠ, τον Φεβρουάριο της Γ’ ́ Λυκείου δηλώνουν οριστικά και αμετάκλητα αν θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν επιθυμούν να εισαχθούν σε ΤΕΠ το οποίο είχαν συμπεριλάβει στην αρχική δήλωση Α.
Αν ο μαθητής επιλέξει ένα από τα Τμήματα που είχε συμπεριλάβει στην αρχική δήλωση Α’ ́ και χαρακτηρίστηκε ΤΕΠ, εισάγεται στο Τμήμα αυτό με μόνη προϋπόθεση την απόκτηση του απολυτηρίου της Γ’ Λυκείου και με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες.
Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ άδικο για τα παιδιά που φοιτούν τώρα στα Γενικά Λύκεια. Ευτυχώς όχι, κατ’ εξαίρεση, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, δηλαδή του χρόνου που οι σημερινοί μαθητές της Β’ Λυκείου θα “εγκαινιάσουν” το νέο σύστημα γι αυτούς θα υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων.
• Ποια είναι κατά την άποψη σας τα μεγαλύτερα προβλήματα του νέου συστήματος;
Υπάρχουν αρκετά, όπως η ‘φροντιστηροποίηση’ της Γ’ Λυκείου, αφού θα υπάρχουν μονάχα μαθήματα κατεύθυνσης. Τα βασικότερα όμως μειονεκτήματα κατά την δική μου άποψη είναι ότι και τα 4 εξεταζόμενα μαθήματα προσμεντρούνται με την ίδια βαρύτητα. Ετσι ένας μαθητής που θέλει να εισαχθεί στο Μαθηματικό ή στο Πολυτεχνείο ή στη Ιατρική θα πρέπει να είναι καλό σε όλα, ανάμεσα σε αυτά και στη Έκθεση. Αυτό θεωρώ ότι θα έχει σαν αποτέλεσμα πολύ καλά μυαλά που δεν θα είναι εξίσου καλά στην Έκθεση να μη μπορούν να εισαχθούν στις σχολές με πολύ μεγάλη ζήτηση. Το δεύτερο μεγάλο μειονέκτημα είναι ότι ο βαθμός της Γ Λυκείου θα μετράει για τη εισαγωγή στις σχολές.
• Οι απόφοιτοι παλαιότερων ετών μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Τμήματα χωρίς Πανελλαδικές;
Και αυτό είναι ένα θέμα που προβληματίζει τον καθηγητικό κλάδο και γενικότερα την ΕΛΜΕ. Όχι δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης αυτοί οι μαθητές. Ας πούμε μερικά πράγματα και για τις πανελλήνιες εφέτος. Έχει ξεκινήσει να μετρά ο χρόνος ανάποδα για τις φετινές Πανελλαδικές. Στα Γενικά Λύκεια με το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, την Παρασκευή 7 Ιουνίου. Για τα Επαγγελματικά Λύκεια με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Το πρόγραμμα για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), θα είναι:
10 Ιουνίου: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών) και Μαθηματικά (ΟΠ Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).
12 Ιουνίου: Ιστορία (ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (ΟΠ Θετικών Σπουδών) και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής),
14 Ιουνίου: Λατινικά (ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών), Χημεία (ΟΠ Θετικών Σπουδών) και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
18 Ιουνίου: οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο μάθημα της Βιολογίας (ΟΠ Θετικών Σπουδών και Γενικής Παιδείας).
• Σας ανησυχεί κάτι με όλες αυτές τις αλλαγές, τελικά;
Σοβαρή ανησυχία προκαλεί εκτός τα παραπάνω το γεγονός ότι τα σχολεία θα χωριστούν σε ομάδες, ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τα θέματα σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα θα προετοιμάζονται από ομάδα διδασκόντων όλων των σχολείων ανά ομάδα και το τελικό διαγώνισμα θα προκύπτει μετά από κλήρωση ομάδας θεμάτων μέσα από ένα μεγαλύτερο πλήθος. Τα θέματα θα στέλνονται ηλεκτρονικά στους μαθητές των σχολείων της συγκεκριμένης ομάδας. Θεωρώ ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα με τα σχολεία μεταξύ των, αφού θα υπάρχει καψυποψία και στον τρόπο αξιολόγησης των γραπτών των μαθητών κ.ο.κ. αφού τα γραπτά των μαθητών, αφού καλυφθούν τα ονόματα, θα βαθμολογούνται από καθηγητή άλλου σχολείου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ