Απάντηση «εφ’ όλης της ύλης» για την κατάσταση του δικαστικού μεγάρου της Ρόδου έδωσε στην Βουλή με την διαδικασία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου μετά από ερώτηση του βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Βασίλη Υψηλάντη, ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας.
Πιο συγκεκριμένα ο υπουργός απήντησε στην από 10-03-2020 ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο κ. Υψηλάντης, με θέμα: «Τα προβλήματα στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου και οι ανάγκες για νέο κτήριο».
Ο κ. Υψηλάντης είχε απευθύνει ειδικότερα τα ακόλουθα ερωτήματα στον κ. υπουργό:
– Σε ποιές άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την αποκατάσταση των επικινδύνων σημείων του κτηρίου του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου.
– Σκοπεύει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προβεί στη γενικότερη συντήρηση του ιστορικού κτηρίου του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου;
– Σκοπεύει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να υλοποιήσει παλαιότερη απόφαση για μετεγκατάσταση υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου στο κτήριο του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου;
Στην απάντηση του υπουργού αναφέρονται τα εξής:
‏• Αναφορικά με το 1 ° εκ των ερωτημάτων:
‏Όσον αφορά την αποκατάσταση των επικίνδυνων σημείων του κτηρίου του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:
‏Η αρμόδια προς τούτο Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 48699/25-06-2018 έγγραφό της, διαβίβασε στο Εφετείο Δωδεκανήσου το υπ’ αρθ. Οικί293/26-02-2018 έγγραφο με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τις τεχνικές εργασίες στα κτήρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (σχετικά έγγραφα επισυνάπτονται).
Κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1 των προαναφερόμενων οδηγιών για τεχνικές εργασίες επισκευών σύμφωνα με τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων, η Δ/νση Τεχνικών Εργων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας συντάσσει, κατόπιν αιτήματος της υπηρεσίας χρήσης, σχετική μελέτη (Τεχνική και Προϋπολογισμό).
‏Πράγματι, το Εφετείο Δωδεκανήσου απευθύνθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου (έγγραφα με αρ. πρωτ. 352/13-06-2018 και 649/13-11-2018), και ήδη εκπονείται η σχετική μελέτη. Συγκεκριμένα, έχει ολοκληρωθεί το τμήμα που αφορά τις οικοδομικές επεμβάσεις και βρίσκεται σε εξέλιξη το μικρότερης έκτασης τμήμα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
‏Μέχρι την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης μελέτης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ικανοποίησε αρκετά αιτήματα του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.3: “Για απλές και περιορισμένες σε έκταση εργασίες” των προαναφερθεισών οδηγιών. Ενδεικτικά παραθέτουμε τα αιτήματα που ικανοποιήθηκαν βάσει των παρακάτω Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ: ΝΠΔΔ υπαγόμενο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης):
• αποξήλωση παλαιών και εγκατάσταση 12 νέων κλιματιστικών δαπάνης 1.800,00 € ‏(αρ. πρωτ. 2724/2019/18-02-2019)
• προμήθεια 12 κλιματιστικών δαπάνης 7.474,00 € (αρ. πρωτ. 1417/2019/18-02-2019)
• προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών ασφαλείας (μαγνητικής πύλης) δαπάνης 37.752,006 ‏(αρ. πρωτ. 1425/2019/20-02-2019)
‏• προμήθεια και εγκατάσταση 2 κλιματιστικών δαπάνης 1.800,00€
‏(αρ. πρωτ. 10786/2019/23-05-2019)
‏• προμήθεια και εγκατάσταση 2 κλιματιστικών δαπάνης 970,00€ (αρ. πρωτ.25911/2019/29-11-2019)
‏Παρεμφερή αιτήματα που τυχόν υποβληθούν από το Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου θα εξετασθούν με τη δέουσα προσοχή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης προκειμένου να τύχουν θετικής εισήγησης.
‏•Αναφορικά με το 2° εκ των ερωτημάτων:
‏Όσον αφορά στη γενικότερη συντήρηση του ιστορικού κτηρίου του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το αρ. 64 του Ν. 3900/2010, περί ετήσιας χρηματοδότησης των δικαστηρίων από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης ενέκρινε την τελευταία τριετία πιστώσεις συνολικού ποσού 532.900,00€ προς επιχορήγηση του Εφετείου Δωδεκανήσου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών αυτού και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς του (υπηρεσίες καθαριότητας, συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, ανελκυστήρων, εξοπλισμού πληροφορικής, μηχανών γραφείου, κλιματιστικών μηχανημάτων, πυρασφάλειας, φύλαξης, προμήθεια γραφικής ύλης, προμήθεια αναλώσιμων υλικών των ως άνω μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής ή καθαριότητας).
‏•Αναφορικά με το 3° εκ των ερωτημάτων:
‏Σύμφωνα με το Νόμο 3130/2003, ο οποίος προβλέπει τον τρόπο μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να μεταστεγαστεί οιαδήποτε δημόσια υπηρεσία είναι η παρακάτω:
‏• Αίτημα από τη στεγαζόμενη υπηρεσία προς τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου μας για την κατάρτιση κτιριολογικού προγράμματος
‏• Αίτημα από τη στεγαζόμενη υπηρεσία προς την Κτηματική Υπηρεσία [νυν Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ)] στο οποίο θα έχει προσαρτήσει το καταρτισθέν κτιριολογικό πρόγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας.
‏• Ανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Κτηματική Υπηρεσία (νυν ΕΤΑΔ) και την Επιτροπή Στέγασης για την εξεύρεση του κατάλληλου προς παραχώρηση ή μίσθωση κτηρίου.
‏Σας ενημερώνουμε ότι ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει περιέλθει αίτημα στις αρμόδιες Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, προερχόμενο από τις στεγαζόμενες -στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου- δικαστικές υπηρεσίες που να αφορά μεταστέγασή τους είτε στον αναφερόμενο -στην ως άνω Ερώτηση- χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου είτε σε οιοδήποτε άλλο χώρο».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ