Από το Πρωτοδικείο Ρόδου εκδόθηκε η ακόλουθη ενημερωτική ανακοίνωση:
Μετά την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Τ. Β’ 1588/25-4-2020), αλλά και την από 24-4-2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας για την πρόληψη της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 εντός των χώρων των γραφείων του Πρωτοδικείου μας αυτή την φορά, σας γνωρίζουμε τα εξής
Για το χρονικό διάστημα από 28/04/2020 έως και την 15/05/2020, αναστέλλεται η λειτουργία των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.
Ειδικότερα, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ:
1. Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.
2. Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων.
3. Οι κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.
Στο ως άνω χρονικό διάστημα αναστολής δεν θα πραγματοποιούνται διαδικαστικές πράξεις ενώπιον του Πρωτοδικείου Ρόδου ή της Γραμματείας αυτού (ενδεικτικά κατάθεση αγωγής ή αίτησης πέραν κατεπειγουσών περιπτώσεων και όσων ειδικά εξαιρούνται, κατάθεση αιτήσεων για έκδοση κάθε είδους πιστοποιητικών και έκδοση και παραλαβής αυτών, για αντίγραφα δικογραφιών κ.λ.π.). Θα εξετάζονται μόνο επείγουσες υποθέσεις στο πλαίσιο των προβλεπόμενων εξαιρέσεων από τη νεότερη ΚΥΑ (Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης, ΦΕΚ Τ. Β’ 1588/25-4-2020).
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου:
1. Η δημοσίευση αποφάσεων,
2. Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας.
3. Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.
4. Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις κατωτέρω περιπτώσεις (5) και (6) καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση.
5. Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.
6. Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.
7. Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση -αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, Α’ 182), Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.
Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων.
Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.
Οι διασκέψεις καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά την παράγραφο 2 περ. στ’ και παράγραφο 3 του τέταρτου άρθρου της Κ.Υ.Α. με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.26804, διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από το Γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου.
Η Γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου θα λειτουργεί με μειωμένο προσωπικό και θα δέχεται κοινό μόνο κατόπιν τηλεφωνικού αιτήματος και μόνο για θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα που θα αιτιολογούνται ειδικά και θα κρίνονται από τον εκάστοτε Πρόεδρο Υπηρεσίας. Για οποιαδήποτε άλλο ζήτημα, παρακαλείστε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου στον τηλεφωνικό αριθμό 2241027726 / 2241031144.
Ως προς τις υποθέσεις της ως άνω περίπτωσης με αριθμό 7, οι οποίες το πρώτον από τις 28-4-2020 εξαιρούνται από την αναστολή λειτουργίας, αλλά και αυτές της περίπτωσης με αριθμό 2, οι οποίες εξ’ αρχής εξαιρούνταν διευκρινίζονται τα εξής:
1) Εκκρεμείς αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων με τα αντικείμενα που αναφέρονται στην περίπτωση 7, εφόσον έχουν κατατεθεί πριν την αναστολή λειτουργίας και προσδιορισθεί για την δικάσιμο της 11ης Μαΐου, θα συζητηθούν (από τον δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που θα κληρωθεί με την προβλεπόμενη διαδικασία) κανονικά μεν την εν λόγω ημέρα αλλά σε συγκεκριμένη ώρα και αίθουσα καθώς και με ειδικότερους κανόνες που θα προσδιορισθούν με νεώτερη ανακοίνωση, σε συνάρτηση με τον αριθμό των προς εκδίκαση υποθέσεων.
2) Νέες αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων με τα αντικείμενα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 2 και 7, θα γίνονται δεκτές προς κατάθεση με την ακόλουθη διαδικασία:
Ο/Η ενδιαφερόμενος/η πληρεξούσιος δικηγόρος θα συνεννοείται με αρμόδιο γραμματέα του Πρωτοδικείου Ρόδου στο τηλέφωνο 22410-31834 και θα προσέρχεται για την κατάθεση του δικογράφου σε συγκεκριμένη ώρα που θα ορίζεται και θα απέχει κατ’ ελάχιστο χρόνο 15 λεπτών της ώρας από την προηγούμενη κατάθεση.
Στην συνέχεια:
i) Αιτήσεις που αφορούν συναινετική προσημείωση (εγγραφή, μεταρρύθμιση. εξάλειψη) προσδιορίζονται (από τον πρόεδρο υπηρεσίας της ημέρας κατάθεσης τους) και συζητούνται την πλησιέστερη της ημέρας κατάθεσης Δευτέρα ή Παρασκευή, ενώπιον του Πρόεδρου Υπηρεσίας εκείνης της ημέρας, με την νέα έγγραφη διαδικασία του άρθρου 17 του Ν. 4684/ ΦΕΚ Α’ / 25-4-2020 και σε ώρα που θα ορίζεται την μέρα κατάθεσης με διαφορά κατ’ ελάχιστο χρόνο 15 λεπτών της ώρας από την προηγούμενη υπόθεση.
ii) Όλες οι λοιπές αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, εφ’όσον υπάγονται σε αυτές που κατ’εξαίρεση επιτρέπονται από την ως άνω ΚΥΑ, προσδιορίζονται (από τον πρόεδρο υπηρεσίας της ημέρας κατάθεσής τους) για συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου στην επόμενη διαθέσιμη δικάσιμο ασφαλιστικών μέτρων, σε συνάρτηση και με τις αναγκαίες διατυπώσεις προδικασίας, οπότε και θα εκδικαστούν από τον δικαστή που θα κληρωθεί με την προβλεπόμενη διαδικασία, σε συγκεκριμένη ώρα και αίθουσα καθώς και με ειδικότερους κανόνες που θα προσδιορισθούν με επόμενη ανακοίνωση, σε συνάρτηση με τον αριθμό των προς εκδίκαση υποθέσεων.
iii) Τέλος αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων οι οποίες κατ’αρχήν δεν υπάγονται σε αυτές που κατ’εξαίρεση επιτρέπονται από την ως άνω ΚΥΑ αλλά περιλαμβάνουν αίτημα για χορήγηση και ανάκληση προσωρινής διαταγής, προσδιορίζονται (από τον πρόεδρο υπηρεσίας της ημέρας κατάθεσής τους) για συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, στην επόμενη διαθέσιμη δικάσιμο ασφαλιστικών μέτρων (όπως και στην ως άνω περίπτωση ί) ενώ ειδικά τα αιτήματα προσωρινής διαταγής (που επίσης προσδιορίζεται από τον πρόεδρο υπηρεσίας της ημέρας κατάθεσης), συζητούνται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου, την πλησιέστερη της ημέρας κατάθεσης Τρίτη ή Πέμπτη, ενώπιον του Πρόεδρου Υπηρεσίας εκείνης της ημέρας, σε ώρα που θα ορίζεται την μέρα κατάθεσης και με διαφορά κατ’ ελάχιστο χρόνο 1 ώρας από την προηγούμενη υπόθεση.
3) Στις περιπτώσεις που κατ’ εξαίρεση, επιτραπεί από τον πρόεδρο υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ρόδου, η είσοδος πολίτη ή πληρεξούσιου Δικηγόρου του στο δικαστικό μέγαρο Ρόδου, ενόψει του ότι ανάμεσα στο προσωπικό του Πρωτοδικείου βρίσκονται άτομα με υποκείμενα σοβαρά προβλήματα υγείας αλλά και για την προστασία όλων μας, θα πρέπει τα εν λόγω πρόσωπα: i) να φορούν μάσκες προσώπου, ii) να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας με τους γραμματείς και τους δικαστές τουλάχιστον 1,5 μέτρο, iii) να χρησιμοποιούν αυστηρώς προσωπικούς στυλογράφους, IV) να μην παραμένουν στους χώρους της Υπηρεσίας μετά την ολοκλήρωση της απασχόλησής τους σε αυτήν και τέλος V) να αποχωρούν το συντομότερο δυνατό προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος σε άλλους ενδιαφερομένους.
ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Ο Διευθύνων
το Πρωτοδικείο Ρόδου
Φίλιππος Τσιώτας
Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ