Τοπικές Ειδήσεις

Καταγγελίες Υψηλάντη για μεθοδεύσεις στην διαχείριση της εργολαβίας του διαβόητου «Παλαί ντε Σπόρ»

Διαστάσεις αναμένεται να προσλάβουν οι καταγγελίες για μεθοδεύσεις στην διαχείριση της εργολαβίας του έργου της κατασκευής του κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου Ρόδου, του διαβόητου «Παλαί ντε Σπόρ», που ουδέποτε ξεκίνησε, ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου, από τον δημοτικό σύμβουλο και επικεφαλής της παράταξης «Ρόδος Πορεία Ανατροπής» κ. Γεώργιο Υψηλάντη.
Ο κ. Υψηλάντης παρότρυνε τον δήμαρχο Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκο να ενημερώσει ο ίδιος για το έργο τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου, προειδοποιώντας ότι άλλως θα το κάνει ο ίδιος και ζήτησε από το προεδρείο να του δοθεί όλος ο φάκελος του έργου. Χθες το πρωί ο κ. Υψηλάντης επεδίωξε μάλιστα να έχει μια πρώτη συνάντηση με τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου, που όμως απουσίαζε από τη Ρόδο. Τα όσα ειπώθηκαν από τον κ. Υψηλάντη στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου σίγουρα χρήζουν απαντήσεων από την δημοτική αρχή.
Πιο συγκεκριμένα στο δημοτικό συμβούλιο εισήχθη προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως η ακόλουθη εισήγηση:
«Ρόδος, 23 / 10 /2018
Εσωτ. Δίαν.: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και πρόταση αποζημίωσης επί του τεκμαιρώμενου οφέλους του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ», ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Κ/ΞΙΑ Ηλιοχώρα Α.Ε. – Τοπιοκατασκευή Α.Ε. , ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Έχοντας υπόψη:
1. Το δημόσιο διαγωνισμό ο οποίος διενεργήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ροδίων στις 12/10/2006, σύμφωνα με τον οποίο η κ/ξια Ηλιοχώρα Α.Ε. – Τοπιοκατασκευή Α.Ε. αναδείχθηκε ανάδοχος εκτέλεσης του έργου του θέματος-,αντί εργολαβικού ανταλλάγματος 9.256.894,55 €.
2. Το από 25-7-2008 Εργολαβικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ της κ/ξίας Ηλιοχώρα Α.Ε. – Τοπιοκατασκευή Α.Ε. και του π. Δήμου Ροδίων, ποσού 9.256.894,55€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
3. Το υπ’ αριθμό 13097/22.07.2009 αίτημα της Κοιν/ξίας για Διάλυση της σύμβασης με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου λόγω καθυστέρησης στην έναρξη εκτέλεσης των εργασιών
4. Το υπ’ αριθμό 16178/08.09.2009 έγγραφο του Δήμου Ρόδιων όπου εκφράζεται η επιθυμία του Δήμου να εκτελεστεί το έργο σε νέα θέση (περιοχή Ρένη) και σε οικόπεδο με τα ίδια χαρακτηριστικά με το αρχικό επιλεγέν, ζητώντας από την κοιν/ξια να ματαιώσει τη διάλυση προκειμένου να εκτελεστεί το έργο.
5. Το υπ’ αριθμό 16271/09.09.2009 έγγραφο της κοιν/ξιας η οποία προβαίνει στη ματαίωση της διάλυσης υπό την προϋπόθεση ότι ο κύριος του έργου θα ολοκληρώσει το δυνατόν συντομότερο τις απαιτούμενες ενέργειες.
6. Την υπ’ αριθμό 520/14.09.2009 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του πρώην Δήμου Ροδίων με την οποία εγκρίθηκε η ματαίωση διάλυσης και η συνέχιση των ενεργειών του Δήμου για την λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων για τη συνέχιση της κατασκευής του Κλειστού Γυμναστηρίου στη νέα περιοχή Ρένη Μ.Γ. 31 Γαιών Ρόδου.
7.Το από 23/01/2012 νέο αίτημα διάλυσης της ανωτέρω Σύμβασης που μετά την πάροδο άπρακτης δίμηνης προθεσμίας γίνεται αποδεκτή και η σχετική αποδοχή επέχει θέση βεβαίωσης περάτωσης εργασιών.
8. Την τελική επιμέτρηση του έργου η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο την 25-07-12 και εγκρίθηκε αυτοδίκαια μετά την πάροδο άπρακτης δίμηνης προθεσμίας.
9. Την με αρ. πρωτ. 16/5114/21-01-2015 αίτηση που υπέβαλε η Κ/ξια Ηλιοχώρα Α.Ε. – Τοπιοκατασκευή Α.Ε. υποκατάστασης της από την εταιρεία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3669/2008.
10. Την από 21/01/2015 δήλωση αποδοχής της εταιρίας «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την υποκατάσταση του αναδόχου.
11. Την υπ’ αριθμό 60/18.02.2015 Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου περί εγκρίσεως της υποκατάστασης της αναδόχου κ/ξιας Ηλιοχώρα Α.Ε. – Τοπιοκατασκευή Α.Ε. από την τεχνική εταιρία ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για την κατασκευή του έργου του θέματος.
12. Την υπ’ αριθμό πρωτ. Οικ.25146//15.04.2015 απόφαση του Γεν. Γραμ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί επικύρωσης της νομιμότητας της με αριθμό 60/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου.
13. Την υπ’ αριθμό Πρωτ. 50122/21.06.2016 Αίτηση της ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με την οποία ζήτησε να συγκροτηθεί επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για την διαλυθείσα σύμβαση και να υποβληθεί σχετική πρόταση αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.2 του Ν.3669/08: α) επί του προσδιορισμού της αποζημίωσης του Αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.1, περ. γ. του Ν.3669/08 και β) επί του αιτήματος αποζημίωσης του αναδόχου λόγω υπερημέριας του Κυρίου του Έργου για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων όπως αναφέρονται στην αίτηση διάλυσης και στην με αρ. πρ.2/5149/17-1-12 αίτηση -όχληση της αναδόχου Κ/ξιας, αποκλειστικά για θετικές ζημιές και εκπόνηση πλήρους οριστικής μελέτης, ποσού 690.205,00€, επιπλέον του προσδιορισμού της αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης κατά το άρθρο 64 παρ1γ του Ν.3669/08.
14. Με την υπ’ αρ. 637/9-8-2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίσθηκε η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του αναφερόμενου έργου, την οποία συγκροτούσαν οι εξής: 1) κ. Σαρικάς Εμμανουήλ-πρόεδρος 2) κ Βασιλώτος Κων/νος, μέλος 3) κ. Μπεκιάρης Αλέξανδρος, μέλος 4) Παρδαλός Στέργος, μέλος Τα μέλη της Επιτροπής έχοντας υπόψη το από 23/01/2012 αίτημα διάλυσης της εργολαβίας του θέματος και την υπ’ Αριθμόν 60/18.02.2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου περί εγκρίσεως της υποκατάστασης της αναδόχου κ/ξιας Ηλιοχώρα Α.Ε. – Τοπιοκατασκευή Α.Ε. από την τεχνική εταιρία ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., συνέταξαν το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου και προτείνουν την αποζημίωση επί του τεκμαιρόμενου οφέλους του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 64 του Ν.3669/08 περί «Κύρωσης της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως ισχύει σήμερα.
Σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.3669/08, σε όλες τις περιπτώσεις που διαλύεται ή σύμβαση από τον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου και υπό την προϋπόθεσή ότι μέχρι τον χρόνο εκείνο έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα 3/4 του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού, στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουν εκτελεσθεί καθόλου εργασίες, καταβάλλεται στον ανάδοχο αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ1γ η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 5% του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού, μειωμένου κατά το 1/4 και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί».
Ζητήθηκε από το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση του Πρωτοκόλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου και για την καταβολή αποζημίωσης στην ανάδοχο ποσοστού ίσου με 5% επί του τεκμαιρόμενου οφέλους, δηλαδή ποσού ίσου με 301.174,34€. (πλέον ΦΠΑ εφόσον απαιτείται) και καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών στον ανάδοχο, συνολικού ποσού 50.000 €.(πλέον ΦΠΑ εφόσον απαιτείται).
Ο κ. Υψηλάντης υποστηρίζει ότι 4 έτη περίπου μετά την λήψη της υπ’ αρίθμ. 60/2015 εσφαλμένης κατά την άποψη του απόφασης υποκατάστασης του αναδόχου παρότι είχε συντελεστεί αυτοδικαίως η διάλυση της εργολαβίας, υπήρξε αποδοχή αυτής εντός διμήνου, όπως τάσσει ο νόμος και υπήρξε βεβαίωση περαίωσης αυτού, κι ενώ υποβλήθηκε την 25η Ιουλίου του 2012 η τελική επιμέτρηση του έργου δεν κινήθηκε τότε η προσωρινή και οριστική παραλαβή του με αποτέλεσμα να μην εκκαθαριστεί η εργολαβική σύμβαση κι ενώ η κ/ξία Ηλιοχώρα Α.Ε. – Τοπιοκατασκευή Α.Ε. βρισκόταν σε κατάσταση πτώχευσης και δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει με ευκολία ανταλλάγματα από τον Δήμο Ρόδου αποφασίστηκε μετά από αίτημα που υποβλήθηκε την 21η Ιανουαρίου 2015 η υποκατάσταση της από την Στήριξις Τεχνική η οποία κίνησε πλέον τις διαδικασίες για να εισπράξει αποζημιώσεις για ένα έργο, που όπως είπε ο κ. Υψηλάντης, «δεν έκανε τίποτε, ούτε ένα κασμά δεν έβαλε και καμία μελέτη».
Σημειώνεται ότι με την υπ’ αριθ. 60/18-2-2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, εγκρίθηκε η υποκατάσταση της αναδόχου Κ/Ξ «Ηλιοχώρα Α.Ε. – Τοπιοκατασκευή Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 65 του Ν. 3669/2008, από την εταιρεία «Στήριξις Τεχνική Α.Ε.», χωρίς απαλλαγή του αρχικού αναδόχου από την ευθύνη του προς τον Δήμο Ρόδου και επικυρώθηκε η νομιμότητα της αποφάσεως του ΔΣ/Δήμου Ροδίων με την με αρ. πρωτ. 25146/15-4-2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου