Ενώπιον του A2 Aκυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Μεταβατική Εδρα Ρόδου) συζητήθηκε χθες η αίτηση ακύρωσης 20 κατοίκων της δημοτικής ενότητας Πεταλούδων και του αθλητικού ομίλου «Αθλος» κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου ΑΠ 2270/09-02-2016 βεβαίωσης χρήσεων γης η οποία εκδόθηκε από το Τμήμα Μελετών και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου.
Οι 21 αιτούντες ζητούν συγκεκριμένα να μην εγκατασταθεί και να μην τεθεί σε λειτουργία σταθμός Βιομάζας ηλεκτροπαραγωγής μέγιστης ισχύος παραγωγής 350 KWe ή 0.35MW με καύση βιορευστών δηλαδή ανακτημένων ελαίων φυτικής και ζωικής προέλευσης.
Οι αιτούντες είναι κάτοικοι και επιχειρηματίες της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων και πιο συγκεκριμένα της Τοπικής Κοινότητας Δαματριάς, της Δημοτικής Κοινότητας Θεολόγου, πολλοί δε δραστηριοποιούνται ή/και κατοικούν στην περιοχή Καλαμώνα Πεταλούδων Ρόδου.
Στην εισήγηση του προέδρου του Δικαστηρίου αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:
Η παρεμβαίνουσα εταιρεία, που εδρεύει στο Παραδείσι του Δήμου Ρόδου, προτίθεται να εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία Σταθμό Βιομάζας, ήτοι μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιορευστών, ισχύος 350 KWe επί γεωτεμαχίου συνολικής έκτασης 6.732,00 τ.μ., που βρίσκεται στην ΚΜ 392Αδ2β γαιών Παραδείσιου, της ΤΚ Δαματριάς της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου. Στο εν λόγω γεωτεμάχιο βρίσκεται ήδη εγκατεστημένη και σε λειτουργία, μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 99,90 kWp ιδιοκτησίας του ιδίου φορέα.
Ακολούθως, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου και να λάβει η ανωτέρω επιχείρηση Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων, ζήτησε με σχετική αίτησή της προς το Δήμο Ρόδου να της χορηγηθεί βεβαίωση χρήσεων γης για το επίδικο ακίνητο, επί της οποίας εκδόθηκε από το Τμήμα Μελετών και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, η με αριθμό πρωτ. 2070/2015/9-2-2016 «βεβαίωση χρήσεων γης», όπως αυτή επαναλήφθηκε στο ορθό στις 29-5-2017, ως προς την αναγραφόμενη ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω αιτήσεως από 24-11-2016 σε 24-11-2015. Ειδικότερα, στην εν λόγω «Βεβαίωση» αναφέρεται ότι η ανωτέρω κτηματολογική μερίδα γαιών Παραδείσιου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πεταλούδων (ΦΕΚ Δ’ 18-9-2008, όπως τροποποιήθηκε στο ΦΕΚ 499 ΑΑΠ/20-10-2009), βρίσκεται σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως ζώνη ειδικής προστασίας (ΠΕΠ) και συγκεκριμένα στη Ζώνη ΠΠ5 – Περιοχή Οικοανάπτυξης — Προστασίας Περιβάλλοντος, στην οποία, καταρχάς, δεν είναι επιτρεπτή η αιτούμενη χρήση.
Παρά ταύτα όμως, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παρ. 7 των γενικών διατάξεων «εξαιρούνται των ρυθμίσεων της απόφασης αυτής, μεταξύ άλλων, και οι εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας (ερευνητικά κέντρα, εγκαταστάσεις αιολικής, φωτοβολταϊκής, βιοκαυσίμων κλπ), εφόσον δεν προβλέπονται με την απόφαση αυτή ή είναι αδύνατο να κατασκευαστούν στις ενδεικνυόμενες θέσεις, οπότε επιτρέπονται σε όλες τις περιοχές ύστερα από προέγκριση χωροθέτησής τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, καταλήγει ότι είναι επιτρεπτή η χρήση «εγκατάσταση σταθμού βιομάζας» στο επίδικο ακίνητο. Τέλος, στην ίδια «Βεβαίωση» αναφέρεται ότι ο όροι δόμησης καθορίζονται με το Π.Δ. 6-10-1978 (ΦΕΚ 538 Δ’) και Π.Δ. 24/31-5-1985 (ΦΕΚ Δ’ 85), όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Λ’) και με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του πρώην Δήμου Πεταλούδων, περιγράφονται στο σχέδιο το οποίο θεωρείται από την Υπηρεσία, και σύμφωνα με τους οποίους το ακίνητο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση ως προϋφιστάμενο του έτους 2003.
Οι αιτούντες υποστηρίζουν τα εξής :
Α.) Ότι με την προσβαλλόμενη πράξη παραβιάζονται ευθέως οι διατάξεις και οι όροι του ΓΠΣ του Δήμου Πεταλούδων, που έχουν κανονιστικό χαρακτήρα και ισχύ νόμου, καθόσον η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου, πραγματοποιώντας λογικό άλμα, παρά το γεγονός ότι θεωρεί ότι στην προστατευόμενη περιοχή ΠΠ5 δεν είναι δυνατή, κατά κανόνα, η εγκατάσταση ΑΠΕ, όπως η επίμαχη, στη συνέχεια, καταλήγει στην εσφαλμένη και μη νόμιμη σκέψη ότι είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση χωροθέτηση μιας τέτοιας εγκατάστασης, χωρίς να αιτιολογεί γιατί δεν υπάρχουν κατάλληλες και ενδεικνυόμενες θέσεις.
Σύμφωνα δε με τον ίδιο ισχυρισμό, στο ΓΠΣ του Δήμου Πεταλούδων υφίστανται προβλέψεις στα υπό στοιχεία Η και Θ αυτού (Επιχειρηματικό Πάρκο Κρεμαστής και καθορισμός ΒΙ.ΠΕ. στην περιοχή «πασαούτια», αντίστοιχα), των ανωτέρω κατάλληλων περιοχών στις οποίες είναι δυνατή η χωροθέτηση ΑΠΕ, με συνέπεια, να μην είναι δυνατή η υπαγωγή της εγκατάστασης της παρεμβαίνουσας στην εξαίρεση του κανόνα, που διέπει την ένδικη προστατευόμενη περιοχή ΠΠ5 του ΓΠΣ του Δήμου Πεταλούδων.
Ότι η προσβαλλόμενη απόφαση, ενόψει των ανωτέρω εσφαλμένων παραδοχών της, στερείται νομίμου αιτιολογίας και για το λόγο αυτό παρίσταται ακυρωτέα.
Ότι η το ΓΠΣ του Δήμου Πεταλούδων προϋπήρχε του ν. 4062/2012 με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2009/30 ΕΚ για τα κριτήρια αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών, με αποτέλεσμα, και αν ακόμα γίνει δεκτό ότι η συγκεκριμένη θέση εγκατάστασης του ένδικου έργου είναι ενδεικνυόμενη για ΑΠΕ, πάντως, δεν περιλαμβάνει τις μορφές που εντάχθηκαν στην ελληνική νομοθεσία αργότερα, όπως τα βιορευστά.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Μανώλης Γρηγοριάδης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ