Με την Ν31/24-04-2020 απόφαση του Συμβουλίου του Γ΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς και στη συνέχεια της απορριπτικής προσωρινής διαταγής, απορρίφθηκε και η αίτηση αναστολής της εταιρείας «Waste Water & Energy IKE» που εδρεύει στην Αττική, αναδόχου της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στο έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου», κατά του Δήμου Ρόδου.
Η απόφαση βρίσκεται στο στάδιο της καθαρογραφής και σύμφωνα με τις πληροφορίες το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση αναστολής για λόγους ουσίας.
Με απόφαση, που εξέδωσε την 22α Απριλίου 2020 το Συμβούλιο Αναστολών του ίδιου τμήματος είχε απορριφθεί το αίτημα της εταιρείας για την έκδοση προσωρινής διαταγής επί της αιτήσεως αναστολής που υπέβαλε κατά της υπ. αριθμ. 27/2020 απόφασής της, με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτη και κατά κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης αλλά και της τεκμαιρώμενης σιωπηρής απόρριψής της από 21 Φεβρουαρίου 2020 προσφυγής της στην Οικονομική Επιτροπή.
Η εταιρεία, όπως έγραψε η «δημοκρατική», προσέφυγε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς με αίτηση ακύρωσης και αναστολής.
Οπως είχε ανακοινώσει η εταιρεία μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης πλέον αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, έως και το τέλος του Νοεμβρίου του 2019 δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα στην υλοποίηση της σύμβασής της και το σύνολο των προβλεπόμενων παραδοτέων αυτής με το Δήμο Ρόδου, είχε παραληφθεί ανεπιφύλακτα. Εως τότε εξάλλου δεν υπήρξε, όπως τονίζει, ουδεμία αναφορά, ή διαφωνία της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης των Υπηρεσιών (ΕΠΠΕ) που να αφορά την εξέλιξη της Σύμβασης του Ανεξάρτητου Ελεγκτή.
Στην προσφυγή της, διατείνεται ότι τα δύο πρώτα εκ των παραδοτέων της συμβάσεώς της στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ανέλαβε παραλήφθηκαν οριστικά από το Δημοτικό Συμβούλιο την 26η Ιουλίου 2019.
Επισημαίνει ότι υπέβαλε και το τρίτο παραδοτέο εκπρόθεσμα τον Αύγουστο του 2019 για το οποίο δεν έχει εκδοθεί απόφαση παραλαβής αν και επειδή παρήλθε διάστημα 30 ημερών από την υποβολή του η παραλαβή του υπήρξε αυτοδίκαιη. Το Νοέμβριο του 2019 υπέβαλε κι άλλα παραδοτέα στο πλαίσιο της ίδιας συμβάσεως.
Υποστηρίζει ακόμη ότι η Επιτροπή Παραλαβής Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΠΕ) ουδέποτε την είχε οχλήσει μέχρι τότε υποβάλλοντας κάποιο αίτημα αναφορικά με την εξέλιξη της κυρίας συμβάσεως του έργου και την 19η Νοεμβρίου 2019 παρέβαλε για πρώτη φορά έγγραφο που αφορούσε στον έλεγχο εγγράφων το οποίο υπεγράφη από δύο εκ των τριών μελών της επιτροπής.
Επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η ΕΠΠΕ, είτε δεν επιθυμούσε είτε αδυνατούσε να αντιληφθεί το ρόλο του ανεξάρτητου συμβούλου και τις υποχρεώσεις του που περιγράφονται στη σύμβαση σε προφανή βλάβη των συμφερόντων της εταιρείας ενώ τονίζει ότι εντελώς αιφνιδιαστικά και δίχως καμιά προειδοποίηση έλαβε την απόφαση με την οποία αποφασίστηκε η έκπτωσή της με επίκληση, όπως ισχυρίζεται, τεσσάρων αόριστων αβάσιμων και ατεκμηρίωτων αυτοτελών λόγων και χωρίς να έχει τηρηθεί καμία από τις προϋποθέσεις και τις διατυπώσεις της σύμβασης.

Ο Δήμος Ρόδου εκπροσωπήθηκε από τον νομικό του σύμβουλο κ Θεόδωρο Παπαγεωργίου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ