Έκπληξη προκαλεί η απόφαση της δημοτικής αρχής να εκδώσει ένταλμα πληρωμής ύψους 100.000 ευρώ την 17η Απριλίου 2018 για την συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στην σύσταση ανώνυμης εταιρείας με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση της δράσης του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης του έτους 2021.
Η έκπληξη έγκειται στο γεγονός ότι η εταιρεία, που όφειλε να διαλυθεί και να τεθεί σε εκκαθάριση, με την απώλεια του τίτλου το Νοέμβριο του 2016 και το αργότερο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017, σύμφωνα με μια άλλη ερμηνεία, όχι μόνο εξακολουθεί να διατηρείται τυπικά ζωντανή αλλά προβαίνει σε πράξεις διαχείρισης μεταχρονολογημένα προκειμένου να ρυθμίσει τις πάσης φύσεως οικονομικές της εκκρεμότητες.
Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 20 του Ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 31η Ιουλίου 2017, προβλέπονται για την επιχορήγηση από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού νομικών προσώπων αυτών, που συνιστώνται για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς τους για το θεσμό της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης» τα εξής:
«Τα εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/ 2010, που προστέθηκαν με το άρθρο 52 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), αντικαθίστανται ως εξής:
«Κάθε δήμος που θέτει υποψηφιότητα για τη φιλοξενία του θεσμού ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ μπορεί να συστήσει ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση της υποψηφιότητας αυτής και την υλοποίηση των δράσεων που συνεπάγεται η φιλοξενία του θεσμού. Επιτρέπεται η επιχορήγηση της εν λόγω εταιρείας από προγράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια, επιμελητήρια και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς επίσης και η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους ανωτέρω φορείς, για την πραγματοποίηση του σκοπού της. Η ανώνυμη εταιρεία του δήμου που επιλέγεται να φιλοξενήσει το θεσμό, επιτρέπεται επιπλέον να επιχορηγείται από το δήμο που την έχει συστήσει, κατά παρέκκλιση του άρθρου 265 παρ. 3 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, μπορεί δε να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα, στη χωρική περιφέρεια των οποίων θα αναπτυχθούν δράσεις, στο πλαίσιο της φιλοξενίας του θεσμού. Η ανώνυμη εταιρεία του προηγούμενου εδαφίου λύεται υποχρεωτικά και τίθεται σε εκκαθάριση, με την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο συνεστήθη. Οι ανώνυμες εταιρείες των δήμων που δεν επιλέγονται να φιλοξενήσουν το θεσμό λύονται υποχρεωτικά και τίθενται σε εκκαθάριση, αμέσως μετά την ανακήρυξη της πόλης που θα φέρει τον τίτλο της ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ».
Η εταιρεία που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό από τον Δήμο Ρόδου, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΡΟΔΟΥ», και τον διακριτικό τίτλο «ΡΟΔΟΣ 2021», είχε αποκλειστικό ειδικό σκοπό την λειτουργία γραφείου υποψηφιότητας για τη διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού για το έτος 2021 από τον Δήμο Ρόδου.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», η απώλεια του τίτλου στην διαγωνιστική διαδικασία, που ολοκληρώθηκε την 11η Νοεμβρίου 2016 θα έπρεπε να την οδηγήσει αυτόματα σε λύση και εκκαθάριση, πλην όμως η δημοτική αρχή ανέμενε την ανάληψη πρωτοβουλιών από την κυβέρνηση και συγκεκριμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού για την συνέχιση της λειτουργίας της.
Τέτοια βέβαια πρωτοβουλία δεν ανελήφθη.
Στόχος της δημοτικής αρχής ήταν συγκεκριμένα να την διατηρήσει σε λειτουργία προκειμένου να προωθήσει προς εκτέλεση έργα τα οποία προτάθηκαν στο portfolio της υποψηφιότητάς της, προς υλοποίηση μέσω ιδίων, εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, πολιτιστικού χαρακτήρα και να εξασφαλίσει την χρηματοδότησή τους.
Παρότι συγκεκριμένα δεν απαιτείται η λειτουργία αυτόνομης εταιρείας για την προώθηση προς χρηματοδότηση των συγκεκριμένων έργων, σχετική εισήγηση έγινε από τον πρόεδρο της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που μετείχαν στην διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων πόλεων και εξετάστηκε.
Είχε αποφασιστεί εξάλλου προκειμένου να επιτευχθεί η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου των 100.000 ευρώ στην εταιρεία, κατόπιν μάλιστα υπόδειξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να κινηθεί η διαδικασία για την εγγραφή της εταιρείας στο μητρώο των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αφού κινήθηκε η συγκεκριμένη διαδικασία τώρα πλέον διατίθεται μέρος των χρημάτων για την εξόφληση υποχρεώσεών της τότε θα ακολουθήσει η λύση και εκκαθάρισή της.
Σημειώνεται ότι ο Δήμος Ρόδου είχε αποφασίσει να επιχορηγήσει την εταιρεία με 100.000 ευρώ για την υλοποίηση των στόχων της, πλην όμως αυτή δεν είχε τεθεί σε λειτουργία.
Θυμίζουμε ότι η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε έξι έτη, η οποία θα αρχίσει από την καταχώριση του καταστατικού ίδρυσης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Διεύθυνσης Εμπορίου.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 300.000 ευρώ και κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύστασή της το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που θα λάβει με την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το διπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όπως από το νόμο προβλέπεται.
Επίσης έχει δικαίωμα να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι μετοχές της εταιρείας είναι δεσμευμένες ονομαστικές και κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην του δικαιώματος ψήφου και της αξίωσης του κατά το καταστατικό διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας επί του αναλογούντος σ’ αυτήν από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας.
H εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από 7 μέλη. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται διετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.
Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.
Ειδικά για την πρώτη εταιρική χρήση οι αμοιβές που προβλεπεται να καταβληθούν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα εγκριθούν από την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα λάμβανε χώρα εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2018.
Η σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει ως ακολούθως:
1. Φώτιος Χατζηδιάκος του Στέργου.
2. Ελευθέριος Χατζηιωάννου του Σταύρου.
3. Γεώργιος Υψηλάντης του Αντωνίου.
4. Αντώνιος Καμπουράκης του Βασιλείου.
5. Χαρίκλεια Γιασιράνη του Εμμανουήλ.
6. Αντώνιος Γιαννικουρής του Εμμανουήλ.
7. Παναγιώτης Τοκούζης του Εμμανουήλ.
Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίστηκαν:
Τακτικός: Ιωάννης Αναστασιάδης του Γεωργίου, Ορκωτός Λογιστής – Ελεγκτής,
Αναπληρωματικός: Ευθύμιος Αντωνόπουλος του Χρήστου, Ορκωτός Λογιστής – Ελεγκτής, της Εταιρείας Ορκωτών Λογιστών με την επωνυμία «ΑΞΟΝ Ορκωτοί Λογιστές Ε.Π.Ε.».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ