Bαρύτατες είναι οι πειθαρχικές διώξεις που απαγγέλθηκαν σε δύο υπαλλήλους της καταργηθείσας ΔΟΥ Καρπάθου, καθώς φέρονται ως υπαίτιοι σημαντικού ελλείμματος που προέκυψε από έκτακτη έρευνα και για το οποίο εκκρεμεί κυρία ανάκριση.

Πιο συγκεκριμένα η πρώην έφορος Καρπάθου διώκεται για παράβαση καθήκοντος. Της αποδίδεται στο πειθαρχικό κατηγορητήριο ότι ως προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. Καρπάθου και δημοσία υπόλογος, υπεύθυνη για την ασφάλεια των δημόσιων χρημάτων, ενσήμων, αξιών και υλικού γενικά που κρατούνται στη διαχείριση, κατά το έτος 2012, παρά το γεγονός ότι είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ελέγχει και να μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, της οποίας προΐστατο, με πράξεις και παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων της, κατέστη πρόξενος ελλείμματος στην διαχείριση χρηματικού, με συνυπαίτιο τον διαχειριστή, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό 114.712,55 €, καθώς και άτακτης διαχείρισης στην διαχείριση υλικού.

Διώκεται επίσης για «χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή», γιατί με τις παραπάνω έκνομες πράξεις της έθιξε το κύρος της ιδίας ως εφοριακού υπαλλήλου, εντεταλμένης από την Πολιτεία για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου αλλά και της Φορολογικής Αρχής γενικότερα, κλονίζοντας την εμπιστοσύνη των φορολογούμενων πολιτών.
Ο διαχειριστής διώκεται για τα ίδια ακριβώς αδικήματα και έχει τεθεί σε δυνητική αργία από 15 Μαρτίου 2013.

Για τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά έχει ασκηθεί σε βάρος της πρώτης ποινική δίωξη για τις πράξεις της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση, κατά την οποία ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα και το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, ανώτερης των 30.000 € και του δεύτερου για άμεση συνέργεια σε υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση, κατά την οποία ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα και το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, ανώτερης των 30.000 €.
Η δικογραφία εκκρεμεί στο στάδιο της διενέργειας κύριας ανάκρισης.
Σε βάρος της πρώτης εκκρεμεί και άλλη πειθαρχική δίωξη, για την διάπραξη του πειθαρχικού παραπτώματος της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας υπαλλήλου διαγωγής.

Της αποδίδεται συγκεκριμένα ότι με υπαίτια συμπεριφορά, εκ προθέσεως, κατ’ εξακολούθηση και καθ’ υπέρβαση των υπηρεσιακών της καθηκόντων, δεν υπέβαλε εμπρόθεσμα τις δηλώσεις εισοδήματος των οικονομικών ετών 2003, 2004 και 2008 και οι εκκαθαρίσεις των δηλώσεων εισοδήματος των οικονομικών ετών 2002 έως και 2010 έγιναν σε επόμενα οικονομικά έτη. Φέρεται επιπλέον, παράτυπα η εκκαθάριση της δήλωσης του οικονομικού έτους 2003 να εντάχθηκε στις ευνοϊκές διατάξεις της ΠΟΑ 1044/22-4-10, ενώ δεν μπορούσε να υπαχθεί, δεδομένου ότι αφορούσε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει δήλωση, η δε εκπρόθεσμη εκκαθάριση των φορολογικών της δηλώσεων δεν δικαιολογείται από την μόνιμη έλλειψη προσωπικού, διότι θα έπρεπε να εκκαθαρίζονται άμεσα, όπως και των υπολοίπων υπηρετούντων υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ.

Από την καθυστερημένη εκκαθάριση αυτών, σύμφωνα με το πειθαρχικό κατηγορητήριο, απέβλεπε σε προσωπική ωφέλεια, καθώς απέφευγε την εμπρόθεσμη καταβολή των φόρων που θα προέκυπταν.
Κατηγορείται επιπλέον ότι, εκμεταλλευόμενη την υπηρεσία που υπηρετούσε, την θέση της ως προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ και γενικά ως εφοριακός, εξυπηρέτησε δικά της συμφέροντα και του συζύγου της σε βάρος της υπηρεσίας της και κατ’ επέκταση του δημοσίου συμφέροντος ζημιώνοντας το Δημόσιο και έθιξε το κύρος τόσο της ιδίας ως εφοριακού υπαλλήλου εντεταλμένης από την Πολιτεία για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, όσο και της Φορολογικής Αρχής γενικότερα.

Το Πρωτοβάθμιο Β’ Πειθαρχικό Συμβούλιο με τον Δεκέμβριο του 2012 την κήρυξε ομόφωνα ένοχη για το αποδιδόμενο πειθαρχικό παράπτωμα και της επέβαλε την πειθαρχική ποινή του προστίμου παρακράτησης των αποδοχών δύο μηνών.
Κατά της παραπάνω απόφασης ασκήθηκε ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου και εκκρεμεί, ένσταση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Τελούσε σε αυτοδίκαιη αργία μέχρι τον Φεβρουάριο του 2013.
Όπως απεκάλυψε η «δημοκρατική», επιθεωρήτρια µετέβη την 18η Δεκεµβρίου 2012 στη ΔΟΥ Καρπάθου κατόπιν εντολής που έλαβε την 29η Οκτωβρίου 2012 από το Υπουργείο Οικονοµικών.
Αφού διαπίστωσε το πραναφερόμενο έλλειμμα την 24η Δεκεµβρίου 2012 κάλεσε σε έγγραφες εξηγήσεις τους δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών, ενώ ενηµερώθηκαν για τις διαπιστώσεις της οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου.
Ο διαχειριστής χρηματικού της ΔΟΥ απολογούμενος με υπόμνημα υποστήριξε ότι καθόλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, δεν δημιουργήθηκε ποτέ η ελάχιστη δυσαρέσκεια, ούτε επιβλήθηκε ποτέ σε βάρος του η οποιαδήποτε πειθαρχική ή άλλη ποινή.

Στις 21.08.2009 στη Δ.Ο.Υ Καρπάθου συντάχθηκε έγγραφο το οποίο επιγράφεται ως πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής διαχειριστή και χωρίς την οποιαδήποτε ανάμειξή του κλήθηκε, όπως υποστηρίζει, από τους προϊσταμένους του, να το προσυπογράψει, χωρίς να γνωρίζει τι υπέγραφε και τι τυχόν υποχρεώσεις ανελάμβανε από την αιτία αυτή, ούτε φυσικά παρέλαβε καμία διαχείριση ούτε τα όποια αντικείμενά της. Με το έγγραφο αυτό κρίθηκε, όπως τόνισε, ως διαχειριστής της Δ.Ο.Υ Καρπάθου, ερήμην και χωρίς ποτέ να λάβει γνώση της ιδιότητάς του αυτής, ούτε ανέπτυξε έργο ανάλογο προς τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα της ιδιότητάς του αυτής, αλλά πάντοτε εκτελούσε τις εντολές των προϊσταμένων του.

Υποστήριξε ότι ως «κεραυνό εν αιθρία» έλαβε κλήση για την αναπλήρωση του ελλείμματος και τονίζει ότι ουδέποτε υπήρξε διαχειριστής και ουδέποτε εκτέλεσε όμοια καθήκοντα.
Η προϊστάμενη της υπηρεσίας από την άλλη με υπόμνημά της υποστηρίζει ότι μετά την ομαδική αποχώρηση των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ Καρπάθου, το έτος 2009 και την αναρρωτική άδεια ενός υπαλλήλου, που είχε τοποθετηθεί ως διαχειριστής στη Δ.Ο.Υ Καρπάθου, την άδεια τοκετού, λοχείας-μητρότητος μιας άλλης υπαλλήλου και τις απεγνωσμένες προσπάθειές της, γραπτές και τηλεφωνικές προς κάθε βαθμίδα της Διοίκησης ως ύστατη επιλογή για την εξυπηρέτηση των πολιτών, αποφάσισε να τοποθετήσει στη διαχείριση τον πρώτο. Όπως κατέθεσε ο υπάλληλος αυτός επελέγη με κριτήριο ότι είχε διατελέσει, σύμφωνα με δήλωσή του, ως βοηθός ταμία στη Δ.Ο.Υ Κω για πολλά χρόνια. Υποστηρίζει ακόμη ότι ανέχτηκε από την υπηρεσία εις βάρος της περισσότερες ευθύνες απ’ ό,τι της αναλογούσαν.

Δεν ήταν συγκεκριμένα της αρμοδιότητάς της να διορίσει υπαλλήλους για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας και είχε επιφορτιστεί σχεδόν ολόκληρη τη λειτουργία της Δ.Ο.Υ Καρπάθου με αυξημένο ρόλο αφού κατ’ εντολή της περιφέρειας ήταν αρμόδια για όλες τις υποθέσεις της Κτηματικής Υπηρεσίας και ήταν πρόεδρος σ’ όλες τις επιτροπές Μισθώσεων Δημοσίων Κτηρίων-Κτημάτων-Καταγγελίες-Ο.Δ.Δ.Υ, Δικαστήρια για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Παρά τις προαναφερθείσες αυξημένες υποχρεώσεις της, όπως τόνισε, δεν αμελούσε ποτέ μετά το κλείσιμο της διαχείρισης να μεταβεί στο Τμήμα Εσόδων – Διαχείρισης, όπου πραγματοποιούνται οι ημερήσιες συμφωνίες μεταξύ του διαχειριστή και του Τμήματος Εσόδων, για να πληροφορηθεί τη συμφωνία ή μη.
Η υπεύθυνη του Τμήματος Εσόδων και ο διαχειριστής την διαβεβαίωναν, όπως είπε, καθημερινά ότι «συμφωνούν».

Για διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου είχε ορίσει, όπως πρόσθεσε, τον πρώην διαχειριστή και του έδωσε εντολή να εποπτεύει καθημερινά και κυρίως κάθε τέλος του μήνα το κλείσιμο της διαχείρισης. Η εντολή της αυτή αφορούσε τη διαχείριση του δημοσίου και του υλικού. Όσον αφορά τη διαχείριση του Ταμείου Παρακαταθηκών για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ταμείου έκανε έγγραφο στο δήμαρχο Καρπάθου, όπου είχε μεταφερθεί εν τω μεταξύ ένας υπάλληλος Ο.Τ.Α, να επισκέπτεται δύο φορές τον μήνα τη Δ.Ο.Υ και να συμφωνεί τα βιβλία του Παρακαταθηκών, όπως και έγινε, μετά από σύμφωνη γνώμη του περιφερειάρχη.
Η προϊσταμένη επέρριψε ευθύνες και στην οικονομική επιθεώρηση τονίζοντας ότι ευθύνεται αλληλέγγυα που δεν πραγματοποίησε για δύο και πλέον έτη προληπτικό κατασταλτικό έλεγχο, ενώ της ήταν γνωστό από γραπτές και προφορικές αναφορές της ότι ο επιμελητής για λόγους λειτουργίας της υπηρεσίας εκτελούσε χρέη διαχειριστή.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ