Δύσκολη ήταν η χρονιά που πέρασε για την ΑΝΔΩ, καθώς δεν προχώρησαν έργα αλλά ούτε και υλοποιήθηκαν δράσεις.
Αυτό δήλωσε στην «δ» η κα Βασιλική Ξεπαπαδάκη – Παπαδημητρίου αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Διοίκησης και Ληξιαρχείου του Δήμου Ρόδου αλλά και πρόεδρος της ΑΝΔΩ, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία πως το 2018, η ΑΝΔΩ θα μπορέσει να προχωρήσει στον προγραμματισμό της και μάλιστα να υλοποιήσει έργα και δράσεις μέσω του προγράμματος CLLD – LEADER.
«Με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στα γραφεία της ΑΝΔΩ, θα κάνουμε έναν μίνι – απολογισμό για την χρονιά που πέρασε. Το 2017 για την ΑΝΔΩ, ήταν ουσιαστικά ένα… αδρανές έτος’. Δεν υπήρξε ανοιχτό πρόγραμμα, ήμασταν στην διαδικασία υποβολής του φακέλου -τον οποίο, τελικά, καταφέραμε να υποβάλουμε επιτυχώς. Εγκρίθηκε λοιπόν για την ΑΝΔΩ ένα κονδύλι ύψους 10.150.000 ευρώ για το νέο πρόγραμμα, το οποίο και θα παρουσιάσουμε αναλυτικά, στους βασικούς του άξονες για το τι ακριβώς θα χρηματοδοτήσει, με την πρώτη πρόκληση που θα βγάλουμε. Πρόκειται για το CLLD – LEADER πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο χρηματοδοτεί αρχικά, μικρά δημόσια έργα. Δηλαδή δικαιούχοι θα μπορούν να είναι οι Δήμοι όλης της ενότητας Δωδεκανήσου καθώς και κάποιοι φορείς ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα (πολιτιστικοί, αθλητικοί κ.λπ.) Οι άξονες που αφορούν τους ιδιώτες επενδυτές θα ανακοινωθούν σύντομα. Περίπου θα κυμαίνεται στις ίδιες δράσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα με έμφαση στην μεταποίηση, στην διασύνδεση πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα και διάφορες άλλες δράσεις που κινητοποιούν την αγορά και μπορούν να δώσουν μια αναπτυξιακή ώθηση στην περιφέρεια και στις αγροτικές περιοχές του Νομού Δωδεκανήσου», δήλωσε η κ. Ξεπαπαδάκη.

Τι περιλαμβάνει
το CLLD-LEADER
Σημειώνεται πως η πρωτοβουλία CLLD-LEADER περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
· Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης σε τοπική βάση, που προορίζονται για σαφώς χωρικά προσδιορισμένες περιοχές ο πληθυσμός των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 10.000-150.000 κατοίκων. Στις περιπτώσεις πολυταμειακής προσέγγισης ο συγκεκριμένος περιορισμός αναφέρεται στη συνολική περιοχή εφαρμογής και όχι στην κάθε επιμέρους ανά ΕΔΕΤ περιοχή εφαρμογής.
· Τοπικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, καλούμενες «Ομάδες Τοπικής Δράσης» (ΟΤΔ).
· Προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω με εξουσία λήψης αποφάσεων για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης όσον αφορά την εκπόνηση και την εφαρμογή μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
· Πολυτομεακό σχεδιασμό και υλοποίηση της στρατηγικής με βάση την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής οικονομίας.
· Δυνατότητα εφαρμογής μιας πολυταμειακής προσέγγισης με τη συμμετοχή των ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΤΠΑ και ΕΚΤ με σκοπό την ενίσχυση μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης των τοπικών προγραμμάτων μέσω της στενής συνέργειας των ταμείων.
· Εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων.
· Εφαρμογή έργων συνεργασίας.
· Δικτύωση των τοπικών εταιρικών σχέσεων.
Σύμφωνα με την κα Ξεπαπαδάκη, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ο σχεδιασμός της Ολοκληρωμένης Προσέγγισης γίνεται με επικέντρωση στις επενδυτικές προτεραιότητες ανά Διαρθρωτικό Ταμείο που εξυπηρετούν θεματικούς στόχους, όπου είχε σημειωθεί υστέρηση σε προηγούμενες περιόδους, με σύνδεση των παρεμβάσεων στις λοιπές επενδυτικές προτεραιότητες με αυτούς τους θεματικούς στόχους, με δόμηση των προαναφερθέντων εργαλείων ώστε να επιτυγχάνεται μόχλευση πόρων, ενώ ο γενικότερος σχεδιασμός τους θα πρέπει να συμβάλει απαραίτητα στην τόνωση της απασχόλησης και στην αντιμετώπιση της κρίσης. Στόχος είναι η χρηματοδότηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης από τα ταμεία ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΚΤ και ΕΤΠΑ καθώς και η σταδιακή εφαρμογή των εργαλείων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης σε κάθε χωρική ενότητα, ξεκινώντας με πιλοτικά σχέδια και προχωρώντας στις παρεμβάσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις της συγκεκριμένης χωρικής στρατηγικής.
Στο πλαίσιο αυτό καθορίστηκαν οι βασικές αρχές της αγροτικής ανάπτυξης οι οποίες αφορούν στην:
· οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία,
· προώθηση της κοινωνίας της γνώσης ως δομικού στοιχείου της καινοτόμου επιχειρηματικότητας,
· εξωστρέφεια και
· απασχόληση και η κοινωνική συνοχή.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ