Τοπικές Ειδήσεις

Δεν αναπροσαρμόζονται τα τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ρόδου

Την πρόταση να μην αναπροσαρμοστούν τα τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού εισηγείται η προϊσταμένη των οικονομικών υπηρεσιών, προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου.
Στην εισήγηση αναφέρονται τα εξής:
«Σύμφωνα με την υπ’αρ. 38347/25.07.2018(Β73086) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019, παρ. Β.3.Ι., για την εγγραφή των Εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και των δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών αναφέρει τα κάτωθι:
Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού για τον Π/Υ 2019 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2018. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2018 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2018, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2019, επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα.
Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από:
την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2017 – την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2018 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2019
την εκτέλεση του Π/Υ 2017 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2019 καταρτίζεται Ιούλιο 2018, τα στοιχεία Ιαν-Ιουνίου 2017 και 2018)
την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2018, η οποία υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2017.

Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να :
α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία.
β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας
γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου. Σε περίπτωση, που έχει ληφθεί απόφαση αύξησης των τελών και δικαιωμάτων της κατηγορίας 03 «Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα», παρέχεται η δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου συνολικών εσόδων, που καθορίζεται για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I., σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Β.3.2. Κατά τον έλεγχο που διενεργείται, από την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή του δήμου, ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό αυτού, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού χρηματικού υπολοίπου) η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. 32-85) και τα έσοδα από παλαιές οφειλές, που βεβαιώνονται το τρέχον έτος (ΚΑΕ 21).
Διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85). Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών, για την ισοσκέλιση λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων και οι δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών, που δεν πληρώθηκαν (ΚΑΕ 81).
Κατόπιν των ανωτέρω, τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού του 2019, είναι του 7μήνου 2018 και αναλύονται ως εξής:

Έως τo τέλος του έτους προβλέπεται η εξόφληση μισθοδοσίας του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, δαπανών αποκομιδής των απορριμμάτων, δαπανών για την διαχείριση και λειτουργία του ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου, δαπανών προμήθειας μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδότηση Leasing. Επίσης θα εξοφληθούν δαπάνες που αφορούν καύσιμα, ηλεκτρολογικά υλικά, ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού και άλλες ανελαστικές δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας. Η διαφορά αναμένεται να εξομαλυνθεί μέχρι τέλος του έτους και να υπάρξει ισοσκελισμός ομόφωνα και με τα ανωτέρω δεδομένα τα οποία εξετάστηκαν.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η εκτίμηση της υπηρεσίας είναι, ότι τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας θα είναι στα ίδια επίπεδα και επομένως δεν απαιτείται αναπροσαρμογή των Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου