Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου θα αναβιώσει την 16η Μαρτίου 2018 η ένδικη διαφορά της υπό εκκαθάριση δημοτικής επιχείρησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» µε τον διακριτικό τίτλο “ΡΟΔΩΝ ΑΕ” με την πρώην πρόεδρό της κ. Ρένα Μαντικού.
Η επιχείρηση έχει ασκήσει συγκεκριμένα έφεση για την ακύρωση της υπ’ αρίθμ. 79/2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία απορρίφθηκε αγωγή της με την οποία διεκδικούσε αποζηµίωση συνολικού ύψους 605.500 ευρώ από την κ. Μαντικού.
Με την ίδια απόφαση έγινε μερικώς δεκτή αγωγή που άσκησε η κ. Μαντικού κατά της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» και της επιδικάστηκε χρηματική αποζημίωση ύψους 10.000 ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, έπειτα από συνεκδίκαση των δύο αγωγών:
– Απέρριψε ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας την από 29/11/2010 αγωγή της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» κατά της κ. Μαντικού, καταδικάζοντας συνάμα την εταιρεία στα δικαστικά έξοδα αυτής, τα οποία προσδιόρισε στο ποσό των 7.000 ευρώ.
– Δέχθηκε εν μέρει την από 20/8/2012 αγωγή που άσκησε εναντίον της εταιρείας η κ. Μαντικού και υποχρέωσε την υπό εκκαθάριση εταιρεία να της καταβάλει ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των 10.000 ευρώ, ενώ παράλληλα την καταδίκασε στα δικαστικά έξοδά της, τα οποία προσδιόρισε στο ποσό των 400 ευρώ.
Η κ. Μαντικού με την αγωγή της διεκδικούσε χρηµατική αποζηµίωση ύψους 500.000 ευρώ για ηθικές βλάβες και 9.600 ευρώ για αµοιβές.
Εν πάση περιπτώσει µε την αγωγή που άσκησε εις βάρος της κ. Μαντικού η δηµοτική επιχείρηση την 29η Νοεµβρίου 2010, ζητήθηκε η επιδίκαση ποσού 105.500 ευρώ ως αποζηµίωση για περιουσιακή ζηµία και 500.000 ευρώ ως αποζηµίωση για ηθική βλάβη.
Στην αγωγή, που υποβλήθηκε επί των ηµερών του κ. Τσ. Τριοµµάτη υποστηρίζεται ότι ο λόγος της αποµάκρυνσης της κ. Μαντικού από τη θέση της προέδρου υπήρξε η διαπίστωση ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της χειριζόταν τις υποθέσεις της δηµοτικής επιχείρησης κατά τρόπο αυθαίρετο, παρακάµπτοντας τις όποιες αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου και επιφέροντας πολλές φορές βλάβη στα συµφέροντα της εταιρείας!
Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στην αγωγή της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» στο από 14-7-2008 ιδιωτικό συµφωνητικό µε το οποίο παραχωρήθηκε από την εταιρεία σε επιχειρηματία η διαχείριση (management) της καντίνας υπ’ αριθµ. «3», που βρισκόταν στην παραλία «Έλλη» έναντι του ξενοδοχείου «Casino Rhodos».
Τονίζεται ότι ανάµεσα στους υπόλοιπους όρους του ανωτέρω συµφωνητικού περιλαµβανόταν και η υποχρέωση της εταιρείας να προβεί στην ανακαίνιση και τον επανεξοπλισµό της ανωτέρω καντίνας και αναφέρεται εν συνεχεία στις οικονοµικές δοσοληψίες που ακολούθησαν στο πλαίσιο εργολαβικού συµφωνητικού αλλά και σε έκδοση σειράς τραπεζικών επιταγών προς την εργολήπτρια εταιρεία, οι οποίες, όπως υποστηρίζεται, υπερέβαιναν κατά πολύ το ποσό του συµφωνηθέντος τιµήµατος και του βάσει αυτού εκδοθέντος ως άνω τιµολογίου παροχής υπηρεσιών και συγκεκριµένα 121.500 ευρώ.
Το δεύτερο σκέλος της αγωγής αφορά το από 1-3-2008 ιδιωτικό συµφωνητικό µε τον Γ. Κ. για τη διαχείριση της επιχείρησης «Παλαιό Συσσίτιο».
Υποστηρίζεται ότι η απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ελήφθη υπό τον όρο να προσληφθεί ως υπάλληλος δοκιµαστικά για διάστηµα ενός έτους, η κατάρτιση, δε, της σύµβασης µε τους όρους, οι οποίοι περιελήφθησαν σε αυτή, έγινε εντελώς αυθαίρετα από την κ. Μαντικού. Γίνεται µνεία στο από 30-4-2009 Συµφωνητικό Λύσεως Μίσθωσης, µε το οποίο συµφωνήθηκε η λύση της πιο πάνω σύµβασης και η καταβολή στον Γ. Κ. του ποσού των 40.000 ευρώ που θεωρεί παράνοµο η «ΡΟΔΩΝ ΑΕ».
Η κ. Μαντικού από την άλλη µε την αγωγή της διατείνεται ότι η αγωγή που άσκησε σε βάρος της η ΡΟΔΩΝ ΑΕ προσέβαλε και προσβάλλει την τιµή και την υπόληψή της και εν γένει την προσωπικότητά της, ως πρώην προέδρου της εν λόγω δηµοτικής επιχείρησης µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας, ως διατελέσασας δηµοτικής συµβούλου και ως απλού µέλους της τοπικής κοινωνίας.
Υποστηρίζει δε ότι βασίζεται σε στοιχεία που είναι ψευδή και πάντως ασκήθηκε εν γνώσει της αβασιµότητας των εν λόγω στοιχείων καθώς αφετηρία και κίνητρο της ασκηθείσας αγωγής αλλά και της άρνησης πληρωµών των εν λόγω οφειλών έχουν την κακοβουλία και την προσπάθεια πολιτικής της σπίλωσης και εξόντωσης εκ µέρους του κ. Τσ. Τριοµµάτη.
Υποστηρίζει συγκεκριµένα για την υπόθεση της καντίνας έναντι του καζίνο ότι είχε εκδοθεί τιµολόγιο της εργολήπτριας για την προµήθεια και τοποθέτηση οµπρελών, κρεβατιών και επιστρωµάτων θαλάσσης στην παραλία “ΕΛΛΗ” για ποσό 65.000 ευρώ το οποίο αθροιστικά µε το τιµολόγιο για την ανακατασκευή της καντίνας αντιστοιχεί ακριβώς στο πληρωθέν µε τις τραπεζικές επιταγές ποσό των 121.500 ευρώ.
Ως προς την καταµαρτυρούµενη πράξη της υπογραφής συµφωνητικού πρόωρης λύσης σύµβασης διαχείρισης (management) µε τον Γ. Κ. τονίζει ότι και αυτή αφενός εγκύρως καταρτίσθηκε και αφετέρου όχι µόνο ήταν σε γνώση των λοιπών µελών του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας αλλά και µε ρητές πράξεις στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε η γνώση και έγκρισή της, αφού εκ των τεσσάρων τραπεζικών επιταγών, δύο πληρώθηκαν επί προεδρίας Χατζηµανώλη, ενώ οι υπόλοιπες δύο αµφισβητήθηκαν από τον κ. Τσ. Τριοµµάτη, µε αποτέλεσµα να καταφύγει ο επιχειρηµατίας προς είσπραξη των νοµίµων απαιτήσεών του σε έκδοση διαταγής πληρωµής και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
Σημειώνεται ότι η κ. Μαντικού παραιτήθηκε πριν την εκδίκαση της αγωγής της από το δικόγραφο αυτής καθ’ όσον αφορούσε στον συνεναγόμενο Τσαμπίκο Τριομμάτη και η βαλλόμενη απόφαση θεώρησε ότι η εν λόγω αγωγή δεν ασκήθηκε κατά αυτού.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ