Τοπικές Ειδήσεις

Ανεστάλη ο διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών εκμετάλλευσης βιοαερίου του Δήμου Ρόδου

Με την υπ’ αρίθμ. 395/2018 απόφαση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (Επιτροπή Αναστολών), που βρίσκεται στο στάδιο της καθαρογραφής, έγινε δεκτή η αίτηση της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμος Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών» για την αναστολή εκτέλεσης της με αριθμό 04/2018 απόφασης της Επταμελούς Σύνθεσης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), της με αριθμό 446/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, της παράλειψης απόρριψης της προσφοράς της ένωσης εταιρειών «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ W.A.T.T. Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ENACT Α.Ε.» και κάθε άλλης συναφούς πράξης, σχετικά με τη διεξαγωγή και αξιολόγηση του διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης Βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Ρόδου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.316.955,00 ευρώ.
Ο Δήμος Ρόδου προχωρεί, όπως έγραψε η «δημοκρατική», στην διαδικασία ανάδειξης μειοδότη στο πλαίσιο διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης Βιοαερίου του ΧΥΤΑ βόρειας Ρόδου.
Από την σύμβαση παραχώρησης που θα υπογραφεί, απορρέει η υποχρέωση να κατασκευάσει ο ανάδοχος την μονάδα που θα επεξεργάζεται το μεθάνιο το οποίο παράγεται στα κύτταρα του ΧΥΤΑ και θα το μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ως άνω ποσό χωρίς Φ.Π.Α. με προεξοφλημένο το σύνολο των εκτιμώμενων μικτών ετήσιων εσόδων του αναδόχου στην περίοδο των 20 ετών.
Κριτήριο κατακύρωσης της επιλογής παρόχου για την κατάρτιση Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών με αντικείμενο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, όπως εξηγείται στη διακήρυξη.
 Η ισχύς της σύμβασης θα είναι από τη λήξη των διαδικασιών ως 20 έτη μετά την υπογραφή της.
Το βιοαέριο, που αποτελεί μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, παράγεται από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών κυρίως αποβλήτων, βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων, καθώς και από αστικά οργανικά απορρίμματα (βιοαέριο εκλύεται από τους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων – ΧΥΤΑ). Αποτελείται τυπικά από 65% μεθάνιο και 35% διοξείδιο του άνθρακα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (ο συνδυασμός τους, δηλαδή συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας), καθώς επίσης και ως καύσιμο για μηχανές εσωτερικής καύσης.
Εν πάση περιπτώσει μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του διαγωνισμού η εταιρεία «Ηλέκτωρ ΑΕ» προσέφυγε κατά της αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, που την απέκλεισε στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και η τελευταία με την με αριθμό 04/2018 απόφασή της την απέρριψε.
Η εταιρεία αιτιάται συγκεκριμένα, αφενός μεν ότι έπρεπε να απορριφθεί η προσφορά της ένωσης εταιρειών «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ W.A.T.T. Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ENACT Α.Ε.» και όχι να ζητηθεί η υποβολή διευκρινιστικής δήλωσης, αφετέρου δε ότι κακώς αποκλείσθηκε και υπήρξε μερική οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σε βάρος της προσφεύγουσας και υπέρ της πιο πάνω εταιρείας, καθώς πλημμελώς έγιναν βαθμολογήσεις κάτω από τη βάση Κριτηρίων επί της Τεχνικής Προσφοράς της προσφεύγουσας και αντιθέτως έπρεπε να βαθμολογηθούν κάτω από τη βάση Κριτήρια επί των Τεχνικών Προσφορών των λοιπών διαγωνιζομένων εταιρειών που έγιναν κατ’αρχήν δεκτές, δηλαδή της πιο πάνω εταιρείας «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ W.A.T.T. Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ENACT Α.Ε.» και της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Η Α.Ε.Π.Π. έκρινε συνοπτικά ότι η προσφεύγουσα δεν έχει έννομο συμφέρον λόγω του αποκλεισμού της να προβάλει και να εξετασθούν για τη βασιμότητά τους οι λόγοι της προσφυγής κατά των άλλων υποψηφίων, ενώ ως προς το ζήτημα της διευκρινιστικής δήλωσης έγινε δεκτό ότι δεν υφίσταται ακόμη προσβλητέα πράξη διότι η Επιτροπή του Διαγωνισμού επιφυλάχθηκε της τελικής κρίσης της, όλοι οι άλλοι λόγοι της προδικαστικής προσφυγής απορρίφθηκαν, πλην ενός που αναφέρεται στο 6° Κριτήριο της Τεχνικής Προσφοράς της προσφεύγουσας εταιρείας που έγινε μεν δεκτός ωστόσο κρίθηκε ότι δεν έχει επίπτωση στο κύρος της προσβαλλόμενης πράξης λόγω της απόρριψης όλων των άλλων.
Σημειώνεται ότι η προσφεύγουσα εταιρεία «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμος Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών» άσκησε και εκκρεμεί επίσης στο ΣτΕ η από 05-11-2018 Αίτηση Ακύρωσης.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου