Την έγκριση νέου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων και προμήθεια εξοπλισμού της πρώην Νεφρολογικής Κλινικής για τη δημιουργία Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών και Βιολογικών Φαρμάκων (ΚΜΔΚΦ)», προϋπολογισμού 90.000,00 € θα συζητήσει στην προσεχή συνεδρίασή του, που θα γίνει την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 στην Σύρο, το περιφερειακό συμβούλιο.
Εισηγητής του θέματος είναι ο κ. Θωμάς Σωτρίλλης, αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας και αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:
“Με την υπ.αριθμ.62/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση χώρων της πρώην Νεφρολογικής Κλινικής για τη δημιουργία Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών και Βιολογικών φαρμάκων (ΚΜΔΚΦ)» στο Γενικό Νοσοκομείου Ρόδου.
Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών και Βιολογικών Φαρμάκων (ΚΜΔΚΦ) η οποία θα συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση και λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.
Προκειμένου να λειτουργήσει η εν λόγω Μονάδα κρίνεται απαραίτητη και η προμήθεια συγκεκριμένου εξοπλισμού η οποία δεν είχε συμπεριληφθεί στο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης που εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ.62/2018 Απόφαση, χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού του έργου.
Να σημειωθεί ότι οι δύο πλευρές προβαίνουν σε αυτή την συμφωνία επειδή –όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων- στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και συγκεκριμένα στον ισόγειο όροφο η Νεφρολογική κλινική δεν λειτουργεί πλέον και οι χώροι της κλινικής και συγκεκριμένα: α) ένα μονόκλινο δωμάτιο με το wc του και β) η αίθουσα αναμονής των επισκεπτών με τα αποδυτήριά της, μπορούν να αξιοποιηθούν με τη δημιουργία Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών και Βιολογικών Φαρμάκων (ΚΜΔΚΦ).
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι ο φορέας χρηματοδότησης του έργου συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2018 (ΚΑΕ 9899).
Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με την ολοκλήρωση εκτέλεσης του έργου.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει:
– τη χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 90.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης
– να συμμετέχει με εκπροσώπους της στην Επιτροπή παρακολούθησης
– το συντονισμό της επιτροπής παρακολούθησης
Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου αναλαμβάνει:
– την υποχρέωση εκτέλεσης του έργου
– να μεριμνήσει για τη χορήγηση των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς για τις ανάγκες του έργου
– να μεριμνήσει για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες διενέργειας του διαγωνισμού
– να συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην Επιτροπή παρακολούθησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 6
– την εξόφληση των αναδόχων του έργου κατόπιν της χρηματοδότησης από την Περιφέρεια”.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ