Με αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου προσέφυγε ο Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου κατά ενός κατοίκου Ρόδου πρώην Προέδρου του Συνεταιρισμού και της Τράπεζας Πειραιώς, αιτούμενος το ποσό των 25.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την αγωγή, ο εναγόμενος δεν δήλωσε υποψηφιότητα στις εκλογές του 2015 οπότε εξελέγη νέο ΔΣ με νέο Πρόεδρο. Όπως αναφέρεται, το νέο ΔΣ προσπάθησε να συγκεντρώσει όλα τα βιβλία και στοιχεία του Συνεταιρισμού ώστε να αποκτήσει πλήρη και σαφή εικόνα των υποθέσεών του. Για το σκοπό αυτό επανειλημμένως ζήτησαν από τον εναγόμενο να τους παραδώσει ό,τι στοιχεία είχε στη διάθεσή του και αφορούσαν τον συνεταιρισμό χωρίς ωστόσο να ανταποκριθεί ποτέ.
Όπως ισχυρίζεται, ο Συνεταιρισμός λόγω της άρνησης του πρώτου εναγόμενου να συμπράξει και να παραδώσει τα αιτούμενα στοιχεία, ζήτησε από τη δεύτερη εναγόμενη να ενημερωθούν όσον αφορά τις κινήσεις του τηρούμενου στην Τράπεζα αυτήν τραπεζικού λογαριασμού του Συνεταιρισμού, οπότε έκπληκτοι ενημερώθηκαν ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας θητείας του εναγόμενου αυτός είχε ζητήσει και είχε λάβει από την τράπεζα αυτή μπλοκ επιταγών, χωρίς αυτό να το γνωρίζει κανείς εκ των προηγουμένων μελών του διοικητικού συμβουλίου και χωρίς να έχει προηγηθεί η λήψη σχετικής έγγραφης απόφασης του διοικητικού συμβουλίου.
Όπως αναφέρεται στην αγωγή, ο εναγόμενος αιτήθηκε και έλαβε παράνομα το μπλοκ των επιταγών, χωρίς να προσκομίσει στην δεύτερη εναγόμενη Τράπεζα σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. που να τον εξουσιοδοτεί προς τούτο και συνεπώς, η δεύτερη εναγόμενη, αν είχε επιδείξει δια των οργάνων της, τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή και είχε μελετήσει ορθά τα νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία είχε στη διάθεση της, θα έπρεπε να είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο πρώτος εναγόμενος δεν νομιμοποιείτο να λάβει χωρίς ειδική εξουσιοδότηση μπλοκ με επιταγές, που να συνδέεται η πληρωμή τους με λογαριασμό όψεως του Συνεταιρισμού. Ακόμη πληροφορήθηκαν έκπληκτοι από τη δεύτερη εναγόμενη, ότι ο πρώτος εναγόμενος τον Ιούλιο 2015 και ενόσω δεν είχε καμία εξουσία εκπροσώπησης του Συνεταιρισμού και εκδόσεως επιταγών, κατέθεσε προς είσπραξη και τελικά εισέπραξε με κατάθεση σε προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό επιταγή ύψους 25.000 ευρώ την οποία την ίδια ημέρα την εξέδωσε παράνομα εμφανιζόμενος ως εκπρόσωπος του Συνεταιρισμού εις διαταγήν του και την οποία ο ίδιος είχε υπογράψει και σφραγίσει με την επίσημη σφραγίδα του Συνεταιρισμού, την οποία είχε παρανόμως έως και τότε στα χέρια του κι έτσι πιστώθηκε το ανωτέρω ποσό στον λογαριασμό του.
Μάλιστα ο συνεταιρισμός αν και με εξώδικη όχληση κάλεσε τον πρώτο εναγόμενο να επιστρέψει έγγραφα του συνεταιρισμού καθώς και το ποσό των 25.000 ευρώ όπως επίσης να εξηγήσει τις κινήσεις του λογαριασμού αυτός ουδέποτε ανταποκρίθηκε.
Ετσι για όλους τους ανωτέρω λόγους ο συνεταιρισμός ζητά το ποσό των 25.000 ευρώ που εισπράχθηκε παρανόμως από τον πρώτο εναγόμενο σε συνδυασμό με την αμέλεια που επέδειξε η δεύτερη και προκάλεσε την αντίστοιχη ζημία σε αυτόν.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Στέργος Λεβέντης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ